R
Z diel sv. Alfonza Liguori
V
 Z knihy Modliba - Velky prostriedok spásy

KAPITOLA III

PODMIENKY MODLITBY

3. Dôvera s akou sa máme modlit.

 

Vybornost a potreba tejto cnosti

Sv. apostol Jakub nás predovsetkym napomína, ak si od Boha chceme modlitbou vyprosit milosti, aby sme sa modlili s úplnou istotou, ze budeme vypocutí a nepripustili si o tom pochybnosti. „Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom" (Jak 1:6). Sv. Tomás ucí, ze modlitba svoju úcinnú silu cerpá z viery a z dôvery v Boha rovnako, ako berie svoju zásluhu z lásky. To isté ucí aj sv. Bernard. Hovorí, ze Bozie milosrdenstvo nám získava jedine nasa nádej. Boh má velkú radost, ked dôverujeme jeho milosrdenstvu, lebo tym ctíme a zvelebujeme jeho nekonecnú dobrotu, ktorú chcel zjavit svetu, ked nás stvoril. Královsky prorok vyzyva vsetkych, ktorí dúfajú v Boha, aby sa radovali, lebo budú blazení naveky. „Nech sa tesia vsetci, co majú v teba dôveru, a naveky nech jasajú. Chrán ich a nech sa radujú v tebe, co tvoje meno milujú" (Zalm 5:12). Boh strázi a zachranuje vsetkych, ktorí dúfajú v neho. „On je ochrancom vsetkych, co v neho dúfajú" (Zalm 18:31). „Ukáz svoje predivné milosrdenstvo, ty, co pred protivníkmi pravicou zachranujes dôverujúcich v teba" (Zalm 17:7). Ozaj velké zaslúbenia obsahuje Písmo sväté pre tych, ktorí dúfajú v Boha. Kto dúfa v Boha, neupadne do hriechu: „Pán vykúpi duse svojich sluzobníkov, nebudú potrestaní tí, co v neho dúfajú" (Zalm 34:23). A má pravdu, lebo ako hovorí Dávid, Pán má obrátené oci ku vsetkym, ktorí dúfajú v jeho dobrotu, aby ich zachránil svojou pomocou pred smrtou hriechu: „Hla oko Pánovo bdie nad tymi, co sa ho boja, nad tymi, co v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrtou a v case hladu nakrmil" (Zalm 32:18-19). A na inom mieste Boh hovorí: „Pretoze sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Ked ku mne zavolá, ja ho vyslysím a budem pri nom v súzení, zachránim ho i oslávim" (Zalm 91:14-15). Pozornost si zaslúzi slovo „pretoze". Pretoze sa ku mne pritúlil, (dúfa vo mna), ochránim ho a vytrhnem ho z moci jeho nepriatelov a nakoniec mu dám vecnú slávu. Izaiás hovorí o tych, ktorí skladajú svoju dôveru v Boha: „Tí vsak, co dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekat budú a neustanú, budú putovat a neomdlejú" (Iz 40:31). Títo ludia uz nebudú slabí a nadobudnú si u Boha velké sily. Neomdlejú, ba ani nepocítia únavy na ceste spasenia, ale pobezia a poletia ako orly. „V tichosti a dôvere je vasa sila" (Iz 30:15). Vsetka nasa sila, ucí nás ten isty prorok, zálezí v tom, ze zlozíme svoju nádej v Boha a ze mlcíme, (ze sme tichí), to znamená, ze odpocívame v nárucí jeho milosrdenstva a nedúfame vo svoju vlastnú obratnost ani v ludské prostriedky.

