R
Z diel sv. Alfonza Liguori
V
 Z knihy Modliba - Velky prostriedok spásy

KAPITOLA II

MOC MODLITBY

 
1. Vybornost modlitby a jej moc u Boha

Nase modlitby sú Bohu tak milé, ze urcil anjelov, aby mu ich hned obetovali, sotva ich zacneme konat. „Anjeli majú na starosti modlitby veriacich a denne ich obetujú Bohu," hovorí sv. Hilarius. Modlitby svätych boli oznacené posvätnym kadidlovym dymom, ktory vystupoval k Bohu, ako videl sv. Ján a bol mu obetovany rukami anjelov (Zjv 8:3-4). Ten isty sv. apostol píse, ze modlitby svätych sú ako zlaté case plné vonnych vecí (Zjv 5:8), ktoré sú velmi príjemné Bohu. Aby sme si vsak uvedomili, akú moc majú nase modlitby u Boha, stací si precítat v svätom Písme Starého i Nového zákona mnohé zaslúbenia, ktoré ucinil Boh tym, ktorí sa modlia: „Volaj ku mne a vyslysím ta" (Jer 33:3). „Vzyvaj ma v case súzenia: ja ta zachránim a ty mi úctu vzdás" (Zalm 50:15). „Proste a dostanete! Hladajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" (Mt 7:7). „…o co skôr dá vás Otec… dobré veci tym, co ho prosia" (Mt 7, 11). „Lebo kazdy, kto prosí, dostane, a kto hladá, nájde, a kto klope, tomu otvoria (Lk 11:10). „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosit o cokolvek, dostanú to od môjho Otca" (Mt 18:19). „Vsetko, o co v modlitbe prosíte, ste uz dostali, a budete to mat." (Mk 11:24) „Ak ma budete prosit o nieco v mojom mene, ja to urobím" (Jn 14:14). „Proste, o co chcete, a splní sa vám to" (Jn 15:7). „Ak budete o nieco prosit Otca v mojom mene, dá vám to" (Jn 16:23). Okrem tychto vyrokov je tisíce inych, ktoré pre strucnost neuvádzam.

Boh chce nasu spásu, ale pre nase väcsie dobro ziada, aby sme sa spasili, ako vítazi. Dokial teda zijeme vo svete, musíme viest ustavicnú vojnu, a aby sme sa spasili, musíme zvítazit. „Bez vítazstva nemôze byt nikto korunovany," hovorí sv. Ján Zlatoústy. Sami sme velmi slabí. Nasich nepriatelov je vela a sú velmi silní. Ako im budeme môct odporovat a premôct ich? Dodajme si len odvahu a povedzme si kazdy s apostolom: „Vsetko môzem v tom, ktory ma posilnuje" (Flp 4:13). Vsetko nám bude mozné prostredníctvom modlitby. Boh nám dá pre nu silu, ktorá nám chyba. Theodoret napísal, ze modlitba je vsemohúca: „Modlitba… vsetko dokáze." A sv. Bonaventúra tvrdí, ze modlitbou nadobudneme kazdé dobro a varujeme sa kazdého zla. Sv. Vavrinec Justiniani hovorieval, ze modlitbou si budujeme nedobytnú pevnost, v ktorej budeme dokonale bezpecní proti vsetkym nástrahám a násilnostiam nepriatelov. Moc pekla je velká, modlitba je vsak silnejsia, ako vsetci zlí duchovia, hovorí sv. Bernard. Totiz modlitbou si dusa získava Boziu pomoc, ktorá prevysuje kazdú stvorenú moc.Vo svojich úzkostiach sa tym povzbudzoval aj Dávid. Hovorieval: „Vzyvat budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachráneny pred nepriatelmi" (Zalm 18:4). Slovom, ako prehlasuje sv. Ján Zlatoústy, modlitba je mocnou zbranou, pevnostou, prístavom a pokladom. Modlitba je mocnou zbranou na odrazenie vsetkych diabolskych útokov.

