R
Z diel sv. Alfonza Liguori
V
 Z knihy Modliba - Velky prostriedok spásy

KAPITOLA III

PODMIENKY MODLITBY

4. Vytrvalost vyzadovaná v modlitbe.

 

Konecné zotrvanie (zotrvanie v dobrom do smrti)

Teda nase modlitby musia byt pokorné a dôverné. To vsak nestací, aby sme zotrvali az do konca a dosiahli vecnú spásu. Jednotlivé modlitby nám získajú jednotlivé milosti, o ktoré Boha prosíme. Ale ak nie sú stále, nezískajú nám konecné zotrvanie. Toto zotrvanie v dobrom az do konca predpokladá súrhn vsetkych milostí a preto je k nemu treba mnoho modlitieb, trvajúcich az do smrti. Milost spásy nie je milostou jedinou, ale je to retaz milostí, ktorá sa koncí milostou konecného zotrvania. S touto retazou milostí musí súcasne postupovat retaz modlitieb. Ked pretrhneme svojou nedbalostou retaz nasich modlitieb, pretrhne sa tiez retaz milostí, ktoré vedú k spáse a zahynieme.

Je síce pravda, ze si nemôzeme zaslúzit zotrvanie v dobrom az do konca, ako ucí sväty snem tridentsky: „Túto milost dostane len ten, komu ju dá Boh, ktory má moc upevnit stojaceho, aby stál vytrvalo." Napriek tomu vsak hovorí sv. Augustín, ze si môzeme tento velky dar zotrvania akosi zaslúzit modlitbami, to znamená, ze si ho môzeme vymodlit a vyprosit. Suarez k tomu dodáva, ze kto sa modlí, neomylne dostane tento dar. Aby sme ho vsak dostali a spasili sa, upozornuje sv. Tomás, je potrebná vytrvalá a neprestajná modlitba: „Po prijatí krstu je cloveku potrebná neustála modlitba, aby prisiel do neba." Uz prv to povedal viackrát sám Spasitel „ako sa treba stále modlit a neochabovat" (Lk 18:1). „Preto bdejte cely cas a modlite sa, aby ste mohli uniknút vsetkému tomu, co má príst, a postavit sa pred Syna cloveka" (Lk 21:36). To isté ucí dávno predtym Stary zákon: „Nestrp, aby ti nieco prekázalo v stálej modlitbe, ani sa nehanbi opravovat seba az do smrti!" (Sir 18:22). „V kazdom case dobrorec Pánovi, svojmu Bohu, a pros ho, aby ti bol vodcom na cestách" (Tob 4:19). Preto apostol napomínal svojich uceníkov, aby nikdy neustávali v modlitbe: „Bez prestania sa modlite!" (1 Sol 5:17). „V modlitbe budte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vdaky!" (Kol 4:2). „Chcem teda, aby sa muzi modlili na kazdom mieste" (1 Tim 2:8). Boh nám chce rád dat zotrvanie v dobrom a zivot vecny, ale ako hovorí sv. Nilus, tieto milosti chce poskytnút iba tomu, kto o ne prosí vytrvalo. S pomocou milosti sa mnohí hriesnici obrátia k Bohu a dosiahnu odpustenie; avsak preto, ze neprosia o zotrvanie, znovu upadajú do hriechu a strácajú vsetko. Avsak sv. Róbert Bellarmin upozornuje, ze o milost zotrvania nestací prosit raz, dva razy, musíme o nu prosit stále, kazdy den az do smrti, ak ju chceme obdrzat. Kto o nu prosí jeden den, dostane ju na ten den. Ked vsak o nu nebude prosit zajtra, zajtra padne. O tom nás chcel presvedcit Pán v podobenstve o priatelovi, ktory nechcel dat prosebníkovi chlieb iba po mnohom a dotieravom prosení. Spasitel povedal: „Hovorím vám: Aj ked nevstane a nedá mu preto, ze mu je priatelom, pre jeho neodbytnost vstane a dá mu, co potrebuje" (Lk 11:8). Sv. Augustín píse: Keby taky priatel dal ziadany chlieb i nerád, len aby sa ho zbavil, cím skôr Boh, dobrota nekonecná, ktory tolko túzi udelit nám svoje dobrá, dá nám svoje milosti, ked ho o ne prosíme? Zvlást, ked nás sám nabáda, aby sme o ne prosili, ako poznamenáva k spomenutému vyroku evanjelia Kornelius Lapide. Ludom sú síce dotieraví prosebníci neznesitelní, Boh vsak nielen nasu dotieravost znása, ale priamo chce, aby sme boli neodbytní, ked ho prosíme o milosti, najmä milost zotrvania. Sv. Gregor hovorí, ze Boh chce, aby sme mu cinili násilie modlitbami, lebo také násilie ho nehnevá, ale uzmieruje.

