R
Clánky - Aktuality - Preklady
V

6
Teilhard de Chardin viac ako Cirkev?

 
Preco sa robí Teilhardovi Chardinovi, S.J. taká popularita, i napriek nasledovnym stanoviskám svätej Cirkvi k jeho dielam? Budeme sa riadit, my veriaci, stanoviskom Cirkvi, alebo nymbom "nedotknutelnosti", ktoré okolo neho ktosi vytvoril alebo vzdy este vytvára?

1926
Predstavení Jezuitského rádu zakázali o. Chardinovi pokracovat vo vyucovaní.
1933
Rím mu prikázal vzdat sa svojho miesta v Parízi.
1939
Rím zakázal, dal na index jeho dielo "L' Energie Humaine".
1941
Chardin predlozil Rímu svoju najdôlezitejsiu prácu "Le Phenomene Humain".
1947
Rím mu zakázal ci uz písat alebo ucit o filozofickych otázkach.
1948
Generálny predstaveny Jezuitov zavolal Chardina do Ríma a dúfal, ze získa pren od Svätej Stolice dovolenie publikovat jeho najdôlezitejsie dielo "Le Phenomene Humain". Ale zákaz na jeho publikovanie z roku 1944 bol znovu obnoveny. Bolo mu tiez zakázané ujat sa ucitelského miesta na Francúzskej Univerzite.
1949
Povolenie publikovat "Le Gruppe Zoologique" bolo zamietnuté.
1955
Chardinovi predstavení mu zakázali úcastnit sa medzinárodného kongresu o paleontológii. Toho roku náhle zomrel.
1957
Najvyssia autorita Svätého Ofícia v dekréte z 15. novembra zakázala, aby sa diela Chardina drzali v knizniciach, vrátane knizníc reholnych institútov. Jeho knihy sa nemali predávat v katolickych kníhkupectvách a nemali sa prekladat do inych jazykov.
1958
V apríli toho roku vo vsetkych jezuitskych publikáciách v Spanielsku bola poznámka od spanielského provinciála Jezuitov, ze Chardinove práce boli v Spanielsku publikované bez predchádzajúceho cirkeného preskúmania a navzdory dekrétom Svätej Stolice.
1962
Monitum (upozornenie) dané v Ríme Svätou Stolicou 30. júna 1962.

"Niekolko prác otca Pierra Teilharda de Chardina, z ktorych niektoré boli publikované po jeho smrti, sa publikujú a získavajú velky úspech. Odhliadajúc od úsudku o tych veciach, ktoré sa tykajú pozitívnych vied, je dostatocne jasné, ze vyssie spomenuté diela sú preplnené mnozstvom dvojznacností, ba dokonca skutocnych váznych omylov a to tak, ze odporujú katolíckej náuke. Z tohto dôvodu najdôstojnejsí otcovia najvyssej posvätnej kongregácie Svätého Ofícia povzbudzuje vsetkych ordinárov (biskupov) ako aj predstavenych reholnych rádov, rektorov seminárov a univerzít, aby úcinne chránili mysle, zvlást mladych, pred nebezpecenstvami obsiahnutymi v prácach o. Teilharda de Chardina a jeho nasledovníkov."

1963
Rímsky vikariát (diecéza vedená v mene pápeza Pavla VI. jeho kardinálom vikárom) v dekréte z 30. septembra vyzadoval, aby katolícke kníhkupectvá v Ríme stiahli z obehu Chardinove diela, zároven s tymi knihami, ktoré podporujú jeho mylnú náuku. (Text tohto dokumentu bol publikovany v parízskom denníku "L' Aurore" z 2. októbra 1963 a reprodukovany v "Nouvelles de Chretiene" z 10. októbra 1963.)
1967
(Odpoved prijatá z apostolskej delegatúry z Washingtonu, D.C. 20. októbra 1967 na otázku, ci Monitum proti Teilhardovym spisom bolo odvolané.)

"Chcem Vás uistit, ze monitum vydané Posvätnou Kongregáciou pre vierouku ohladom spisov o. Teilharda de Chardina je stále platné. Nikdy sa nezaujalo odlisné stanovisko k ziadnému z jeho spisov. Zároven Vám tu zasielam kópiu anglického prekladu vyssie spomínaného Monitum, ktoré bolo vydané 30. júna 1962..."

 

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV