R
Z diel sv. Alfonza Liguori
V
 Z knihy Modliba - Velky prostriedok spásy

DIEL II.

KTORY DOKAZUJE, ZE MILOST MODLITBY JE POSKYTOVANÁ VSETKYM, A KTORY POJEDNÁVA O RIADNOM SPÔSOBE, KTORYM TÁTO MILOST ÚCINKUJE

KAPITOLA III. (o Janzenizme) - vynechaná

KAPITOLA IV.

BOH DÁVA VSETKYM LUDOM MILOST NA MODLITBU, AK CHCÚ, A TO AKO „MILOST DOSTATOCNÚ„, KTORÁ, SPOLOCNÁ VSETKYM, SAMA OSEBE POSTACUJE NA MODLITBU

 

1. Hlavní teológovia, ktorí ucia túto náuku.

Ked teda Boh chce, aby boli vsetci spasení, a ked dáva vsetkym milosti potrebné ku spáse, tvrdíme, ze vsetkym je daná milost skutocne sa modlit (nepotrebujú na to inú milost) a modlitbou si potom vyprosit vsetky dalsie milosti, potrebné pre zachovávanie prikázaní a ku spáse. Vsimnime si vsak slová: „nepotrebujú na to novú milost". Tieto slová znamenajú, ze vseobecne prístupná milost umoznuje modlitbu sama a nie je na to potrebná nová pomáhajúca milost. Ku kazdému zboznému skutku je totiz potrebná okrem povzbudzujúcej milosti nepochybne i pomáhajúca, cize spolupôsobiaca milost. Tieto slová znamenajú, ze vseobecná milost dáva kazdému schopnost hned sa modlit a ze nepotrebuje novú predchádzajúcu milost, ktorá by morálne alebo fyzicky uvádzala vôlu cloveka do úkonu modlitby. Preto uvedieme najprv pocetnych vynikajúcich teológov, ktorí zastávajú toto ucenie ako isté, potom ho dokázeme dôkazmi z autority i vnútornymi dôvodmi.

Toto ucenie obhajuje Ysambert, kardinál Du Perron, Alfonz Le Moyne a iní, ktorych uvediem neskôr. Velmi obsírne a dôkladne píse o tejto veci Honorát Tournely. Vsetci títo autori dokazujú, ze s círou pravidelnou dostatocnou milostou môze sa kazdy hned modlit a ze nepotrebuje inú pomoc a modlitbou si môze vyprosit vsetky iné milosti, ktoré sú nutné pre zachovanie tazsích prikázaní. Tak zmysla aj J. E. kardinál de Noris, ktory dokazuje, ze clovek sa môze modlit so samou pravidelnou milostou, ak chce, ked má vyplnit prikázanie: „Je zrejmé, ze schopnost modlitby musí byt bezprostredne ci v spravodlivom alebo veriacom, lebo keby mal veriaci len vzdialenú moznost jednoducho sa modlit (nemyslím na modlitbu vrúcnu), nemal by inú bezprostrednú moznost dosiahnut modlitbu; inác by sme museli postupovat do nekonecna." Ked teda je pre zachovanie prikázaní a ku spáse potrebná modlitba - to sme dokázali na zaciatku v kapitole o potrebe modlitby - ako múdro hovorí tento uceny spisovatel, kazdy má bezprostrednú schopnost na konanie dobra. Preto sa môzu vsetci modlit len s obycajnou milostou bez dalsej pomoci. Lebo keby k úkonu modlitby bola potrebná este iná schopnost, bolo by pre túto schopnost treba este iné uschopnenie milostou a tak by sme isli do nekonecna a clovek by nemohol spolupôsobit na svojej spáse.

Ten isty ucenec na inom mieste dokazuje túto náuku este jasnejsie: „I v stave klesnutej prirodzenosti Boh dáva vsetkym nevyhnutne potrebnú pomoc, co znamená dostatocnú milost, nech si Jansenius tvrdí opak. Táto pomoc vzbudzuje v nás slabé úkony, totiz menej horlivé modlitby za splnenie prikázaní. Táto pomoc dáva len vzdialenú moznost na ich splnenie, môze vsak vyprosit silu, s ktorou sa prikázania splnia, cize pomáhajúcu milost." - Kardinál Noris je teda presvedceny, ze v prítomnom poriadku kazdy má potrebnú pomoc, totiz obycajnú milost, ktorá sama bez dalsej pomoci vzbudzuje modlitbu, ktorá vyprosuje pomáhajúcu milost pre zachovanie prikázaní. Tak chápeme aj vseobecne prijatú zásadu v skolách: „Tomu, kto robí, co môze, neodoprie Boh milosti." Tomu, kto sa modlí, kto teda dobre pouzíva dostatocnú milost, s ktorou mozno konat lahsie skutky, ako je modlitba, takému potom Boh neodoprie pomáhajúcu milost pre vykonanie tazkych vecí.

Rovnako zmysla Ludovít Tomassin. Tento autor vyslovuje najprv obdiv, ze podla niektorych clovek nemôze vykonat pomocou dostatocnej milosti vsetky dobré skutky a vyvarovat sa kazdého hriechu: Ak je táto pomoc skutocne pomocou, ak dáva bezprostrednú pomoc ku skutku, „ako to, ze z nesmierneho mnozstva ludí takto podporovanych nik nezachová prikázania? Ako je vsak naozaj dostatocná, ked okrem nej je potrebná i milost pomáhajúca? Dostatocnú silu nemá ten, komu chyba nutná pomoc, ktorá nie je v jeho moci." Chce tym povedat, ze dostatocná milost, aby jej patrilo toto meno, musí dat cloveku bezprostrednú a hned pôsobiacu schopnost vykonat dobry skutok. Ale ak je na vykonanie skutku potrebná iná milost, totiz úcinná, a ak clovek nemá milost úcinnú (aspon nepriamo) potrebnú na spasenie, ako mozno povedat, ze mu poskytuje dostatocná milost túto bezprostrednú a hned pôsobiacu schopnost? Sv. Tomás vsak hovorí: „Boh koná neustále to, co je nutné ludom k spáse." Je síce pravda, ze Boh nie je povinny dávat nám svoje milosti, pretoze milosti nie sú povinnosti; avsak ak Boh dáva prikázania, je povinny poskytnút nám potrebnú pomoc na ich zachovanie. A ako nám Pán ukladá povinnost splnit kazdé prikázanie v pravy cas, tak nám musí dat v tej chvíli aj pomoc (aspon nepriamu a vzdialenú), potrebnú pre zachovanie prikázaní, ktorá by nevyzadovala inú zvlástnu milost. Tomassin koncí: „Pretoze s dostatocnou milostou sa clovek môze spasit, ale pretoze i milost úcinná je potrebná na zachovanie celého zákona, treba pripustit, ze mozno s dostatocnou milostou sa mozno modlit a konat podobné dobré skutky, pre ktoré potom clovek obdrzí milost pomáhajúcu, aby splnil tazké prikázania. To je iste náuka sv. Augustína, ktory ucí: „Práve z neochvejnej istoty viery, ze Boh nemohol prikázat nemozné veci, plynie upozornenie, co máme robit v lahkych a co prosit v tazkych prikázaniach." Kardinál Noris vyvodzuje z tychto slov podobny záver: „Teda lahké skutky, cize menej dokonalé, môzeme konat (priamo) a nemusíme sa modlit k Bohu o väcsiu pomoc; o túto pomoc vsak musíme ziadat v tazkych veciach." Tomassin uvádza svedectvo sv. Bonaventúru, Scota a inych, a hovorí: „Vsetci uznali, ze dostatocná pomoc milosti je naozaj dostatocná, a ze vôla s nou niekedy súhlasí, inokedy nie." Dokazuje to v styroch dieloch svojej knihy a uvádza dlhy rád svedectiev skôl od roku 1100.

Habert, biskup vo Vabres, doktor Sorbonny, ktory písal prvy proti Janseniovi, hovorí: „Domnievame sa, ze dostatocná milost pôsobí úplny súhlas, ale neiste alebo nepriamo… Domnievame sa preto, ze dostatocná milost je prípravou na milost úcinnú: pre jej dobré pouzitie dozicí Boh stvorenej vôli úcinnú milost k dokonalému skutku." A predtym napísal: „Vsetci katolícki teológovia vsetkych skôl vyznávali a vyznávajú, ze je taká milost naozaj vnútorná, ktorá môze vzbudit súhlas vôle s dobrom, ale niekedy pre odpor slobodnej vôle ho nevzbudí." Pre túto náuku dovoláva sa Gamachea, Duvala, Ysamberta, Pereiru, Le Moynea a inych. Potom pokracuje: „Pomoc dostatocnej milosti pripravuje úcinnú milost a je sama úcinná v istom zmysle, pretoze pôsobí nedokonaly úcinok, ktory získava vzdialene, blizsie a nakoniec bezprostredne úkon viery, nádeje, bázne a predovsetkym modlitby. Preto slávny Alfonz Le Moyne ucil, ze táto dostatocná milost zálezí v milosti modlitby, o ktorej tolkokrát hovorí sv. Augustín." Podla Haberta sa teda lísi úcinná milost od dostatocnej tym, ze po nej nasleduje dokonaly úcinok; dostatocná vsak dosahuje svoj úcinok alebo neiste, totiz len niekedy, alebo nepriamo, totiz prostredníctvom modlitby. Dalej hovorí, ze dobré pouzitie dostatocnej milosti udeluje právo na milost úcinnú; preto nazyva milost dostatocnú milostou úcinnou v istom zmysle, ze totiz úcinok zacína, ale nedokoncuje. Konecne hovorí, ze dostatocná milost je milost modlitby, a ze je v nasej moci pouzit ju, ako hovorí sv. Augustín. Preto clovek nemá vyhovorku, ked nekoná to, na co dostal dostatocnú milost, lebo môze s nou bez dalsej pomoci alebo pracovat alebo aspon získat väcsiu pomoc pre (nadprirodzenú) prácu. Habert tvrdí, ze táto náuka bola na Sorbonne vseobecne uznávaná.

Karol Du Plessis D'Argenté, takisto sorbonsky teológ, uvádza vyse tisíc teológov, ktorí vyslovne ucia, ze s dostatocnou milostou mozno konat dobré skutky a ked s nou clovek spolupôsobí, ze si tak vyprosí hojnejsiu pomoc pre dokonalé obrátenie. V tomto zmysle musíme chápat chyrnu zásadu prijatú na skolách, o ktorej sme sa uz zmienili: „Tomu, kto robí, co môze (s dostatocnou milostou), Boh neodoprie milost (hojnejsiu a pomáhajúcu)."

Uceny Dionyz Petavius obsírne dokazuje, ze clovek môze pracovat uz s milostou dostatocnou. Ba tvrdí, ze je to nielen náuka teológov, ale i samej Cirkvi a ze zastávat opak, by bolo nezmyselné. Preto hovorí, ze milost na zachovanie prikázaní prichádza za modlitbou a ze dar modlitby poskytuje Boh v tom istom case, kedy ukladá prikázanie. Preto, ako je vsetkym ulozeny zákon, tak je vsetkym dany dar modlitby.

Autor teologickej prírucky pre seminár v Périneux vraví, ze s círou dostatocnou milostou clovek môze konat dobré a niekedy (aj) dobré koná. K tomu podotyka: „Lahko je mozné, ze z dvoch ludí, ktorí majú rovnakú pomoc, jeden velmi casto vykoná lahsie skutky (ktoré predchádzajú úplné obrátenie), druhy nie." Tvrdí, ze je to náuka sv. Augustína, sv. Tomása a jeho poprednych ziakov, najmä Bertolomeja Medinu, ktory napísal: „Clovek sa niekedy obráti uz prostredníctvom dostatocnej milosti." Ako som zistil, to isté tvrdí, ako vseobecné ucenie teológov Ludovít Granadsky. Píse: „Teológovia rozlisujú dva druhy (nadprirodzenej) pomoci: jednu dostatocnú, druhú nadbytocnú; prvou pomocou sa niekedy ludia obrátia, niekedy vsak obrátenie odmietnu." Dalej hovorí: „Teológovia prehlasujú, ze pomoc prvého druhu je dávaná co najväcsiemu mnozstvu ludí." Teológ z Périgueux tvrdí: „Niektoré zbozné úkony, napríklad modlitbu k Bohu, clovek môze konat uz s pomocou dostatocnej milosti a niekedy ich (aj) koná a tak sa pripravuje na dalsiu milost." Vraví, ze taky je poriadok Bozej Prozretelnosti vzhladom na milosti, ze pre dobré pouzitie prvych nasledujú dalsie milosti. Koncí slovami, ze úplné obrátenie a vydrz az do konca neomylne nadobúdajú ludia modlitbou, ku ktorej celkom stací milost dostatocná, ktorá je daná kazdému.

To isté ucí kardinál De Aguire, ktory vo vsetkom nasleduje sv. Augustína. P. Anton Boucat, z rádu sv. Frantiska di Paola, zastáva mienku, ze kazdy môze prostredníctvom modlitby nadobudnút - bez novej pomoci - milost obrátenia. Okrem Gammachea, Duvala, Haberta a Le Moynea uvádza pre toto ucenie Petra z Tarantazie, biskupa z Tulle, Bohumíra De Fontaines, Henricha Gentského a doktorov sorbonskych s královskym profesorom De Ligny na dôkaz, ze dostatocná milost umoznuje nielen modlitbu, ako pripustil Le Moyne a profesor Elias, ale i niektoré menej lahké skutky. To isté píse Gaudenc Buontempi. Dokazuje, ze dostatocnou milostou a to modlitbou, ktorá je daná vsetkym, ak ju chcú pouzit, mozno dosiahnut pomáhajúcu milost. Kardinál Róbert Pullo ucí, ze je dvojaká milost: jedna vzdy úcinná a druhá, s ktorou clovek niekedy spolupôsobí a niekedy nie. Tej istej mienky je aj uceny Fortunát z Brescie. Ucí, ze sa vsetkym dostáva milost modlitby, aby tak mohli zachovat prikázania a je presvedceny, ze je to náuka sv. Augustína.

Richard od sv. Viktora ucí podobne, ze je milost dostatocná, s ktorou clovek niekedy súhlasí a niekedy jej odporuje. Dominik Soto sa pyta, preco z dvoch ludí, ktorych chce Boh obrátit, jeden je milostou pritiahnuty, druhy vsak nie, a odpovedá: „Nemozno uviest iny dôvod, iba ze jeden s milostou súhlasí a spolupôsobí, iny vsak nie." Matej Felisius, ktory písal proti Kalvínovi, definuje túto pravidelnú, cize dostatocnú milost: „Je to Bozie hnutie, aby clovek konal dobro. Toto hnutie nie je nikomu odopreté. Ludia sa k tomuto hnutiu správajú rozlicne. Jedni s ním súhlasia a tak si nedokonale zasluhujú posväcujúcu milost, pretoze k tomu, kto robí co môze, nie je Boh skúpy; iní vsak odporujú." Andrej Vega hovorí podobne: „Túto pomoc vsetkym poskytovanú, nazyvajú niektorí neúcinnou, pretoze nedosahuje vzdy svoj úcinok, ale casto je nevyuzitá." Dostatocné milosti teda niekedy majú úcinok a niekedy nie.