Preto je potrebné, ak chceme zotrvat v dobrom, aby sme sa stále odporúcali Bohu, ráno, vecer, pri rozjímaní, pri svätej omsi, pri prijímaní, jednoducho vzdy; ale najviac v case pokusenia máme znovu a znovu opakovat: Pane, pomôz mi, Pane, stoj pri mne! Drz nado mnou ruku, neopústaj ma, zmiluj sa nado mnou! Je nieco lahsie ako povedat: Pane, pomôz mi! Pane, stoj pri mne! K zalmistovym slovám: „Vo dne mi svoju milost udeluje Pán. V noci mu zasa ja spievam a modlím sa k Bohu môjho zivota" (Zalm 41:9). Glosa hovorí: „Niekto povie: Nemôzem sa postit, nemôzem dávat almuznu; nemôze to vsak povedat, ked sa mu povie: Modli sa!, pretoze nie je lahsej veci ako modlitba." Nesmieme vsak nikdy ustat v modlitbe, musíme bez prestania cinit Bohu akési násilie, aby nám stále pomáhal; toto násilie mu je milé a vítané, ako napísal Tertulian. A sv. Hieronym hovorí, ze cím sú nase modlitby vytrvalejsie a neodbytnejsie, tym sú Bohu milsie.

„Blahoslaveny clovek, ktory ma pocúva a bdie den co den pri mojich dverách" (Prís 8:34). Blahoslaveny clovek, ktory caká a bedlí pri dverách môjho milosrdenstva, hovorí Boh. A Izaiás volá: „Blazení vsetci, co dúfajú v neho" (Iz 30:18). Blahoslavení sú tí, ktorí az do konca cakajú v modlitbách svoje spasenie od Boha. Preto nás Jezis Kristus zvlástnym spôsobom nabáda k modlitbe: „Proste a dostanete! Hladajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" (Lk 11:9). Stacilo povedat! Pytajte si! Preco este dodal: Hladajte a klopte? Ale tieto slová nie sú zbytocné. Pán nám nimi chcel naznacit, ze si musíme pocínat ako chudobní, ked zobrú. Ak nedostanú ziadnu almuznu a sú odmietnutí, zobrú o nu znovu a znovu a ked sa objaví pán domu, klopú neodbytne na jeho dvere. Boh chce, aby sme si voci nemu pocínali tiez takto, aby sme sa modlili, zacínali sa vzdy znovu modlit a nikdy neprestávali, aby stál pri nás, aby nám pomáhal, aby nás osvecoval, posilnoval a nedopustil, aby sme niekedy stratili jeho milost. Uceny Lessius hovorí, ze uvaluje na seba tazky hriech ten clovek, ktory sa nemodlí, ked je v hriechu alebo v nebezpecenstve smrti, alebo kto vôbec zanedbáva modlitbu dlhsí cas, totiz jeden alebo dva mesiace. Pravda, to platí o dobe mimo pokusenia, lebo kto je napadnuty nejakym tazkym pokusením, iste tazko hresí, ked sa neobracia modlitbou na Boha a neziada o pomoc, pretoze sa tak vydáva do blízkeho, áno istého nebezpecenstva hriechu.

Preco Boh odkladá s udelením milosti konecného zotrvania? - Záver.

Niekto vsak povie: Ked mi Boh chce a môze dat zotrvanie v dobrom, preco mi ho nedá hned naraz, ked on prosím? Svätí Otcovia uvádzajú pre túto vec mnoho dôvodov. Boh neudeluje túto milost naraz a odkladá ju:

1. aby lepsie vyskúsal nasu dôveru,

2. aby sme po nom viac túzili.

Sv. Augustín píse, ze velké dary si musíme ziadat velkou túzbou, lebo dobrá lahko prijaté si nevázime tolko, ako tie, po ktorych sme túzili dlhsiu dobu.

3. Boh robí tak preto, aby sme na neho nezabudli. Keby sme mali istotu o svojom zotrvaní a o svojej spáse a nepotrebovali ustavicnú Boziu pomoc, aby sme sa zachovali v Bozej milosti a spasili sa, lahko by sme na Boha zabudli. Núdza núti chudobnych, aby obchádzali domy bohácov. A preto, aby nás Boh k sebe pritiahol, hovorí sv. Ján Zlatoústy, aby nás casto videl pri sebe a mohol nás takto bohatsie obdarit, odkladá s milostou spasenia az do chvíle nasej smrti.

4. Napokon ciní tak preto, aby nás ustavicnou modlitbou so sebou dokonalejsie spojil sladkymi putami lásky. „Modlitba," hovorí sv. Ján Zlatoústy, „je nemalym putom lásky k Bohu; lebo nás navyká hovorit s Bohom." Ako velmi roznecuje nasu lásku a ako vrúcne nás spája s Bohom neustály styk s ním v modlitbe a dôverné ocakávanie ziadanych milostí!