Je pevnostou, ktorá nás chráni v kazdom nebezpecenstve. Je prístavom, ktory vyslobodzuje z kazdej búrky. A je spolu pokladom, ktory nás zásobuje vsetkym dobrom.

2. Moc modlitby proti pokuseniam

Boh vie, aké je pre nás spasitelné, ak sa môzeme modlit a preto dopústa, ak som vyslovil v prvej kapitole, na nás útoky nepriatelov, aby sme ho prosili o pomoc, ktorú nám ponúka a slubuje. A ako ho tesí, ked sa k nemu v nebezpecenstvách utiekame, tak ho zarmucujeme, ked modlitbu zanedbávame. Sv. Bonaventúra hovorí: „Velitel královského tábora, keby bol obliehany nepriatelmi a… neziadal by o pomoc, alebo necakal by na pomoc krála, bol by povazovany za neverného." A práve tak pokladá Boh za zradcu toho, na koho doliehajú pokusenia a neprosí ho o pomoc. Boh si totiz praje modlitby a caká na ne, pretoze chce hojne pomáhat. Doklad o tom máme u Izaiása. Bozím menom nabádal prorok krála Achaza, aby ziadal o nejaké znamenie, ze mu Boh iste pomôze: „Ziadaj si znamenie od Pána, svojho Boha" (Iz 7:11). Bezbozny král vsak odpovedal: „Nebudem ziadat a nebudem pokúsat Pána" (Iz 7:12). Hovoril tak preto, lebo sa spoliehal na vlastné sily, ktorymi chcel zvítazit nad nepriatelmi bez Bozej pomoci. Prorok ho vsak za to pokarhal: „Pocujteze, dom Dávidov! Ci vám je málo obtazovat ludí, ze obtazujete este aj môjho Boha?" (Iz 7:13). Dal tym najavo, ze Boha uráza a zarmucuje ten, kto ho neprosí o milosti, ktoré mu Boh ponúka. „Podte ku mne vsetci, ktorí sa namáhate a ste pretazení, a ja vás posilním" (Mt 11:28). Úbohé dietky moje, akoby hovoril Spasitel, nepriatelia vás napádajú a hriechy vás obtazujú. Nestrácajte vsak dôveru! Utiekajte sa ku mne modlitbou a ja vám dám silu k odporu a pomôzem vám vo vsetkych nehodách. Na inom mieste hovorí Izaiásovymi ústami: „Podte, pravotme sa! - hovorí Pán. Ak budú vase hriechy sta sarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú cervenat sta purpur, budú ako vlna (biele)" (Iz 1:18). Ludia, utiekajte sa ku mne! I keby ste mali svedomie ako poskvrnené, predsa sa na mna stále obracajte! A môzete ma pokarhat (akoby hovoril Boh), ked vás nezbielim svojou milostou ako sneh, ked sa na mna obrátite.

Co je modlitba? Pocujme sv. Jána Zlatoústeho: „Modlitba je kotva zmietanych búrkou, poklad chudobnych, uzdravenie chorôb a ochrana zdravia." Modlitba je bezpecnou kotvou pre kazdého, kto je v nebezpecenstve stroskotania. Je nesmierne bohatym pokladom pre kazdého, kto je chudobny. Je najúcinnejsím liekom pre kazdého nemocného. A je istou ochranou zdravia kazdému, kto si chce zdravie zachovat.

Co spôsobuje modlitba? Pocujme sv. Vavrinca Justiniani: „Modlitba uzmieruje Boha, prinása splnenie nasich ziadostí, premáha odporcov a premiena ludí." Modlitba utisuje hnev Boha, ktory hned odpústa tomu, kto ho pokorne prosí. Vymáha vsetky milosti, o ktoré ziadame. Vítazí nad vsetkou mocou nepriatelov. Slovom premiena ludí slepych na vidiacich, slabych na hrdinov, hiesnikov na svätych. Kto potrebuje svetlo, nech on prosí Boha a bude mu dané. Sotva som sa obrátil na Boha, hovorí spisovatel knihy Múdrosti, hned mi udelil múdrost: „Preto som sa modlil: Bol mi dany rozum. Prosil som a vosiel duch múdrosti do mna" (Múd 7:7). Kto potrebuje silu, nech ju ziada od Boha a bude mu daná. Zalmista, len co otvoril ústa k modlitbe, uz obdrzal pomoc od Boha. A odkial nacerpali svätí muceníci tolko statocnosti pred tyranmi, ak nie z modlitby, ktorá im dala silu, aby pretrpeli muky a smrt?

Slovom, kto pouzíva takú mocnú zbran ako je modlitba, hovorí sv. Ján Zlatoústy, „nepozná smrt (hriechu), odlucuje sa od zeme, vystupuje do neba, zije v spolku s Bohom." Naco sa teda mnohí znepokojujú otázkami: Kto vie, ci mi dá Boh úcinnú milost a zotrvanie? „O nic nebudte ustarostení. Ale vo vsetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vdaky prednásajte svoje ziadosti Bohu" (Flp 4:6). Apostol hovorí tymito slovami: Co je platné pripústat si podobné úzkosti, strach a nepokoj? Zazente od seba vsetky podobné starosti! Sú na nic! Uberajú vám len z dôvery v Boha a robia vás vlaznejsími a lenivejsími na ceste spásy. Proste, proste bez prestania.Prednásajte Bohu svoje prosby. Dakujte mu stále za prislúbenie, ze vám poskytne dary, po ktorych túzite (vzdy, ked po nich túzite), úcinnú milost, zotrvanie, spásu a vôbec vsetko, co si zeláte. Boh nás postavil do boja s mocnymi nepriatelmi, ale vo svojich sluboch je verny, nedopustí, aby sme boli napadnutí prudsie, ako sme schopní uniest to: „Skúska, ktorá na vás dolieha, je iba ludská. A Boh je verny. On vás nedovolí skúsat nad vase sily, ale so skúskou dá aj schopnost, aby ste mohli vydrzat" (l Kor 10:13). Boh je verny, pretoze hned pomáha tomu, kto ho vzyva. Uceny kardinál Gotti píse, ze Boh nie je síce povinny dat nám vzdy milost, ktorá je rovná sile pokusenia, je vsak zaviazany, ked trpíme pokusením a k nemu sa utiekame o pomoc, aby nám dal milost (ktorú má pripravenú pre vsetkych a ktorú vsetkym ponúka) a s nou silu, aby sme boli schopní v danom okamihu odporovat pokuseniu. Vsetko dokázeme s Bozou pomocou, ktorej sa dostáva kazdému, kto o nu pokorne prosí. Preto nemáme vyhovorky, ked sa dáme premôct pokusením. Byvame porazení len svojou vinou, pretoze sa nemodlíme. Modlitbou lahko premôzeme úklady a moc nepriatelov: „Modlitba zahána vsetko zlé," napísal sv. Augustín.

3. Boh je vzdy ochotny vypocut nás

Sv. Bernard Siensky hovorí, ze modlitba je vernou posolkynou, dobre známou Královi nebies. Je navyknutá vstupovat az do jeho najtajnejsej siene. Svojou neodbytnostou vie naklonit Královo srdce, aby poskytol vsetku pomoc nám úbohym, ktorí trpíme v tolkych bojoch a trápeniach slzavého údolia sveta. Aj Izaiás (30:19) nás uistuje, ze ked Boh pocuje nase modlitby, hned je pohnuty sústrastou s nami a nenechá nás dlho plakat. Hned nám odpovedá a poskytuje vsetko, o co ho prosíme:"Lebo, lud na Sione, co byvas v Jeruzaleme, nie, nebudes plakat, áno, zlutuje sa nad tebou na hlas tvojho volania; len co ho pocuje, vyslysí ta." Na inom mieste Boh hovorí Jeremiásovymi ústami a stazuje sa na nás: „Ste vy pokolenie! Pozorujte slovo Pánovo: Ci som pústou Izraelovi? Ci krajinou temnôt? Preco vravís, lud môj: „Vzbúrili sme sa, viac nepôjdeme k tebe!"? (Jer 2:31). Preco hovoríte, pyta sa Boh, ze neprídete ku mne pre pomoc? Je azda moje milosrdenstvo pre vás neplodnou zemou, ktorá neprinása nijaké ovocie milosti? Dobrotivy Boh nám dal tymito slovami najavo, ze vzdy vypocuje nase modlitby a to bez meskania. Aj tych ludí karhá, ktorí modlitbu zanedbávajú pretoze nedôverujú, ze bude vypocutá.