Zdá sa, ze kardinál Gotti s nami súhlasí na jednom mieste svojho teologického diela. Dáva si námietku, ako môze clovek zotrvat v dobrom, ak má dobrú vôlu, ked predsa nemá vo svojej moci zvlástnu pomoc, ktorá je potrebná na zotrvanie. Odpovedá, ze hoci nie je táto pomoc v silách cloveka, predsa je v jeho moci modlit sa a s Bozou milostou obdrzat túto milost. Mozno povedat, ze v moci cloveka je milost pre zotrvanie v tom zmysle, ze si ju clovek môze vyprosit modlitbou. Aby bola pravda, ze zotrvanie je v moci cloveka, je po prvé potrebné, aby si clovek mohol milostou vyprosit pomoc pre skutocné zotrvanie a nepotreboval na to inú milost; po druhé je potrebné, aby sa clovek mohol s milostou dostatocnou, vseobecne danou vsetkym, bez novej zvlástnej milosti skutocne modlit a modlitbou dosiahnut zotrvanie. Inác nemozno povedat, ze kazdy má milost potrebnú pre vydrz, aspon vzdialenú a nepriamo pôsobiacu - prostredníctvom modlitby. Ak takto nezmysla kardinál Gotti, iste má toto presvedcenie sv. Frantisek Salesky, ze milost skutocnej modlitby je daná kazdému, kto ju chce pouzit a z toho usudzuje, ze kazdy môze zotrvat. Jasne to hovorí vo svojom Theotimovi. Po dôkaze, ze je potrebná ustavicná modlitba, aby clovek dostal dar zotrvania az do smrti, hovorí: „Pretoze dar modlitby je slúbeny bez vyhrady vsetkym, ktorí chcú prijat nebeské vnuknutia, zotrvanie je v nasej moci." To isté ucí sv. Róbert Bellarmin. Hovorí: „Vsetkym sa dáva pomoc, ktorá stací ku spáse podla okolností miesta a casu nepriamo alebo bezprostredne… vravíme nepriamo alebo bezprostredne, pretoze sme presvedcení, ze Boh dáva ludom, uzívajúcim rozum, sväté vnuknutia, takze majú bezprostredne milost povzbudzujúcu (prebúdzajúcu). Ked s nou súhlasia, pripravujú sa na ospravedlnenie a raz môzu dosiahnut spásu.

2. Autorita, na ktorej sa táto náuka zakladá.

Sväté Písmo

Prikrocme vsak k dôkazom pre tento názor. Prvym dôkazom je apostolova autorita, ktory nás uistuje, ze Boh je verny a nikdy nedopustí, aby sme boli pokúsaní nad nase sily a dáva nám vzdy pomoc (bezprostredne alebo aspon nepriamo prostredníctvom modlitby), aby sme mohli odporovat útokom nepriatelov: „Skúska, ktorá na vás dolieha, je iba ludská. A Boh je verny. On vás nedovolí skúsat nad vase sily, ale so skúskou dá aj schopnost, aby ste mohli vydrzat" (1 Kor 10:13). Jansenius vysvetluje tento vyrok len o predurcenych. Jeho vyklad vsak nemá pre seba dôvody. Sv. Pavol píse vsetkym veriacim v Korinte, o ktorych iste nemohol predpokladat, ze sú vsetci predurcení. Preto právom sv. Tomás toto miesto vysvetluje o vsetkych a hovorí, ze by Boh nebol verny, keby nám nedal, pokial sa jeho tyka, tie milosti, pomocou ktorych by sme mohli dosiahnut spásu. Okrem toho dokazujú túto pravdu vsetky miesta zo Svätého písma, kde nás Boh nabáda, aby sme sa obrátili a utiekali k nemu o milosti potrebné pre spásu a slubuje, ze nás vypocuje, ked pôjdeme k nemu: „Múdrost sa prihovára na ulici hlasito, na priestranstvách miest vydáva svoj hlas, na samom vrchu hradieb zaznieva jej volanie, pri vrátach brán v meste svoje reci prednása: «Dokedy, nerozumní, budete mat radi nerozum a (dokedyze), posmievaci, budete sa z chuti posmievat a, blázni, nenávidiet poznanie?! Pripustte si k srdcu moje napomínanie! Ja vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje zásady! Pretoze som vás volala, a vzpierali ste sa, rukou som (na vás) kyvala, a nik si nevsímal, a (pretoze) ste odbíjali kazdú moju radu a nepripústali ste moje karhanie, ja tiez sa budem zo záhuby vasej smiat, posmievat sa budem, ked vás úlak prikvací»" (Prís 1:20-26). Slová: „Pripustte si k srdcu moje napomínanie," by naozaj boli vysmechom, hovorí sv. Róbert Bellarmin, keby Boh nedával hriesnikom aspon nepriamu pomoc v modlitbe, aby sa obrátili. Na tom istom mieste je dalej rec o vnútornej milosti: „Vylejem na vás svojho ducha," ktorou Boh volá hriesnikov a dáva im skutocnú pomoc, aby sa obrátili, ak chcú. „Podte ku mne vsetci, ktorí sa namáhate a ste pretazení, a ja vás posilním" (Mt 11:28). „Podte, pravotme sa! - hovorí Pán. Ak budú vase hriechy sta sarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú cervenat sta purpur, budú ako vlna (biele)" (Iz 1:18). „Proste a dostanete!" (Mt 7:7). To isté nám povedal Pán na mnohych inych miestach, ktoré som uz vyssie uviedol. Keby vsak Boh nedával kazdému milost, aby sa skutocne mohol k nemu utiekat a skutocne sa modlit, boli by márne vsetky tieto vyzvy a tieto povzbudenia, ked napríklad hovorí: Podte ku mne vsetci, uspokojím vase túzby! Hladajte a dám vám!

Tridentsky snem

Druhym jasnym dôkazom sú slová tridentského snemu v VI. zasadaní, hlave 13. Prosím citatelov, aby si tento dôkaz z tridentského snemu precítali, lebo sa zdá, ak sa nemylim, zrejmy. Protestanti tvrdili, ze clovek je Adamovym hriechom pozbaveny slobodnej vôle a preto, ze ludská vôla pri dobrych skutkoch neciní nic, ale musí ich prijímat trpne od Boha. Z toho usudzovali, ze je nemozné zachovávat Bozie prikázania tym, ktorí nie sú úcinne hybaní a predurcovaní milostou k tomu, aby sa zachovali od zlého a konali dobro. Proti tomuto tvrdeniu tridentsky snem prehlásil vyrok, vzaty zo sv. Augustína: Boh neprikazuje nemozné veci. Ked prikazuje, napomína, aby si cinil, co môzes a prosil o to, co nemôzes a dáva ti pomoc, aby si mohol.

Aby teda snem dokázal proti kacírom, ze Bozie prikázania nie sú pre nikoho nesplnitelné, prehlásil, ze jednotliví ludia majú pomoc (Boziu) ku konaniu dobra, alebo aspon milost modlitby, ktorou si môzu vyprosit hojnejsiu pomoc k dobrym skutkom. To znamená, ze kazdy môze s pomocou obycajnej milosti konat lahké skutky, ako je modlitba, a ze k nim nepotrebuje nijakú inú mimoriadnu milost. A ked sa modlí, ze si vyprosí silu pre vykonanie tazkych prikázaní podla vyroku sv. Augustína, uvedeného uz vyssie: „Práve z neochvejnej istoty viery, ze Boh nemohol prikázat veci nemozné, plynie upozornenie, co máme cinit v lahkych a o co máme prosit v tazkych prikázaniach." Podla vyroku snemu sú Bozie prikázania vsetkym splnitelné, aspon s pomocou modlitby, ktorou si potom clovek vyprosí väcsiu pomoc pre ich zachovávanie. Ked teda Boh ulozil vsetkym svoje prikázania a ked umoznil vsetkym ich zachovávanie, aspon s pomocou modlitby, plynie z toho nutne, ze vsetci ludia majú milost modlitby. Lebo keby niekomu chybala milost, nebolo by mu mozné splnit prikázania. A ako dáva Boh za modlitbu milost úkonnú ku konaniu dobra a tak umoznuje vsetkym svoje prikázania, tak dáva vsetkym milost skutocnej modlitby. Kto by nemal milost ihned sa modlit, kto by totiz nemohol ani modlitbou vyprosit si pomoc pre zachovanie prikázaní, pre toho by boli tieto prikázania nesplnitelné.

