R
Z diel sv. Alfonza Liguori
V
Z knihy Modliba - Velky prostriedok spásy

1. Modlitba je prostriedok nevyhnutny ku spáse

 

1. Modlitba je prostriedok nevyhnutny ku spáse

Jednym z omylov pelagianizmu bolo tvrdenie, ze modlitba nie je potrebná k spáse. Pelagius, bezbozny pôvodca tohto bludu, povedal, ze clovek bude iba vtedy zatrateny, ak zanedbá poznat pravdy, ktoré je nutné poznat. Je to cosi neslychané! Sv. Augustín povedal: „Pelagius diskutoval o vsetkom, len nie o tom, ako sa modlit. - Omnia potius disputat, quam ut oret." Hoci, ako svätec bol presvedceny a ucil, modlitba je jediny prostriedok na získanie vedy svätych; podla textu sv. Jakuba: „Ak niekomu z vás chyba múdrost, nech si prosí od Boha, ktory dáva vsetkym stedro a bez vycitky, a dostane ju" (Jak l:5). Sväté Písmo dostatocne jasne poukazuje na to, aké je to potrebné modlit sa, ak sa máme spasit. „Treba (sa) stále modlit a neochabovat" (Lk 18:l). „Bdejte a modlite sa, aby ste neprisli do pokusenia!" (Mt 26:41). „Proste a dostanete" (Mt 7:7). Slová "treba", "modlite sa", "proste", ako to súhlasne ucia teológovia, ukladajú príkaz a naznacujú nutnost modlitby.

Viklef povedal, ze tieto texty sa nemajú chápat presne o modlitbe, ale iba o nutnosti dobrych skutkov, lebo v jeho systéme modlitba bola iba dobrym dielom. Ale toto bol jeho omyl a bol Cirvkou vyslovne odsúdeny. Preto Lessius napísal, ze popriet nutnost modlitby pre spásu u dospelych je blud a ze je to jasne vidiet z Písma, ze modlitba je prostriedok, bez ktorého nemôzeme dosiahnut pomoc potrebnú k spáse. „Fide tenendum est, orationem adultis ad salutem esse necessariam, ut colligitur ex Scripturis; quia oratio est medium-sine quo auxilium ad salutem necessarium obtineri nequit."

Dôvod je jasny! Bez pomoci Bozej milosti nie sme schopní urobit nic dobrého: „Bezo mna nemôzete nic urobit" (Jn 15:5). Sv. Augustín k tejto stati poznamenal, ze Pán Jezis nepovedal: „Bezo mna nemôzete nic dokoncit.", ale „Bezo mna nemôzete nic urobit", aby nám dal vediet, ze bez milosti nemôzeme ani len zacat robit dobrú vec. Ba viac, sv. Pavol píse, ze sami zo seba nie sme schopní ani len pomysliet na konanie dobra. "Nie ze by sme boli schopní vymysliet nieco sami od seba, akoby to bolo z nás, ale nasa schopnost je z Boha" (2 Kor. 3:5). Ak nedokázeme ani len vymysliet dobrú vec, tym menej si dokázeme vzbudit túzbu pre jej vykonanie.

To isté nás ucí Sväté Písmo na mnohych inych miestach: „Boh, ktory pôsobí vsetko vo vsetkych…" (1 Kor 12:6). „Svojho ducha vlozím do vásho vnútra a spôsobím, ze budete krácat podla mojich nariadení, zachovávat moje vyroky a plnit ich" (Ez 36:27).

A tak, sv. Lev I. hovorí: „Clovek nerobí nic dobrého, iba to, co ho Boh svojou milostou uschopní urobit. - Nulla facit homo bona, quae non Deus preaestat ut faciat homo." Preto Tridentsky Koncil hovorí: „Ak by niekto prehlasoval, ze bez predchádzajúcej inspirácie Svätého Ducha a jeho pomoci clovek môze verit, dúfat, milovat, alebo robit pokánie, ako je to potrebné na získanie milosti ospravedlnenia, nech je vyobcovany. - Si quis dixerit sine praeveniente Spiritus Sancti inspiratione, at que ejus adjutorio, hominem credere, sperare, diligere, aut poenitere posse, sicut oportet ut ei justificationis gratia conferatur, anathema sit."

Spisovatel takzvaného „Nedokonceného diela" uvazuje o zvieratách a hovorí, ze Boh obdaril jedno rychlostou, iné pazúrmi, iné krídlami, aby sa tak mohli udrzat nazive. Ale cloveka stvoril tak, aby sám bol jeho silou. Clovek je teda celkom neschopny zabezpecit sa sám zo svojich síl, pretoze Boh chcel, aby vsetko, co má alebo môze mat, sa mu dostalo jedine iba prispením jeho milosti.

Boh vsak túto milost, vo svojej beznej prozretelnosti, dáva iba tomu, kto ho prosí, podla chyrneho Gennadiovho vyroku: „Veríme, ze nik nedosahuje spásu, ak len nie Bozou pomocou, a ze nikto si túto pomoc nezaslúzi, iba ak sa modlí."