Kedy sa stalo, aby niekto dúfal v Boha a zahynul? „Synovia, pozrite na dávne pokolenia a vedzte, ze nikoho nestihlo zahanbenie, kto dúfal v Pána" (Sir 2:11). Z tejto nádeje cerpal Dávid istotu, ze nikdy nezahynie. „Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbeny naveky" (Zalm 31:1). Sv. Augustín sa pyta: Je to mozné, aby nás Boh klamal a ked sa nám núka za oporu v nebezpecenstvách, aby sa nám skryl, ked sa k nemu utiekame? Dávid blahoslaví toho, kto dúfa v Pána: „Pane zástupov, blazeny clovek, co sa spolieha na teba" (Zalm 84:13). A preco? Pretoze, ako hovorí, kto sa spolieha na Boha, je bez prestania zahrnovany Bozím milosrdenstvom: „Bezbozného stíhajú mnohé strasti, no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo" (Zalm 32:10). Taky clovek bude zo vsetkych strán ochráneny a strázeny Bohom, takze bude bezpecny pred nepriatelmi a pred nebezpecenstvom zatratenia.

Preto nám apostol tak velmi odporúca, aby sme si zachovali dôveru v Boha, ktorá si od neho iste odnesie velkú odmenu: „Preto netratte dôveru, lebo ju caká velká odmena" (Hebr 10:35). Aká bude nasa dôvera, také budú milosti, ktoré dostaneme od Boha. Ak bude velká nasa dôvera, budú velké aj milosti. „Velká viera zasluhuje velké veci." Sv. Bernard píse, ze Bozie milosrdenstvo je nevycerpatelny pramen. Kto k nemu pôjde s väcsou nádobou dôvery, odnesie si odtial väcsiu hojnost dobra: „Olej milosti vlievas, Pane, len do nádob dôvery." A uz skôr to povedal prorok: „Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba" (Zalm 33:22). To sa osvedcilo u stotníka, ktorého dôveru pochválil Vykupitel slovami: „A stotníkovi Jezis povedal: »Chod a nech sa ti stane, ako si uveril.« A v tú hodinu jeho sluha ozdravel" (Mt 8:13). Boh zjavil sv. Gertrúde, ze kto ho prosí s dôverou, pôsobí mu v istom zmysle také násilie, ze ho musí vypocut. Sv. Ján Klimak hovorí: „Modlitba pôsobí Bohu násilie, ale toto je mu milé a príjemné." Sv. Pavol nás nabáda: „Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a nasli milost a pomoc v pravom case" (Hebr 4:16). Trónom milosti je Jezis Kristus, ktory teraz sedí po Otcovej pravici nie na tróne spravodlivosti, ale na tróne milosti, aby nám vymohol odpustenie, ked sme v hriechu a pomoc k zotrvaniu, ked sa tesíme jeho priatelstvu. K tomuto trónu sa musíme stále obracat s dôverou, to znamená s takou dôverou, ktorú v nás vzbudzuje viera v dobrotu a vernost toho Boha, ktory slúbil vypocutie kazdého, kto ho prosí s dôverou, pravda, s dôverou, ktorá je nezlomná a bezpecná. Kto ho vsak prosí bez dôvery, hovorí sv. Jakub, ten nech si nemyslí, ze nieco dostane: „Ale nech prosí s vierou bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom" (Jak 1:6). „Taky clovek nech sa nenazdáva, ze dostane nieco od Pána" (Jak 1:7). Nedostane nic, lebo jeho nespravodlivá dôvera zabráni Boziemu milosrdenstvu, aby vypoculo jeho prosby. „Neprosil si správne," hovorí sv. Bazil, „nedostal si milost, pretoze si o nu prosil bez dôvery." Dávid hovorí, ze nasa dôvera v Boha musí byt pevná ako hora, ktorou neotrasie ani najsilnejsí víchor: „Tí, co sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion: nehybe sa, trvá naveky" (Zalm 125:1). K tomu istému nás napomína Vykupitel, ked chceme milosti, o ktoré prosíme: „Preto vám hovorím: Verte, ze vsetko, o co v modlitbe prosíte, ste uz dostali, a budete to mat" (Mk 11:24).

Základ nasej dôvery

Niekto vsak povie: O co mám ja, úboziak, opriet túto pevnú nádej, ze dostanem, o co prosím? O co? O prislúbenie Jezisa Krista: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o nieco prosit Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nic neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vasa radost bola úplná" (Jn 16:23-24). „Kto sa bude bát klamu, ked dáva prislúbenie? Pravda? - pyta sa sv. Augustín. Ako by sme mohli pochybovat o vypocutí, ked Boh, Pravda sama, nám slubuje o co ho v modlitbe ziadame? „Nenabádal by nás k modlitbe," hovorí ten isty sv. ucitel, „keby nechcel dat." To ze vsak chce dat, zdôraznuje tolko a tolkokrát znovu a znovu v Písme svätom: Proste, ziadajte, hladajte a dostanete vsetko, co chcete. „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste o co chcete, a splní sa vám to" (Jn 15:7). V modlitbe Otcenása nás ucil Spasitel, aby sme sa modlili s nálezitou dôverou, aby sme nenazyvali Boha, ked sa k nemu utiekame a prosíme o milosti, potrebné ku spáse (vsetky sú v Otcenási obsiahnuté), Pánom, ale Otcom. Chce, aby sme Boha prosili o milosti s podobnou dôverou, s akou prosí chudobny alebo chory syn o podporu alebo liek svojho vlastného otca. Ked synovi hrozí smrt hladom, stací, aby vyjavil svoju biedu otcovi a otec ho hned zásobí pokrmom. A ked ho ustipol jedovaty had, stací, ked otcovi ukáze ranu a otec mu dá hned liek, ktory uz má prichystany.

Spoliehajme sa teda na Bozie zaslúbenie a ziadajme vzdy s neochvejnou dôverou, ako hovorí apostol, nezlomnou a pevnou: „Neochvejne sa drzme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verny je ten, ktory dal prislúbenie" (Hebr 10:23). Ako je isté, ze je Boh verny vo svojich zaslúbeniach, rovnako musí byt istá nasa dôvera, ze nás vypocuje, ked sa k nemu modlíme. A hoci byvame casto suchopárni, alebo rozrusení nejakym pokleskom, a preto pri modlitbe nazakúsame takú citovú dôveru, ako by sme si priali, predsa sa nútme do modlitby a neprestávajme v nej, pretoze Boh neostane dlzny vypocutie. Ba splní prosby nás este skôr, lebo prosíme s väcsou nedôverou v seba a dôverujeme len v dobrotu a vernost Boha, ktory slúbil vypocutie kazdému, kto ho prosí. Ó, ako sa lúbime Bohu v dobe utrpenia, bázne a pokusenia, ked dúfame i proti nádeji, to znamená i proti tomu citu nedôvery, ktory sa nám vtiera pre nasu bezútesnost. Preto apostol chváli patriarchu Abraháma: „On proti nádeji v nádeji uveril" (Rim 4:18).