Preto nemôzeme povedat, ze slová: „Boh napomína, aby si cinil, co môzes a prosil o to, co nemôzes", znamenajú len moznost modlitby a nie skutocnú modlitbu. Lebo keby vseobecná a pravidelná milost dávala cloveku len moznost modlitby a nie skutocnú modlitbu, nebol by snem povedal: „Napomína, aby si cinil, co môzes, a prosil o to, co nemôzes", ale „Napomína ta, ze môzes cinit a ze môzes prosit." Okrem toho, keby bol snem chcel tu len prehlásit, ze kazdy môze zachovávat prikázania a môze sa modlit o milost pre ich vyplnenie a nemal na mysli bezprostredne pôsobiacu milost, nebol by uzil slová „napomína, aby si cinil, co môzes"; lebo slovo „napomínat" sa tyka skutocnej cinnosti a znamená nie tak rozumové poucenie, ale pohnútku vôle, aby konala dobro, ktoré môze konat hned. Ked teda snem prehlásil: „Napomína, aby si konal, co môzes a prosil o to, co nemôzes", vyjadril nadmieru jasne nielen moznost konat a moznost modlit sa, ale i skutocné konanie a skutocnú modlitbu. Keby totiz ku skutocnému konaniu a ku skutocnej modlitbe clovek potreboval nové mimoriadne milosti, naco by Boh napomínal, aby sme konali a ziadali, ked by sme nemohli konat, ani sa modlit bez pomáhajúcej milosti? O tejto veci múdro poznamenáva Fortunát z Brescie: Keby nebola daná vsetkym milost skutocne sa modlit, ale keby bolo treba k modlitbe úcinnú milost, dávanú len niektorym, bola by nemozná modlitba pre mnohych, ktorym chyba táto pomáhajúca milost. Neprávom by bolo povedané: „Napomína… aby si prosil o to, co môzes", lebo pre splnenie tohoto napomenutia by chybala nevyhnutne potrebná pomoc. Bozie napomenutie k dobrym skutkom a k modlitbe treba vysvetlovat tak, ze mozno hned konat a modlit sa bez novej mimoriadnej milosti. Práve to vyjadruje sv. Augustín slovami: „Sme napomínaní, co máme cinit v lahkych prikázaniach, a o co máme prosit v tazkych." Predpokladá, ze ked nemajú vsetci milost pre vykonanie tazkych vecí, vsetci majú aspon milost modlitby, pretoze je vsetkym lahká. To isté predpokladá v slovách, ktorych pouzilo Tridentinum: „Boh napomína, aby si cinil, co môzes, a prosil o to, co nemôzes."

Protivníci tvrdia, ze ku kazdému dobrému skutku je potrebná milost pomáhajúca. Ak vsak nedáva pomáhajúca milost vsetkym moznost hned sa modlit (bez novej úcinnej milosti), potom nechápem, ako mozno rozumiet uvedenym slovám Tridentia a ako ich mozno inác vysvetlovat. A ked je potrebná nová milost ku skutocnej modlitbe, nechápem, ako je mozny druhy vyrok toho istého snemu: „Boh neopústa svojou milostou ludí raz ospravedlnenych, ak nie je sám od nich opusteny." Keby ku skutocnej modlitbe nestacila obycajná dostatocná milost, ale keby bola potrebná milost pomáhajúca, ktorá nie je poskytovaná vsetkym, nastala by nasledujúca situácia: Ked by bol spravodlivy pokúsany, aby spáchal prvy smrtelny hriech, a keby mu Boh nedal úcinnú milost aspon pre modlitbu, aby si tak vymohol silu k boju a preto by potom clovek pokuseniu neodporoval, museli by sme povedat, ze spravodlivy je opusteny od Boha skôr, ako sám opustil Boha, pretoze mu chybala úcinná milost, bez ktorej boj nie je mozny.

Protivníci sa odvolávajú na jedno miesto u sv. Augustína, kde sväty zdanlivo prehlasuje, ze milost modlitby nie je daná vsetkym: „Ci nie je nasa modlitba niekedy tak vlazná, ba skôr chladná a rovnajúca sa skoro nule tou mierou, ze ani z toho nepocitujeme v sebe bolest? Lebo keby sme s tym nesúhlasili, uz tym by sme sa modlili." Na túto námietku vsak vhodne odpovedá kardinál Sfondrati: „Nieco iné je, ze sa hriesnici nemodlia, a nieco iné, ze nemajú milost k modlitbe." Sv. Augustín netvrdí, ze niektorym ludom chyba milost správnej modlitby; hovorí len, ze nasa modlitba byva tak chladná, ze sa rovná nule, nie pre nedostatok Bozej pomoci k lepsej modlitbe, ale nasou vinou, ktorá kazí modlitbu. V tom istom zmysle hovorí Tournely, ked píse o prvej zavrhnutej Janseninovej vete: „Spravodliví sa nemodlia vzdy tak, ako majú… je to vsak ich vina, ked sa tak nemodlia, lebo milost im dáva dost síl… aby sa modlili (dobre). Preto hovorí sv. Augustín, ze nasa modlitba niekedy byva chladná a rovnajúca sa nule… netvrdí vsak, ze cloveku chyba milost, aby jeho modlitba mohla zvrúcniet." K tymto slovám sv. Augustína hovorí aj kardinál de Noris, ze vlaznou modlitbou si aspon vyprosíme vrúcnejsiu modlitbu a tak aj úcinnú milost pre zachovanie prikázaní. Túto náuku potvrdzuje autoritou toho istého svätého ucitela, ktory napísal vo vysvetlení 16. zalmu: „Obrátil som sa k tebe slobodnou a silnou modlitbou; aby som ju mohol mat, vypocul si ma, ked som sa slabsie modlil."

Tomu neodporuje ani to, co napísal sv. Augustín k slovám sv. Pavla: „Duch prichádza na pomoc nasej slabosti, lebo nevieme ani to, za co sa máme modlit, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevyslovitelnymi vzdychmi" (Rim 8:26), ze Duch sväty v nás vzbudzuje modlitbu a dáva nám lásku k modlitbe. Sväty tvrdí tymito slovami proti pelagiánom len to, ze sa nik nemôze modlit bez milosti. Toto vysvetlenie podáva sám vo vysvetlení zalmu 53: „Hovorí sa, ze ciní on, co cinís ty, lebo bez neho by si to neucinil."

Cirkevní Otcovia

Po tretie dokazujeme svoj názor vyrokmi sv. Otcov. Sv. Bazil hovorí: „Ked upadne niekto z Bozieho dopustenia do pokusenia, musí sa modlit, aby mu mohol odporovat a splnit Boziu vôlu." Sväty teda hovorí, ze Boh dopústa na cloveka pokusenie, aby sa mu bránil a prosil o Boziu vôlu, to znamená, o milost na získanie vítazstva. Podla toho sväty predpokladá, ze ak clovek nemá dostatocnú pomoc k vítazstvu nad pokusením, má aspon vseobecnú pomoc k modlitbe, aby pre nu obdrzal potrebnú väcsiu milost. Sväty Ján Zlatoústy hovorí na jednom mieste: „Boh dal zákon, ktory zjavuje (nase) rany, aby ludia túzili po lekárovi." A inde: „Nebude mat vyhovorku nikto, kto nechcel nepriatela porazit, pretoze zanechal modlitbu." Keby niekto nemal potrebnú milost ku skutocnej modlitbe, aby si tak vyprosil pomoc k boju, mohol by sa po porázke ospravedlnovat. To isté hovorí sv. Bernard: „Co sme a akú máme silu…? Boh chcel, aby sme videli svoju bezmocnost… a ked nám neostáva iná pomoc, aby sme sa utiekali vo vsetkej pokore k jeho milosrdenstvu." Boh nám teda ulozil zákon, ktory prevysuje nase sily, aby sme sa k nemu utiekali, aby sme ho prosili a tak získali silu pre jeho splnenie. Keby vsak niekomu bola odopretá milost skutocne sa modlit, bolo by mu celkom nemozné zákon splnit. Sv. Bernard hovorí okrem toho: „Mnohí sa stazujú, ze sa od nich vzdialuje milost, ale ovela väcsím právom by sa mohla stazovat milost, ze sa od nej mnohí vzdialujú. Ovela väcsí dôvod k staznosti má Boh, ze sa spreneverujeme milosti, ktorou nám pomáha, ako my, ze nám chyba milost.

Avsak ani jeden z Otcov to nehovorí tak jasne, ako na mnohych miestach sv. Augustín. Hovorí: „Pelagiáni myslia, ze vedia nieco ohromné, ked hovoria: Boh by neporúcal nic, o com by vedel, ze to clovek nemôze vykonat. A kto to nevie? Boh preto porúca niektoré veci, na ktoré sami nestacíme, aby sme si uvedomili, o co ho máme prosit." Inde hovorí: „Nepriráta sa ti za hriech, ze nieco nevies proti svojej vôli, ale ze zanedbávas hladanie toho, co nevies. Ani sa ti nepripocíta, ze neobväzujes zranené údy, ale ze pohrdas lekárom, ktory ta chce uzdravit. To sú tvoje pravé hriechy. Ziaden clovek nie je zbaveny vedomosti, ako má uzitocne hladat, (co potrebuje)." Nikomu teda nie je odopretá milost modlitby, aby za nu dostal milost obrátenia. Lebo keby mu chybala táto milost, nebolo by mozné pripocítat mu za vinu, ze sa neobráti. Inde: „Co iné nám tu (evanjelium) zjavuje, ako ze nám dáva moznost prosit, hladat a klopat ten, ktory nám prikazuje to robit?" Inde: „Poslúchni raz a pochop: Nie si este pritahovany k Bohu? Modli sa, aby si bol pritahovany." Inde hovorí: „Ze dusa nevie, co má robit, je tym, ze este nedostala milost. Ale aj tú dostane, ak dobre pouzije to, co dostala; dostala to, aby, ak chce, zbozne a usilovne hladala." Kazdy teda má potrebnú milost k modlitbe. Ked ju dobre pouzije, dostane milost robit, co prv nemohol bezprostredne vykonat." Inde: „Clovek, ked bude chciet a nebude môct, nech sa modlí, aby mal tolko dobrej vôle, kolko stací na splnenie prikázaní. Takto dostane pomoc na to, aby vykonal, co sa mu prikazuje." Inde: „V prikázaniach sa dostalo slobodnej vôli napomenutia, aby hladala Bozí dar; márne by vsak bola napomínaná, keby vopred nedostala trochu lásky, aby prosila o jej rozmnozenie a tak mohla splnit prikázania." Vsimnime si slová: „trochu lásky". Je to milost dostatocná. Ked sa s nou clovek modlí, môze si vyprosit bezprostredne pôsobiacu milost, aby splnil prikázania. Inde hovorí: „Boh porúca, aby sme sa naucili po márnych pokusoch splnit prikázania, ked sme uz omdlení a oslabení, prosit o pomoc milosti." Podla toho sväty uznáva, ze so vseobecnou milostou nemôzeme konat veci tazké, ze vsak modlitbou si môzeme vyprosit potrebnú pomoc na ich splnenie. Dalej hovorí: „A do toho este prisiel zákon, aby sa rozmnozilo previnenie", ked ludia neprosia o pomoc milosti; ked porozumejú Boziemu volaniu, ku komu sa majú obrátit s prosbou, a budú ho vzyvat, nastane, co hovorí apostol dalej: „Ale kde sa rozmnozil hriech, tam sa este väcsmi rozhojnila milost" (Rim 5:20). Odktial je zrejmé, hovorí Petavius, ze ludom síce chyba plnost milosti, avsak ze im pomáha milost pravidelná a vseobecná, s pomocou ktorej sa clovek modlí a ktorú tu nazyva sväty „Bozím volaním".

Sv. Augustín hovorí: „V tomto smrtelnom zivote cloveku ostáva slobodná vôla, nie aby konal spravodlivost, keby chcel, ale aby sa zboznou modlitbou obracal k tomu, ktorého milostou by ju mohol vykonat." Svätec tymto vysvetluje, ze clovek je neschopny zachovat cely zákon a ze nenadobudne inác pomoc pre jeho zachovanie, iba ak modlitbou. Iste tu predpokladá, ze Boh dáva kazdému milost skutocne sa modlit a ze k tomu nepotrebuje mimoriadnú pomoc, vyhradenú len niektorym. Lebo keby cloveku chybala táto zvlástna pomoc, neostalo by ludskej vôli nic iné, aby mohla skutocne vyplnit vsetky Bozie prikázania, aspon lahsie. Sväty iste nemieni, ze dostatocná milost dáva len schopnost modlit sa a nie úkon modlitby. Ved je isté, ze túto schopnost poskytuje dostatocná milost ku kazdému tazkému skutku. Preto chce sväty ucitel iste povedat (ako hovorí na inom mieste), ze lahké skutky, ako je modlitba, môze kazdy skutocne vykonat s dostatocnou milostou, a pre tazké, ze si môze modlitbou vyprosit pomoc.

Predovsetkym vsak sa tykajú nasej otázky dva vyroky sv. Augustína. Prvy je tento: „Je isté, ze ak chceme, Bozie prikázania zachovávame. Pretoze vsak vôlu pripravuje Pán, musíme ho prosit, aby sme chceli tolko, kolko dobrej vôle stací ku konaniu." Hovorí teda, ze iste zachováme prikázania, ak chceme a dodáva, ze sa musíme modlit, aby sme chceli zachovat ich a aby sme ich vskutku zachovali. Vsetkym teda je daná milost modlitby, aby si modlitbou získali hojnú milost, ktorá umoznuje plnit prikázania. Keby vsak ku skutocnej modlitbe bola potrebná milost úcinná, ktorú nemajú vsetci, nemohli by zachovat prikázania, ani by k tomu nemali chut takí, ktorym by k tomu nebola daná táto milost.

Druhé miesto je v odpovedi svätého ucitela hadrumetskym mníchom. Tí hæbali takto: Ked je potrebná milost a ked bez nej nemôzem nic konat, kto ma môze kárat, ked predsa nemôzem konat dobré skutky a nemám pre to milost? Skôr sa za mna modlite k Bohu, aby mi túto milost dal. Sväty im odpovedá: „Zaslúzite si pokarhanie nie preto, ze nekonáte dobré skutky, lebo nemáte silu, ale preto, ze sa nemodlíte o dar tejto sily." Keby vsak sväty nebol veril, ze kazdy má milost, s ktorou sa môze modlit, ked chce, bez toho, ze by potreboval novú pomoc, nebol by mohol povedat, ze taky si zaslúzi pokarhanie preto, ze sa nemodlí. Taky mních mu mohol odpovedat: Ako nesmiem byt karhany, ze nekonám dobry skutok, pretoze nemám zvlástnu milost k dobrému skutku, rovnako nesmiem byt karhany, ked sa nemodlím, pretoze nemám zvlástnu milost ku skutocnej modlitbe. To isté hovorí sv. Augustín na inom mieste. Nech sa neklamú tí, ktorí hovoria: Preco sa nám prikazuje zachovat sa od zlého a cinit dobro, ked toto chcenie a konanie pôsobí v nás Boh?" Sväty odpovedá, ze ked ludia konajú dobro, musia za to dakovat Bohu, ktory im k tomu dáva silu; ale ak ju nemajú, musia o nu prosit: „Ked nekonajú dobré skutky… nech sa modlia, aby dostali, co este nemajú." Keby vsak takí nemali ani milost modlitby skutkom, mohli by odpovedat: Preco sa nám prikazuje modlitba, ked v nás Boh modlitbu nevzbudzuje?