Máme teda dve premisy. Na jednej strane, ze bez prispenia milosti nemôzeme nic urobit, a na druhej strane, ze toto prispenie v beznom poriadku Boh dáva iba tomu, kto sa modlí. Nuz, kto nevidí, ze z toho vyplyva záver, ze modlitba je nám absolútne potrebná pre spásu?

A hoci prvé milosti, ktoré sa nám dostávajú bez akejkolvek spolupráce z nasej strany, ako napríklad povolanie k viere alebo pokániu, ako to hovorí sv. Augustín, Boh dáva aj tym, ktorí sa nemodlia, predsa, a svätec to povazuje za isté, iné milosti, najmä milost zotrvania, Boh nedá, iba ak ako odpoved na modlitbu: „Boh nám dá niektoré veci, ako pociatok viery, aj ked sa nemodlíme. Iné veci, ako zotrvanie v dobrom, Boh dá iba tym, ktorí sa modlia."

Preto teológovia vseobecne ucia so sv. Bazilom, sv. Jánom Zlatoústym, sv. Klementom Alexandrijskym, sv. Augustínom a inymi, ze modlitba je pre dospelych nevyhnutne potrebná nielen na základe Bozieho prikázania, ale tiez ako nevyhnutny prostriedok spásy. To znamená, ze podla plánu pravidelnej Bozej prozretelnosti je nemozné, aby sa krestan spasil, ked sa neodporúca Bohu a neprosí o milosti potrebné k spáse.

To isté ucí sv. Tomás: „Po krste, ustavicná modlitba je pre cloveka nevyhnutná na to, aby mohol príst do neba. Lebo hoci krstom sa odpústajú hriechy, ostáva este zlá ziadostivost, ktorá nás ohrozuje zvnútra, a svet a diabol, ktorí na nás útocia zvonka". Nuz dôvod, ktory nás v krátkosti uistí o potrebe modlitby pre spasenie je tento: Aby sme sa spasili, musíme bojovat a zvítazit. „A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podla pravidiel" (2 Tim 2:5). Avsak bez Bozej pomoci nie sme v stave, aby sme sa ubránili presile tolkych a tak mocnych nepriatelov. Nuz, túto pomoc dostávame len skrze modlitbu. Preto bez modlitby niet spasenia.

Navyse, ze modlitba je jedinym riadnym prostriedkom na prijatie bozskych darov, sv. Tomás jasne dokazuje na inom mieste, kde hovorí, ze akékolvek milosti, ktoré Boh od vecnosti rozhodol nám udelit, dá nám ich iba ak sa modlíme.

To isté hovorí sv. Gregor: „Clovek si modlitbou zasluhuje to, co sa Boh rozhodol dat mu od vecnosti."

Pravda, modlitba nie je potrebná nato, aby Boh poznal nase potreby, hovorí sv. Tomás, ale aby sme my poznali, ako velmi potrebujeme utiekat sa k Bohu o pomoc potrebnú pre spásu, a takto ho uznali za pôvodcu vsetkych nasich dobier.

Preto, tak ako Pán ustanovil, ze na zaobstaranie chleba musíme siat psenicu a pre víno sadit vinice, tak chce, aby sme milosti potrebné pre spásu prijímali skrze modlitbu: „Proste a dostanete! Hladajte a nájdete! Klopte a otvoria vám" (Mt 7:7).

Jednoducho, nie sme nic iné, nez úbohí zobráci, a máme iba tolko, kolko nám dá Boh ako almuznu. „Ja som síce biedny a úbohy, no Pán sa stará o mna" (Z 40:18).

Sv. Augustín hovorí: Boh velmi túzi a praje si rozdávat svoje milosti, ale nechce ich rozdávat, iba ak tomu, kto o ne prosí. Boh chce dat, ale nedá, ak ho neziadame. Sám to prehlasuje, ked hovorí: „Proste a dostanete!" Hladajte a dá sa vám. Preto hovorí sv. Terézia, ze kto nehladá, nedostane.

Tak, ako rastliny potrebujú vlahu pre zivot, aby nevyschli, tak, hovorí Zlatoústy, je nám potrebná modlitba pre spásu. Na inom mieste hovorí tento sväty, ze tak ako dusa dáva zivot telu, tak zase modlitba udrzuje dusu pri zivote: Tak ako telo nemôze zit bez duse, tak dusa bez modlitby je mrtva a odporne zapácha. Hovorí odporne zapácha, pretoze kto sa prestane odporúcat Bohu, okamzite zacne smrdiet od hriechov.

Modlitba sa tiez nazyva pokrmom duse, lebo ako bez jedla sa telo nemôze udrzat nazive, tak sa bez modlitby (hovorí sv. Augustín) nemôze zachovat dusa pri zivote: Tak ako sa telo ziví pokrmom, tak sa clovek syti modlitbou. - Sicut escis alitur caro, ita orationibus homo nutritur.

Vsetkymi tymito prirovnaniami, ktoré títo svätí Otcovia pouzili, chcú nás len ucit o úplnej nevyhnutnosti modlitby na dosiahnutie spásy.

Z diel sv. Alfonza Liguori
HOME - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«