Sv. Ján hovorí, ze kto skladá pevnú dôveru v Boha, iste sa posvätí: „Kazdy, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byt cisty, ako je on cisty" (1 Jn 3:3). Boh dáva velmi stedro milosti vsetkym, ktorí v neho dúfajú. Tolko muceníkov, tolko panien, tolko detí zvítazilo s touto dôverou nad mukami a mucitelmi, hoci im mucitelia hrozili strasnymi bolestami. Niekedy sa modlíme, ale zdá sa nám, ze nás Boh nechce pocut. V takej chvíli neprestávajme dúfat a modlit sa. Povedzme si s Jóbom: „Ak znivocí ma, ani sa nezachviem" (Jób 13:15). Boze môj, aj keby si ma zahnal od svojej tváre, neprestanem ta prosit a dúfat v tvoje milosrdenstvo. Robme tak a dostaneme vsetko, co budeme chciet od Boha. Tak si pocínala kanaánska zena a dostala vsetko, co chcela od Pána Jezisa. Jej dcéra bola posadnutá zlym duchom; preto prosila Vykupitela, aby ju zbavil diabla: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zly duch" (Mt 15:22). Pán jej odpovedal, ze je „poslany iba k ovciam stratenym z domu Izraela," teda nie k pohanom, lez k Zidom. Ale zena neklesla na mysli, ale znovu prosila s dôverou: „Pane, pomôz mi!" Pane, ty ma môzes potesit, ty ma musís potesit. Pán ju znova odmietol, tym ze jej odpovedal - „Nie je dobré vziat chlieb detom a hodit ho stenatám" (Mt 15:26). „«Áno, Pane,» vravela ona, «ale aj stenatá jedia odrobinky, co padajú zo stola ich pánov»" (Mt 15:27). Ked Pán videl, akú velkú dôveru má táto zena, pochválil ju a splnil jej prosbu. „«Zena, velká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chces.» A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá" (Mt 15:28). Kto kedy vzyval Boha o pomoc, pyta sa Sirachovec, a Boh ním pohrdol a neprisiel mu na pomoc? „Ktoze bol opusteny, ak vytrval pri jeho prikázaniach? Kymze opovrhol, ak ho niekto vzyval (o pomoc)" (Sir 2:12)?

Sv. Augustín hovorí, ze modlitba je klúc, ktory nám otvára nebo. V tej istej chvíli, ked nasa modlitba vystupuje k Bohu, zostupuje k nám milost, o ktorú prosíme. Královsky prorok napísal, ze nase prosby idú s Bozím milosrdenstvom: „Nech je zvelebeny Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodnal mi svoje milosrdenstvo" (Zalm 66:20). Preto hovorí sv. Augustín, ze ked prosíme Pána, musíme mat istotu, ze uz nás vypocúva: „Ked zistís, ze od teba neodstúpila tvoja modlitba, bud si isty, ze sa nevzdialilo od teba jeho milosrdenstvo." Aby som povedal pravdu, nikdy nie som viac poteseny vo svojej dusi, ako ked sa modlím k Bohu a odporúcam sa mu. A myslím, ze to isté zakúsajú vsetci veriaci. Ostatné známky nasej spásy sú vsetky neisté a vratké; ze vsak Boh vypocuje toho, kto ho prosí s dôverou je istá, neomylná pravda, ako je neomylné, ze sa Boh nemôze spreneverit svojim slubom.

Ked sme v nejakom pokusení slabí a bezmocní alebo velmi tazko môzeme splnit, co od nás Boh ziada, povedzme si statocne s apostolom: „Vsetko môzem v tom, ktory ma posilnuje" (Flp 4:13). Nehovorme podla vzoru niektorych: Nemôzem, netrúfam si! Je isté, ze zo svojich síl nemôzeme nic, ale s Bozou pomocou dokázeme vsetko. Keby Boh niekomu povedal: Vezmi na ramená túto horu a odnes ju, ja ti pomôzem: ci by to nebol blázon alebo neverec, keby odpovedal: Nevezmem ju, pretoze nemám silu, aby som ju uniesol? A tak ked vidíme svoju úbohost a slabost a sme obcas napadnutí silnejsími pokuseniami, neklesajme na mysli, ale pozdvihnime oci k nebu a povedzme s Dávidom: „Pán je so mnou, nuz nebojím sa; coze mi môze urobit clovek?" (Zalm 118:6). „Pán je so mnou a pomáha mi; nemusím si vsímat svojich nepriatelov" (Zalm 118:7). S pomocou svojho Pána premôzem vsetky útoky svojich nepriatelov k ich hanbe. A ked sme v nebezpecenstve, ze urazíme Boha alebo ked si nevieme rady v nejakej velmi dôlezitej veci, odporúcajme sa Bohu a povedzme: „Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám bát? Pán je ochranca môjho zivota, pred kym sa mám strachovat" (Zalm 27:1)? A budme si istí, ze nás Boh osvieti a uchráni pred kazdou skodou.