Sv. Tomás nehovorí o modlitbe vyslovne, iste vsak uznáva nase tvrdenie. Hovorí: „Vlastnostou Bozej prozretelnosti je starat sa kazdému o veci, potrebné ku spáse, ked clovek nekladie prekázky." Ak dáva Boh vsetkym milosti, potrebné ku spáse, a ak k modlitbe potrebujeme milosti, ktoré modlitbu bezprostredne umoznujú a skrze modlitbu nám získavajú väcsiu pomoc, aby sme vykonali to, co nemôzeme vykonat s obycajnou pomocou, nutne musíme povedat, ze Boh dáva vsetkym dostatocnú milost k modlitbe skutkom, ak sa chceme modlit, a nie je k tomu potrebná milost úcinná. Dodajme k tomu slovo sv. Róberta Bellarmina, ktory odpovedá bludárom. Kacíri vyvodzovali zo Spasitelovych slov: „Nik nemôze príst ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktory ma poslal" (Jn 6:44), ze nemôze k Bohu íst ten, kto nie je pritahovany v pravom zmysle: „Odpovedáme: Z tychto slov len vyplyva, ze nemajú vsetci pomáhajúcu milost, aby mohli vskutku verit; nevyplyva vsak z nich, ze nemajú vsetci aspon milost, aby mohli verit, lebo iste, aby mohli o milost prosit.

3. Rozumové dôvody v prospech tejto náuky

Konecne po stvrté pristúpme k vnútornym dôvodom pre tento názor. Uceny Petavius s Duvlom a inymi teológmi si kladie túto otázku: Preco nám Boh ukladá veci, ktoré nemôzeme vykonat s pomocou obycajnej milosti? A odpovedá: Pretoze Boh chce, aby sme sa k nemu utiekali modlitbou, ako vseobecne ucia svätí Otcovia (ako sme poznali vyssie). Z toho vyplyva isty záver, ze kazdy má milost skutocne sa modlit a modlitbou si vyprosit väcsiu pomoc k vykonaniu toho, co nemôzeme vseobecnou milostou. Inác by nám bol Boh ulozil nesplnitelny zákon. Dôkaz je velmi pádny. K tomu môzeme dolozit dalsí dôvod. Ak nám Boh skutocne prikazuje zachovávanie prikázaní, nutne z toho vyplyva, ze vseobecne dáva vsetkym milost potrebnú k ich skutocnému zachovaniu - aspon pomocou modlitby. Aby teda bol zákon rozumny a aby zaslúzená vycitka stihla kazdého, kto ho nezachováva, kazdy musí mat dostatocnú schopnost, aspon prostredníctvom modlitby, aby skutkom splnil prikázania a aby sa obcas mohol pomodlit bez toho, ze by potreboval novú zvlástnu pomoc. Lebo keby mu chybala táto vzdialená pomoc k modlitbe skutkom, nemohlo by sa povedat, ze kazdy má od Boha dostatocnú milost ku skutocnému zachovaniu zákona.

Tomassin a Tournely uvádza este rad inych dôvodov pre tento názor. Ale vsetky ich vynechávam a obmedzujem sa len na jeden, ktory sa mi zdá zrejmy. Tento dôvod sa zakladá na prikázaní nádeje, ktorá nás vsetkych zaväzuje, aby sme od Boha s istotou ocakávali vecny zivot. Keby sme nemali istotu, ze Boh dáva vsetkym milost, aby sa mohli skutocne modlit bez novej zvlástnej milosti, poskytovanej len niektorym, nikto by nemohol bez zvlástneho zjavenia dúfat nálezitym spôsobom vo svoju spásu. Nech mi je vsak dovolené vysvetlit najprv základy tohto dôkazu.

Cnost nádeje je Bohu tak milá, ze ako prehlásil, má zalúbenie v tych, ktorí mu dôverujú: „Pánovi sa pácia tí, co sa ho boja, a tí, co dúfajú v jeho milosrdenstvo" (Zalm 147:11). Tomu, kto v neho dúfa a pretoze dúfa, slubuje vítazstvo nad nepriatelmi, zotrvanie v jeho milosti a vecnú slávu: „Pretoze sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Ked ku mne zavolá, ja ho vyslysím a budem pri nom v súzení, zachránim ho i oslávim" (Zalm 91:14-15). „Pán im pomôze a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriesnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na neho" (Zalm 37:40). „Ochrán ma, Boze, k tebe sa utiekam." „…nikoho nestihlo zahanbenie, kto dúfal v Pána" (Sir 2:11). Vieme, ze nebo a zem pominú, ale slová a zaslúbenie Bozie nemôzu pominút: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú" (Mat 24:35). Podla sv. Bernarda vsetka nasa zásluha spocíva v dôvere v Boha. Dôvod je nasledovny: Kto dúfa v Boha velmi ho ctí. „Vzyvaj ma v case súzenia: ja ta zachránim a ty mi úctu vzdás" (Zalm 49:15). Ctí Boziu moc, milosrdenstvo a vernost, ked verí, ze Boh ho môze a chce spasit a nemôze sa spreneverit slubom, ze spasí kazdého, kto mu dôveruje. Prorok nás uistuje, ze cím väcsia bude nasa nádej, tym viac sa na nás vyleje Bozieho milosrdenstva: „Tvoje milostrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba" (Zalm 33:22).

Boh rácil, pretoze mu je cnost nádeje tak milá, prísne nám ju ulozit, ako vseobecne ucia teológovia a ako je isté z mnohych miest Svätého písma: „Dúfajte v neho, ludia, v kazdom case, pred ním si srdce otvorte; Boh je nase útociste" (Zalm 62:9). „Ktorí sa bojíte, majte k nemu dôveru, a vasa odmena vás neminie" (Sir 2, 8). „…ustavicne vo svojho Boha dôveruj" (Oz 12:7). „Preto si prepáste bedrá mysle, budte triezvi a celú svoju nádej uprite na milost, ktorú dostanete, ked sa zjaví Jezis Kristus." (1 Pt 1:13) Táto nádej vo vecny zivot musí v nás byt pevná a istá, ako ju definuje sv. Tomás: „Nádej je isté ocakávanie blazenosti." Vyslovne to prehlásil aj sv. snem tridentsky: „Vsetci musia skladat najpevnejsiu nádej do Bozej pomoci. Lebo Boh, ked ludia nepohrdnú jeho milostou, ako zacal dobré dielo, tak ho dokoncí, a spôsobí chcenie i konanie." Dávno pred tym to prehlásil sv. Pavol, hovoriac o sebe: „Viem, komu som uveril, a som presvedceny, ze má moc zachovat to, co mi bolo zverené, az do onoho dna" (2 Tim 1:12). V tom sa lísi krestanská nádej od nádeje svetskej. U svetskej stací neisté ocakávanie; a ani nemôze byt inác, pretoze vzdy mozno pochybovat, ci ten, kto dar slúbil, má dosial úmysel dat alebo ci ho nezmení. Krestanská nádej je vsak istá zo Bozej strany, lebo Boh nás môze a chce spasit a slúbil spásu vsetkym, ktorí zachovávajú jeho zákon. Preto aj slúbil vsetkym, ktorí sa modlia, milosti potrebné na zachovanie zákona.

Je síce pravda, ze nádej sprevádza bázen, ako hovorí Anjelsky ucitel. Táto bázen vsak nie je kvôli Bohu, ale kvôli nám. Lebo vzdy môzeme chybit (nespolupracovat nálezite s milostou) a svojimi vinami klást milosti prekázky. Preto právom odsúdilo Tridentinum protestantov, ktorí v skutocnosti zbavujú cloveka slobodnej vôle a chcú, aby kazdy veriaci mal neomylnú istotu o zotrvaní a o spáse. Tento blud teda zavrhlo uz Tridentinum, lebo pre dosiahnutie spásy, ako som uz povedal, je potrebná aj nasa spolupráca a tá je neistá a pochybná. Preto Boh chce, aby sme sa vzdy obávali jednak seba samych, aby sme sa opovázlivo nespoliehali na svoje sily, a predsa, aby sme mali istotu o jeho dobrej vôli a pomoci, ked ho budeme prosit, aby bola nasa nádej v jeho dobrotu istá. Sv. Tomás hovorí, ze musíme s istotou ocakávat od Boha vecnú blazenost, spoliehajúc sa na jeho moc a milosrdenstvo.