Aká velká by to bola milost, keby nám Boh dovolil, aby sme mu prednásali svoje prosby raz za mesiac! Pozemskí králi poskytujú audienciu len niekolkokrát v roku, ale Boh naproti tomu dáva audienciu vzdy. Sv. Ján Zlatoústy píse, ze Boh je vzdy ochotny vypocut nase modlitby a ze sa este nestalo, aby nevypocul nejakého prosebníka, ktory ho prosil nálezitym spôsobom. Inde hovorí, ze ked sa modlíme k Bohu, splní nase prosby este prv, ako skoncíme modlitbu. I Boh sám prislúbil túto vec: „Prv, nez budú volat, ja odpoviem, este len budú vraviet a ja ich vyslysím" (Iz 65:24). A zalmista hovorí o Bohu: „Blízky je Pán vsetkym, co ho vzyvajú, vsetkym, co ho vzyvajú úprimne." - totiz nálezitym spôsobom - „Vyplní zelanie bohabojnych, vyslysí ich modlitbu a zachráni ich" (Zalm 145:18-19). Z tohoto dôvodu Mojzis volal radostne: „Ved kdeze je národ taky mocny, ktory by mal svojich bohov tak blízko, ako je Pán, nás Boh, kedykolvek k nemu voláme" (Dt 4:7). Pohanskí bohovia boli hluchí voci modlitbám prosebníkov, pretoze to boli len úbohé tvory, ktoré nemajú nijakú moc; ale nás Boh, ktory je „vsemohúci, nie je hluchy voci nasím modlitbám, ale je blízko svojím prosebníkom a je ochotny udelit im kazdú milost, o ktorú ho prosia. „Vtedy moji nepriatelia ustúpia, este v ten den, ked budem volat: áno, viem, ze ty si môj Boh" (Zalm 56:10). Pane, hovoril si, ze si môj Boh, plny dobroty a milosrdenstva, poznal som, súc svedkom, ze mi hned pomôzes, ked sa k tebe utiekam.

4. Nemali by sme obmedzit svoje prosby na malé veci. Je lepsie modlit sa ako rozmyslat.

Sme zobráci v kazdom ohlade. Ale ked sa modlíme, nie sme uz chudobní. Ked my sme chudobní, Boh je bohaty. A Boh je velmi stedry, hovorí apostol, ku kazdému, kto ho vzyva o pomoc: „Niet rozdielu medzi Zidom a Grékom, lebo ten isty je Pán vsetkych, bohaty pre vsetkych, ktorí ho vzyvajú" (Rim 10:12). Pretoze máme docinenia s Pánom nekonecne mocnym a nekonecne bohatym, upozornuje sv. Augustín, neprosme ho o veci malicherné a vsedné, ale ziadajme ho o nieco velké. Keby niekto prosil krála o nepatrny peniaz, napríklad o halier, urazil by ho. Preto ctíme Boha, jeho milosrdenstvo a stedrost, ked sa vo svojej úplnej biede a nehodnosti spoliehame na jeho dobrotu, vernost pre jeho slub, ze dá prosiacim kazdú milost, o ktorú ho ziadajú. Prosme ho o milosti lebo: „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o co chcete a splní sa vám to" (Jn 15:7). Sv. Mária Magdaléna de Pazzi hovorievala, ze Boh je velmi pocteny a poteseny nasimi prosbami o milost, takze nám za to takmer dakuje. Tymto spôsobom mu totiz dávame prílezitost, aby nás obohatil svojimi darmi a splnil tak svoju túzbu po dobrocinnosti. Budme presvedcení, ze ked Boha prosíme o milosti, dá nám vzdy viac, ako si ziadame. „Ak niekomu z vás chyba múdrost, nech si prosí od Boha, ktory dáva vsetkym stedro a bez vycitky, a dostane ju" (Jak 1:5). Tymito slovami sv. Jakub naznacuje, ze Boh nie je skúpy vo svojich daroch, tak ako ludia. Ludia, aj tí najbohatsí, najzámoznejsí a najstedrejsí, byvajú pri udelovaní almuzny opatrní a väcsinou dávajú menej, ako od nich prosebník ziada. Nech je ich bohatstvo akokolvek velké, predsa nikdy nie je nevycerpatelné a mensí sa tou mierou, kolko z neho rozdávajú. Boh vsak dáva svoje dary, ked ho prosíme, v hojnosti, to znamená stedro. Dáva vzdy viac, ako ho ziadame, pretoze jeho bohatstvo je nekonecné. Cím viac dá, tym viac mu ostane na rozdávanie: „Lebo ty, Pane, si dobry a láskavy a velmi milostivy voci vsetkym, co ta vzyvajú" (Zalm 86:5). Môj Boze, riekol Dávid, ty si nesmierne stedry a láskavy ku kazdému, kto ta vzyva. Tvoje milosrdenstvo ku kazdému je tak velké, ze daleko prevysuje jeho ziadosti.