Modlitba hriesnikov

Iny vsak namietne: Ja som hriesny a v Písme svätom cítam: „Vieme, ze hriesnikov Boh nevyslysí; ale vyslysí toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôlu" (Jn 9:31). Sv. Tomás so sv. Augustínom odpovedajú, ze to povedal slepec, ked este nebol osvieteny: „Je to slovo este nie dokonale osvieteného a preto nie je správne." Napokono Anjelsky ucitel dodáva, ze spomenuté slovo platí dokonale o ziadosti hriesnika, pokial je hriesnik, kym totiz ziada o nieco, aby mohol dalej hresit. Keby napríklad ziadal o pomoc, aby sa mohol pomstit na svojom nepriatelovi, ktory prosí Boha o spásu, ale sám sa nijako nesnazí vyslobodit z hriesneho stavu. Sú niektorí nestastníci, ktorí milujú putá, v ktorych ich drzí satan ako otrokov. Boh nevypocuje modlitby tychto ludí, pretoze sú to modlitby opovázlivé a hnusia sa mu. Co je bezocivejsieho, ako ziadat o milost knieza, ktoré clovek nielen castejsie urazil, lez ktorého chce urázat i dalej! V tomto zmysle je treba rozumiet slovám Ducha Svätého, ze Bohu je ohavná a protivná modlitba toho, kto odvracia sluch od Bozích prikázaní: „(Ak niekto) odvracia svoj sluch, aby necul zákon, jeho modlitba je priam hanebnost" (Prís 28:9). Takym ludom hovorí Pán: Nadarmo prosíte, lebo „ked rozprestierate dlane, odvrátim oci od vás; a ked aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslysím" (Iz 1:15). Taká bola modlitba bezbozného krála Antiocha, ktory prosil Boha a sluboval mu velké dary, ale len naoko. Jeho srdce liplo neústupne na hriechu. Modlil sa len preto, aby unikol hroziacemu trestu. Preto Pán nedoprial sluchu jeho modlitbám, ale dopustil, aby zomrel, súc rozozrany od cervov: „I modlil sa ten nicomník k Pánovi, ktory sa uz nemal nad ním zmilovat" (2 Mach 9:13).