Pretoze teda musí byt istá nasa nádej v Boha, preto musí byt isty aj dôvod nasej nádeje. Keby základ nasej nádeje nebol isty, ale pochybny, nemohli by sme s istotou v Boha dúfat a ocakávat od neho spásu a prostriedky na jej dosiahnutie potrebné. Sv. Pavol vsak ziada, aby sme boli v nádeji pevní a neochvejní, ak sa chceme spasit: „Ak vytrváte vo viere upevnení, stáli a neodklonitelní od nádeje evanjelia, ktoré ste poculi a ktoré sa hlása kazdému stvoreniu, co je pod nebom" (Kol 1:23). A inde hovorí na potvrdenie toho, ze nasa nádej musí byt nezvratná, ako bezpecná a pevná kotva, pretoze sa opiera o Bozie prislúbenie, ktoré nemôze sklamat: „Túzime, aby kazdy z vás prejavoval rovnakú horlivost za plné rozvinutie nádeje az do konca… aby sme v tychto dvoch nezmenitelnych veciach, v ktorych Boh nemôze klamat, mali silné povzbudenie my, co sme nasli útociste v tom, ze dosiahneme ponúknutú nádej. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duse, ktorá preniká az do vnútra" (Hebr 6:11,18-19). Preto nasa nádej, hovorí sv. Bernard, opierajúca sa o Bozie prislúbenie, nemôze byt neistá. Nase ocakávanie nejaví sa nám márnym a nasa nádej pochybnou, pretoze sa opiera o tri veci, o lásku, s ktorou nás Boh prijal za dietky, o pravdivost jeho prislúbenia a o jeho moc, ktorou môze sluby splnit.

Preto sv. apostol Jakub napomína, aby ten, kto si praje bozské milosti, prosil o ne Boha nie pochybovacne, ale s istou dôverou, ze obdrzí, o co prosí: „Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania" (Jak 1:6). Ak o ne bude prosit s pochybovaním, nedostane nic. „Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taky clovek nech sa nenazdáva, ze dostane nieco od Pána" (Jak 1:6-7). Sv. Pavol chváli Abraháma preto, ze nepochyboval o Bozích prislúbeniach, vediac, ze Boh nemôze sklamat v tom, co prislúbil. „Nezapochyboval nedôvercivo o Bozom prislúbení, ale posilneny vierou vzdával Bohu slávu, pevne presvedceny, ze má moc aj splnit, co prislúbil." (Rim 4, 20-21) Preto nás Jezis Kristus upozornil, ze dostaneme vsetky milosti, po ktorych túzime, ked o ne budeme prosit s pevnym presvedcením, ze ich dostaneme. „Preto vám hovorím: Verte, ze vsetko, o co v modlitbe prosíte, ste uz dostali, a budete to mat" (Mk 11:24). Slovom, Boh nás nechce vypocut, len ked sme presvedcení o vypocutí.

Obrátme teda svoju pozornost na to, co je cielom násho záujmu. Nasa nádej na spasenie a na prostriedky k nemu potrebné musí byt istá vzhladom na Boha. Dôvodom tejto nádeje sú, ako sme poznali, Bozia moc, milosrdenstvo a vernost. Medzi nimi je vsak najsilnejsím a najistejsím dôvodom neomylná Bozia vernost v plnení prislúbení. Boh nám slúbil, ze nás pre zásluhy Jezisa Krista spasí a dá nám milosti potrebné k spáse. Hoci totiz veríme, ze Boh je nekonecne mocny a milosrdny, predsa by sme nemohli celkom iste dúfat v spásu, ako dobre upozornuje Juenin, keby nám ju Pán nebol iste slúbil. Tento slub vsak bude splneny len vtedy, ked sa budeme modlit, ako vyplyva zo Svätého Písma: „Proste a dostanete" (Jn 16:24). „Ak budete o nieco prosit Otca v mojom mene, dá vám to" (Jn 16:23). „Ked teda vy, hoci ste zlí, viete dávat dobré dary svojim detom, o co skôr dá vás Otec, ktory je na nebesiach, dobré veci tym, co ho prosia" (Mt 7:11). „…ako sa treba stále modlit a neochabovat." (Lk 18:1) „Nic nemáte, lebo neprosíte" (Jak 4:2). „Ak niekomu z vás chyba múdrost, nech si prosí od Boha, ktory dáva vsetkym stedro a bez vycitky, a dostane ju" (Jak 1:5). Vyplyva to i z mnohych inych miest, ktoré sme uviedli prv. Preto svätí Otcovia a teológovia vseobecne ucia, ako sme dokázali v Prvej kapitole I. dielu, ze modlitba - je nevyhnutny prostriedok spásy.

Keby sme vsak nemali istotu, ze Boh dáva vsetkym milost, aby sa mohli skutocne modlit - bez novej zvlástnej milosti - nemohli by sme mat isty a pevny základ v Bohu, aby nám bolo mozné s istotou ocakávat spasenie. Tento základ by bol len neisty a podmienecny. Ak mám istotu, ze modlitbou si vyprosím vecny zivot a vsetky milosti k tomu potrebné a ked viem, ze mi Boh neodoprie milost skutocne sa modlit, ak len chcem (pretoze táto milost je daná vsetkym), mám bezpecny základ nádeje, ze ma Boh spasí, ak len neodopriem svoje spolupôsobenie. Ked vsak pochybujem, ci mi Boh dá, alebo nedá zvlástnu milost, potrebnú ku skutocnej modlitbe, ktorú milost neposkytuje vsetkym, nemám pre svoju nádej v Bohu bezpecny základ, ale pochybny a vratky, pretoze je neisté, ci mi Boh dá onú zvlástnu milost, potrebnú k modlitbe. Prícina tejto neistoty nebola by potom vo mne, ale i v Bohu. Tym by bola znicená krestanská nádej, ktorá podla apostolskych musí byt: nezvratná, pevná a bezpecná. Pravdu povediac nechápem, ako môze krestan plnit prikázania o nádeji, ako môze nálezite a bezpecne ocakávat od Boha spásu a nevyhnutné milosti a zároven nemat istotu, ze Boh dáva vsetkym aspon milost skutocnej modlitby, ked ju chce clovek prijat a ze k tomu nepotrebuje inú zvlástnu pomoc.