Predovsetkym teda musíme dbat o to, aby sme prosili s dôverou a boli pevne presvedcení, ze nám modlitba otvorí vsetky poklady nebies. „O to sa snazme," hovorí sv. Ján Zlatoústy, „a otvoríme si nebo." Modlitba je poklad. Sv. Bonaventúra uistuje, ze kedykolvek sa clovek zbozne modlí k Bohu, získava dobrá, ktoré majú väcsiu cenu, ako cely svet.

Niektoré zbozné duse venujú vela casu cítaniu a úvahám, ale málo prosia. Nie je pochybnost o tom, ze duchovné cítanie a rozjímanie o vecnych pravdách sú velmi uzitocné. Ovela uzitocnejsia je vsak, hovorí sv. Augustín, prosebná modlitba. Cítaním a rozjímaním poznávame svoje povinnosti, modlitbou vsak dosahujeme milosti k ich plneniu. Co by bolo platné cloveku poznat svoje povinnosti a potom ich neplnit? Boli by sme pred Bohom len viac vinní! Cítajme si a rozjímajme akokolvek mnoho, predsa nesplníme svoje povinnosti inác, iba ak budeme Boha prosit o pomoc k ich splneniu.

Sv. Izidor preto upozornuje, ze diabol sa nikdy nenamáha viac, aby nás rozptylil myslienkami na pocetné starosti, ako ked spozoruje, ze sa modlíme a prosíme o milosti. A preco? Pretoze nás nepriatel vidí, ze inokedy nezískame tolko nebeskych pokladov, ako v dobe modlitby. Najvzácnejsím ovocím vnútornej modlitby je prosba k Bohu o milosti, ktoré potrebujeme k zotrvaniu a k vecnej spáse. Vnútorná modlitba je prakticky potrebná pre dusu najmä preto, aby sa udrzala v Bozej milosti. Lebo ked sa clovek nevzchopí vo chvíli rozjímania, aby prosil o milosti, ktoré sú potrebné pre zotrvanie, urcite to neurobí inokedy, lebo bez rozjímania ho ani nenapadne, aby prosil o milosti, ani si nespomenie, ako je prosebná modlitba potrebná. Avsak ten, kto rozjíma kazdy den, lahko pozná potreby svojej duse, nebezpecenstvá, v ktorych sa nachádza i potrebu modlitby. Preto bude prosit a obdrzí milosti, ktoré mu dopomôzu k zotrvaniu a k spáse. P. Segneri prehlásil o sebe, ze na zaciatku si pri rozjímaní vzbudzoval skôr zbozné vzdychy ako prosby. Avsak ked spoznal potrebu a nesmierny úzitok prosebnej modlitby, cím dalej, tym viac miesta venoval vo svojich rozjímaniach prosbám.