Iní zas páchajú hriechy zo slabosti alebo z návalu vásne, stenajú pod nepriatelovym jarmom, túzia zlomit putá smrti a vyslobodit sa z biedneho otroctva a preto si od Boha vyprosujú pomoc. Ak sa budú vytrvalo modlit, Boh vypocuje ich modlitbu, lebo uistuje, ze kazdy, kto prosí dostane, kto hladá milost, nachádza ju: „Lebo kazdy, kto prosí, dostane, a kto hladá, nájde, a kto klope, tomu otvoria" (Mt 7:8). Autor „nedokonceného diela" vysvetluje: „Kazdy, nech je spravodlivy alebo hriesnik." A ked Jezis Kristus hovoril v Evanjeliu podla sv. Lukása o cloveku, ktory dal vsetok svoj chlieb priatelovi, nie z lásky, ale pre jeho dotieravost, povedal: „Hovorím vám: Aj ked nevstane a nedá mu preto, ze mu je priatelom, pre jeho neodbytnost vstane a dá mu, co potrebuje" (Lk 11:8). „Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hladajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!"(Lk 11:9). Preto vymáha vytrvalá modlitba od Boha milosrdenstvo i tym, ktorí nie sú jeho priatelmi. „Co nedostane clovek na základe priatelstva," hovorí sv. Ján Zlatoústy, dostáva prostredníctvom modlitby. Áno tento svätec tvrdí, ze u Boha má väcsiu cenu modlitba ako priatelstvo. Sväty Bazil neváha prehlásit, ze aj hriesnici dosiahnu splnenie svojich prosieb, len ked sa vytrvalo modlia. To isté ucí sv. Gregor Velky: Nech volá hriesnik a jeho modlitba príde k Pánovi. Rovnako píse sv. Hieronym. Hovorí, ze aj hriesnik smie Boha nazyvat svojím otcom, ked ho prosí, aby ho znova prijal za syna a ked si pocína ako márnotratny syn, ktory volal k svojmu otcovi: „Otce, zhresil som!", hoci mu este nebolo odpustené. „Keby Boh nevypocul hriesnikov," hovorí sv. Augustín, bol by si mytnik nadarmo vyprosoval odpustenie." Evanjelium vsak dosvedcuje, ze mytnik dosiahol svojou modlitbou odpustenie: „Hovorím vám: Tento odisiel domov ospravedlneny, a nie tamten. Lebo kazdy, kto sa povysuje, bude ponízeny, a kto sa ponizuje, bude povyseny" (Lk 18:14). Ale najpodrobnejsie skúma túto otázku Anjelsky ucitel. Bez rozpakov tvrdí, ze byva vypocuty aj hriesnik, ked sa modlí. Hoci jeho modlitba nie je zásluzná, predsa má silu úcinnú, pretoze vyprosovacia moc sa neopiera o spravodlivost, ale o Boziu dobrotu. V tom zmysle sa modlil Daniel: „Naklon, Boze, svoje ucho a pocuj; otvor svoje oci a pozri na nasu opustenost a na mesto, nad ktorym sa vzyva tvoje meno; ved nie pre svoju spravodlivost predostierame svoje prosby pred tvoju tvár, ale pre tvoje velké milosrdenstvo!" (Dan 9:18). Ked sa teda modlíme, hovorí sv. Tomás, nemusíme byt Bozími priatelmi, aby sme dosiahli splnenie nasich prosieb. „Modlitba sama nás robí Bozími priatelmi. Sv. Bernard udáva este iny krásny dôvod. Hovorí, ze prosba hriesnika, aby sa vyslobodil z hriechu, rodí sa z túzby po milosti Boha samého. Naco by vsak dával Boh hriesnikovi túto túzbu, keby ju nechcel splnit? Vo Svätom Písme máme hojnost dokladov, ze hriesnici boli prostredníctvom modlitby zbavení hriechu.Tak bol napríklad od hriechu ocistení králi: Achab, Manasses, Nabuchodonozor i kajúci lotor. Akú podivuhodnú silu má modlitba! Na Kalvárii vedla seba umierajú dvaja hriesnici. Jeden, pretoze sa modlí: „Jezisu, spomen si na mna, ked prídes do svojho královstva" (Lk 23:42), je spaseny, druhy, pretoze sa nemodlí, je zatrateny.