Ale ako dlho máme zotrvat v modlitbách? Stále, odpovedá ten isty sväty, az kym nezacujeme priaznivy rozsudok o svojom spasení, cize az do smrti. A dodáva, ze kto hovorí: neprestanem sa modlit, dokial sa nespasím, iste sa spasí. Apostol píse, ze mnohí závodia o cestnú odmenu, ale len jeden ju dostane: „Neviete, ze tí, co bezia na stadióne, bezia síce vsetci, ale iba jeden dosiahne vítaznú cenu? Bezte tak, aby ste sa jej zmocnili" (1 Kor 9:24). Teda, nestací modlit sa za spasenie len niekedy. Modlit sa musíme vzdy, dokial nedosiahneme korunu, ktorú slubuje Boh jedine tym, ktorí ho vytrvalo prosia az do konca.

Ak sa chceme spasit, musíme robit tak, ako Dávid, ktory mal oci stále upreté o pomoc k Bohu, aby nebol porazeny svojimi nepriatelmi: „Moje oci sa neprestajne upierajú na Pána, ved on mi vyslobodzuje nohy z osídel" (Zalm 25:15). Podla slov sv. Petra, diabol nám ciní ustavicné nástrahy, aby nás zozral: „Budte triezvi a bdejte! Vás protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hladá, koho by zozral" (1 Pt 5:8). Podla toho musíme byt stále na strázi so zbranou v ruke proti tomuto nepriatelovi a hovorit s královskym prorokom: „Nahánal som svojich nepriatelov, az som ich dostihol, a nevrátil som sa, kym som ich celkom neznicil (Zalm 18:38). Ako vsak dosiahneme tak dôlezité a tak tazké vítazstvo? Len vytrvalymi prosbami, odpovedá sv. Augustín. A ako dlho majú trvat tieto prosby? Dokial bude trvat boj," hovorí sv. Bonaventúra, „tak neprestávajte nikdy prosit o milosrdenstvo." Beda tomu, kto sa prestane modlit v tomto boji, hovorí Mudrc: „Beda takym, ktorí stratili trpezlivost a ktorí opustili priame cesty a uchylili sa na cesty neprávosti" (Sir 2:16). Spasíme sa, hovorí apostol, ale s jednou podmienkou, „ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej" (Hebr 3:6).

Volajme teda s tym istym apostolom v dôvere v Boha a v jeho sluby: „Kto nás odlúci od Kristovej lásky? Azda súzenie, úzkost alebo prenasledovanie [od diablov alebo od ludí], hlad alebo nahota, nebezpecenstvo [ze stratíme casné veci] alebo mec [tryznenie mucitelov]?… Ale v tomto vsetkom slávne vítazíme skrze toho, ktory nás miluje" (Rim 8:35,37). Nijaké súzenie, nijaká úzkost ani nebezpecenstvo, ani prenasledovanie a mucenie nás neodlúci od lásky Jezisa Krista, pretoze nad vsetkym vítazíme s Bozou pomocou z lásky k Pánovi, ktory obetoval za nás zivot. Ked sa rozhodol Hippolyt Durazzo zriect cirkevnej hodnosti v Ríme a zasvätit sa úplne Bohu v Spolocnosti Jezisovej, napadla ho obava, ze sa zo slabosti spreneverí svojmu povolaniu; i prosil Boha: „Neopústaj ma, Pane, ked som sa ti teraz celkom venoval, neopústaj ma pre svoje milosrdenstvo!" Ale v srdci pocul Bozí hlas: „Skôr ja hovorím tebe, neopústaj ty mna!" Nato sluzobník Bozí v dôvere v Boziu dobrotu a pomoc povedal: „Môj Boze, ty teda neopustís mna a ja neopustím teba."

Ak chceme, aby nás Boh neopustil, neprestávajme ho nikdy prosit, aby nás neopústal. Ked tak budeme robit, iste bude s nami a nikdy nedopustí, aby sme sa od neho odlúcili a stratili jeho lásku. Preto ho ustavicne prosme o konecné zotrvanie v dobrom i o milosti k tomu potrebné. A nielen to. Vzdy uz vopred pritom prosme Pána o milost dalsej modlitby. Tento vzácny dar slúbil Boh svojím vyvolenym prorokovymi ústami: „Na Dávidov dom vsak a na obyvatelov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokornych prosieb" (Zach 12:10). Akou velkou milostou je duch modlitby, totiz milost daná od Boha dusi, aby sa ustavicne modlila?! Nikdy neprestávajme prosit Boha o túto milost, o ducha ustavicnej modlitby. Lebo ked sa budeme vzdy modlit, iste od Boha obdrzíme zotrvanie v dobrom a vsetky dary, o ktoré ziadame. Pán sa predsa nemôze spreneverit slubu, ze vypocuje kazdého prosebníka: „Lebo v nádeji sme spasení" (Rim 8:24). Pre túto nádej, ze sa môzeme ustavicne modlit, môzeme sa povazovat uz za spasenych. „Táto nádej," hovorieval sv. Beda Ctihodny, „nám iste prinesie vstup do nebeského mesta."

Z diel sv. Alfonza Liguori
HOME - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«