Král Ezechiás: „Pistím ako lastovicka, ako holub hrkútam" (Iz 38:14). Mládatá lastovicky len pistia, ked sa dozadujú pomoci alebo potravy od svojej matky. Takto si máme pocínat vsetci, ked si chceme udrzat zivot milosti. Musíme bez prestania kricat a ziadat Boha o pomoc, aby sme sa mohli vyvarovat smrtelnému hriechu a mohli pokrocit vo svätej Bozej láske. P. Rodriguez rozpráva, ze sa kedysi zisli prvokrestanskí pustovníci, ktorí boli nasimi prvymi duchovnymi ucitelmi, na poradu a radili sa, ktoré cvicenie je najuzitocnejsie a najdôlezitejsie pre vecnú spásu. Zhodli sa v tom, ze to je casté opakovanie Dávidovej prosby: "Boze, príd mi na pomoc; Pane, ponáhlaj sa mi pomáhat" (Zalm 70:2). Kto sa chce spasit, píse Kassián, musí stále opakovat: Boze môj, pomôz mi, Boze môj, pomôz mi! Tak musíme robit od prvého prebudenia ráno; tento vzdych musíme opakovat vo vsetkych potrebách a duchovnych i casnych prácach, najmä, ked nás prenasleduje nejaké pokusenie alebo vásen. Sv. Bonaventúra vraví, ze casto obdrzíme milost skôr krátkou prosbickou, ako mnohymi inymi dobrymi skutkami. Sv. Ambróz dodáva, ze kto Boha o nieco prosí, dostáva to uz pri modlitbe, lebo prosit Boha o milost a dostat ju od neho, je to isté. Preto sv. Ján Zlatoústy napísal, ze niet cloveka mocnejsieho nad toho, ktory sa dobre modlí, lebo taky má úcast na Bozej moci. Aby sme dosiahli dokonalost, hovorí sv. Bernard, potrebujeme rozjímanie a modlitby. Rozjímaním poznáme, co nám chyba a prosebnou modlitbou dostaneme, co potrebujeme.

Zhrnutie kapitoly

Jednym slovom, podla Bozej prozretelnosti, ako sme poznali, bez modlitby je velmi tazké, ba priam nemozné spasit sa. Avsak prostredníctvom modlitby je cesta spásy duse bezpecná a velmi lahká. Aby sme sa spasili, nemusíme íst medzi neveriacich a obetovat tam zivot za vieru. Ani sa nemusíme uchylovat na púst a zivit sa korienkami. Coze je to za námahu volat: Boze môj, pomôz mi! Môze byt nieco lahsie? A ked budeme konat túto malickost, spasí nás. Sv. Vavrinec Justiniani nás nabáda, aby sme sa modlili najmä na zaciatku kazdého diela. Kassián dosvedcuje, ze otcovia púste dôrazne nabádali lud, aby vzyval Boha o pomoc strucnymi, ale castymi prosbami. „Nech nik nepodcenuje svoju modlitbu," varuje sv. Bernard. Pretoze ani Boh ju nepodcenuje… a dá nám, alebo to, co ziadame, alebo nieco lepsie. Budme si istí, ze sa nebudeme mat na co vyhovorit, ak sa nemodlíme, lebo milost modlitby má kazdy. Na nás samych zálezí, aby sme sa modlili, kedy chceme, ako o sebe dosvedcuje Dávid: „Vo dne mi svoju milost udeluje Pán. V noci mu zasa ja spievam a modlím sa k Bohu môjho zivota. Hovorím Bohu: »Ty si moja opora; preco na mna zabúdas?«" (Zalm 42:9-10). O tomto predmete budem obsírne hovorit v druhom diele. Jasne dokázem, ze Boh dáva vsetkym milost modlitby, aby si mohli modlitbou získat hojnost vsetkej pomoci k zachovaniu Bozieho zákona a k zotrvaniu v dobrom az do smrti. Zatial len na to upozornujem, ze ak sa nespasíme, vsetka vina bude na nás, ze sme sa nemodlili.

Z diel sv. Alfonza Liguori
HOME - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«