Krátko hovorí sv. Ján Zlatoústy: „Niet hriesnika, ktory by bol kajúcne prosil Pána o dobrodenie a nebol by obdrzal, co chcel. Naco vsak uvádzat iné svedectvá a iné dôvody, ked Jezis sám hovorí: „Podte ku mne vsetci, ktorí sa namáhate a ste pretazení, a ja vás posilním" (Mat 11:28). Títo obtazení ludia, hovorí sv. Hieronym a sv. Augustín, a iní hriesnici, ktorí stenajú pod bremenom svojich vín, ked sa budú utiekat o pomoc k Bohu, budú podla tohoto prislúbenia jeho milostou obcerstvení a spasení. Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Ani my netúzime tolko po odpustení hriechov, ako Boh túzi nám hriechy odpustit." Niet milosti, hovorí inde sväty, ktorú by nebolo mozné získat modlitbou, i ked ju koná najhorsí hriesnik, len ked sa modlí vytrvalo. A majme na mysli slová sv. Jakuba: „Ak niekomu z vás chyba múdrost, nech si prosí od Boha, ktory dáva vsetkym stedro a bez vycitky, a dostane ju" (Jak 1:5). Teda vsetci, ktorí idú k Bohu s prosbou, budú vypocutí, a sú zahrnovaní milostami: Boh totiz dáva vsetkym stedro. Vsimnime si zvlást dalsie slovo: bez vycitky. To znamená, ze Boh si nepocína ako ludia. My, ked nás príde prosit niekto, kto nás prv pri nejakej prílezitosti urazil, vytykame mu jeho urázku. Boh vsak nerobí toto s clovekom, ktory ho ide prosit, aj keby to bol najväcsí hriesnik na svete. Ked ho prosí o milost osoznú vecnej spáse, nevytyka mu jeho urázky, ale ako by nebol nikdy nic zlé urobil, hned ho prijíma, tesí ho a hojne zahrnuje svojimi darmi. Bozsky Vykupitel, aby nás povzbudil k modlitbe, hovorí predovsetkym: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o nieco prosit Otca v mojom mene, dá vám to" (Jn 16:23). Ako by povedal: Neklesajte na mysli, hriesnici, nedajte sa zadrzat svojimi hriechmi, ked idete k môjmu Otcovi v mojom mene a dúfajúc od neho spásu, ked po nej túzite. Nemáte síce zásluhy, aby ste museli dostat ziadané milosti, len samé viny, aby ste za ne dostali trest. Pocínajte si vsak takto: Idte k môjmu Otcovi v mojom mene a pre moje zásluhy si od neho vyprosujte milosti, ktoré chcete a ja vám slubujem a prisahám - podla sv. Augustína znamenajú slová - „Veru, veru, hovorím vám," prísahu, ze o co budete ziadat, môj Otec vám dá. Môj Boze, co by mohlo potesit hriesnika v jeho nestastí viac, ako isté vedomie, ze obdrzí vsetko, o co bude prosit Boha v mene Jezisa Krista?

Hovorím vsetko, co súvisí s vecnou spásou. Dobrá casné, ako sme povedali prv, nám Boh niekedy odopiera, aj ked o ne prosíme, lebo vidí, ze by skodili nasej dusi. Pokial ide o duchovné dary, nie je jeho prislúbenie o splnení podmienecné, lez úplné. Sv. Augustín preto upozornuje, ze máme prosit s plnou istotou o tie veci, ktoré slubuje Boh bezpodmienecne. „Ako by nám mohol Pán nieco odopriet /pyta sa sväty/, ked ho prosíme s dôverou, ked on viac túzi nám udelit svoje milosti, ako si my prajeme dostat ich?

Sv. Ján Zlatoústy hovorí, ze sa Boh hnevá len vtedy, ked zanedbávame modlitbu za jeho dary. Ako by sa Boh vzpieral vypocut dusu, ktorá ho prosí len o veci jemu milé? Ako by mohol Boh nevypocut dusu, ked k nemu volá: Pane, neprosím ta o veci tohto sveta, o bohatstvo, rozkose a pocty, lez o tvoju milost. Zbav ma hriechu, daj mi dobrú smrt, prived ma do neba, daj mi svoju svätú lásku. Sv. Frantisek Salesky hovorí, ze na prvom mieste máme prosit o túto milost: „Daj mi odovzdanost do tvojej vôle!" „Ktoré prosby splnís, Boze môj," pyta sa sv. Augustín, „ak nie tie, ktoré sú celkom podla tvojho srdca?" Ked vsak prosíme Boha o duchovné milosti, musí byt nasa nádej nadovsetko ozivená slovami Jezisa Krista: „Ked teda vy, hoci ste zlí, viete dávat dobré dary svojím detom, o co skôr dá nebesky Otec Ducha Svätého tym, co ho prosia!" (Lk 11:13). Ked vy sami, hovorí Spasitel, takí lakomí a plní sebalásky, neviete odmietnut ziadost svojich detí, cím skôr vám dá duchovné dobro vás nebesky Otec, ktory vás miluje viac, ako ktorykolvek pozemsky otec, ked ho budete o ne prosit?

Z diel sv. Alfonza Liguori
HOME - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«