Z á v e r

Tento nás súhrn alebo tento nás názor, ktory zastáva uz tolko teológov a tiez nasa najmensia kongregácia, dá sa velmi dobre porovnat s vnútorne úcinnou milostou, pomocou ktorej konáme neomylne, hoci slobodne, dobré skutky. Nemozno popriet, ze Boh môze svojou vsemohúcnostou pohnút a priviest ludské srdcia, aby slobodne chceli to, co on, ako hovorí Sväté Písmo: „Sta vodná struha je srdce krála v ruke Pánovej, vedie ho, kamkolvek chce" (Prís 21:1). „Svojho ducha vlozím do vásho vnútra a spôsobím, ze budete krácat podla mojich nariadení, zachovávat moje vyroky a plnit ich" (Ez 36:27). „Moje rozhodnutie platí a vsetko, co chcem, urobím" (Iz 46:10). „On rozum berie zemskym kniezatám a dáva im blúdit pústou bezcestnou." „A Boh pokoja… nech vás utvrdí v kazdom dobre, aby ste plnili jeho vôlu, a nech v nás vykoná, co sa jemu páci, skrze Jezisa Krista" (Hebr 13:20-21). Nemozno popriet, ze sväty Augustín a sväty Tomás hlásali ucenie o milosti vnútorne, svojou povahou úcinnej. Je to zjavné z viacerych miest, najmä z tych, ktoré uvediem. Sv. Augustín hovorí: „Boh to ucinil len skrz vôlu ludí samych, pretoze má bez vsetkej pochyby neobmedzenú moc, aby hybal ludskymi srdcami. Inde: „Boh pôsobí v srdciach ludí, aby skrze nich vykonal, co chce, aby konali." Inde: „Hoci vsetci cinia dobro, ktorym ctia Boha, predsa on sám pôsobí, aby cinili, co im prikazuje." Inde: „Je isté, ze ked konáme, sme to my, ktorí konáme; on vsak pôsobí, aby sme konali, lebo dáva vôli najúcinnejsiu silu podla svojich slov: „…spôsobím, ze budete krácat podla mojich nariadení, zachovávat moje vyroky a plnit ich" (Ez 36:27). Inde hovorí k slovám apostolovym: „Ved to Boh pôsobí vo vás, ze aj chcete aj konáte, co sa jemu páci" (Flp 2:13). „My teda chceme, ale Boh pôsobí v nás i chciet i konat." Inde: „Pretoze vôlu pripravuje Pán, musíme ho prosit, aby sme chceli tolko, kolko stací, aby sme chcenie obrátili na skutok." Inde: „Boh vie pôsobit v samych srdciach, nie síce, aby ludia verili, ked nechcú, co je nemozné, ale aby sa stali chtiaci z nechtiacich." Inde: „V srdciach ludí koná nielen pravé zjavenia, ale i dobrú vôlu." Inde: „Nasa vôla môze tolko, kolko chce Boh, aby zvládla." Inde: „Vôla, ktorá udrzuje tvora na zive, je tak v moci Bozej, ze ju ohyba, ako chce a kedy chce." Anjelsky ucitel, sväty Tomás kdesi hovorí: „Boh hybe nezmenitelne vôlou pre úcinnost hybnej moci, ktorá nemôze ostat bez úcinku." Inde: „Láska má neschopnost hresit z moci Ducha svätého, ktory pôsobí neomylne, cokolvek chce. Preto je nemozné, aby toto dvoje bolo zároven pravdivé: ze Duch sväty chce niekoho hybat k úkonu lásky, a ze on stratí hriechom lásku." Inde: „Ked Boh hybe vôlu k niecomu, je pri tomto predpoklade nemozné, aby sa vôla k tomu nepohla."

S nasím názorom sa vsak dá dobre porovnat aj milost skutocne dostatocná, ktorá je daná vsetkym. Ked s nou clovek spolupôsobí, dostane milost úcinnú; ked vsak s nou nespolupôsobí a odporuje jej, právom mu bude milost úcinná odopretá. Tak nemajú nijakej vyhovorky tí hriesnici, ktorí tvrdia, ze nemajú silu v boji proti pokuseniam. Keby sa totiz modlili s obycajnou milostou, danou vsetkym, dostali by onú silu a spasili by sa. Ked vsak nepripustíme túto vseobecnú milost, s ktorou sa môze kazdy aspon modlit (k modlitbe nepotrebuje nijakú inú zvlástnu milost), a modlitbou si vyprosit väcsiu pomoc pre zachovávanie zákona, nechápem, aky zmysel by mali nespocítatelné vyroky zo Svätého písma, kde sú duse povzbudzované, aby sa vrátili k Bohu, aby zvítazili nad pokusením a aby pracovali podla Bozích pokynov. „Spomente si na to a vzmuzte sa, premyslajte v srdci, odbojníci" (Iz 46:8). „Obrátte (sa) a budete zit" (Ez 18:32). „Roztvor putá svojho hrdla" (Iz 52:2). „Podte ku mne vsetci, ktorí sa namáhate a ste pretazení" (Mt 11:28). „Vzoprite sa mu, pevní vo viere" (1 Pt 5:9). „Chodte, dokial máte svetlo" (Jn 12:35). Keby bola pravda, ze nie je daná vsetkym milost modlitby, aby skrze nu dosiahli väcsiu pomoc a nakoniec spásu, nechápem, aky zmysel by mohli mat tieto svedectvá Písma a ako by mohli kazatelia tak dôrazne nabádat vsetkych bez rozdielu, aby sa obrátili, aby odporovali nepriatelom spásy, aby krácali po ceste cnosti a aby sa s dôverou a vytrvalostou o to vsetko modlili, keby nebola daná milost modlitby kazdému a mali ju len tí, ktorí dostali úcinnú milost modlitby. A nechápem, ako by bolo mozné spravodlivo vycítat vsetkym hriesnikom, ze odporujú milosti a pohrdajú Bozím volaním: „Vy… vzdy odporujete Duchu Svätému" (Sk 7:51). „Pretoze som vás volala, a vzpierali ste sa, rukou som (na vás) kyvala, a nik si nevsímal, a (pretoze) ste odbíjali kazdú moju radu a nepripústali ste moje karhanie, ja tiez sa budem zo záhuby vasej smiat" (Prís 1:24-26). Keby im chybala i vzdialená, pravda úcinná milost modlitby, ktorú prehlasujú odporcovia za nutnú pre modlitbu, nechápem, ako by si hriesnici zaslúzili vycitku.

Koncím. Myslím, ze by bolo zelaním niektorého citatela, aby som pouvazoval v tomto spise obsírnejsie a presnejsie o pálcivej, natolko spornej otázke, od coho závisí úcinnost milosti, o sprievodnej milosti, o rozkosi, ktorá vítazí morálnym vplyvom, o rozkosi relatívne vítaznej podla intenzity. K tomu vsak nestací takáto knizocka, ktorú som chcel úmyselne urobit malú, aby sa cítala lahsie. Aby som rozobral ono nesmierne more názorov, potreboval by som na to niekolko zväzkov. Avsak túto prácu uz dostatocne vykonali druhí. To nebolo mojou úlohou. Ku cti Bozej prozretelnosti a dobroty som chcel dokázat pravdu, obsiahnutú v názve tohto druhého dielu, aby som pomohol hriesnikom, aby sa neoddávali zúfalstvu a spolu, aby nemali vyhovorku, ako by nemali silu - proti útokom tela a pekla. Dokázal som im, ze nik zo zatratenych nezahynul pre dedicny hriech Adama, ale len vlastnou vinou, pretoze Boh neodopiera nikomu milost modlitby, pre ktorú clovek dostane od Boha pomoc, aby premohol kazdú ziadostivost a kazdé pokusenie. Napokon mojím hlavnym cielom bolo povzbudit vsetkych aby sa kazdy usilovnejsie a vrúcnejsie venoval modlitbe, ak sa chce spasit. Ved tolko úbohych dusí stráca Boziu milost a zije dalej v hriechu a nakoniec upadá do záhuby, pretoze sa nemodlia a neutiekajú sa k Bohu o pomoc. Ale horsie je, musím to znovu povedat, ze málo kazatelov a málo spovedníkov povzbudzuje zvlást svojich posluchácov a kajúcnikov k modlitbe, bez ktorej nie je mozné zachovat prikázania a obdrzat zotrvanie v Bozej milosti.

Ked som z tolkych miest Svätého Písma Starého i Nového zákona spoznal úplnú potrebu modlitby, nariadil som, aby sa na misiách nasej kongregácie vzdy konala kázen o modlitbe a koná sa to uz mnoho rokov. Prehlasujem znovu a znovu a budem to hlásat az do smrti, ze celá nasa spása závisí od modlitby a ze preto vsetci spisovatelia vo svojich knihách, vsetci kazatelia vo svojich káznach, vsetci spovedníci v sviatosti pokánia by nemali zdôraznovat ziadnu inú vec viac, ako ustavicnú modlitbu. Mali by stále napomínat, volat a bez prestania opakovat: Modlite sa, modlite sa a neprestávajte sa modlit, pretoze, ak sa budete modlit, vasa spása bude istá, ale ked sa modlit prestanete, bude istá vasa záhuba. Tak by mali robit vsetci kazatelia a duchovní vodcovia, pretoze ziadna katolícka (bohovedná) skola nepochybuje o tejto pravde, ze kto sa modlí, dostane milost a spasí sa. Je vsak málo tych, ktorí sa touto pravdou riadia a preto je i málo tych, ktorí spásu dosahujú.

Z diel sv. Alfonza Liguori
HOME - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«