R
CLÁNKY
V

26
ANTIKRIST v spisoch Otcov Cirkvi

Tvrdenie, ze pápez je antikrist, bolo súcastou protikatolíckych fráz od cias reformácie, ked protestantskí reformátori museli nájst spôsob ako ospravedlnit svoje zelanie odíst z katolíckej Cirkvi.

Luterova kniha BOOK OF CONCORD tvrdí: "Pápez je skutocny antikrist, ktory sa vyvysil nad Krista a postavil sa proti Nemu... Preto tak ako nemôzeme uctievat diabla ako násho pána alebo Boha, tak nemôzeme trpiet ani jeho apostola, pápeza alebo antikrista, aby nás viedol ako nasa hlava alebo nás pán." (SMALCALD ARTICLES 2:4:10, 14).

Presbyteriáni a anglikáni westminsterského vierovyznania tvrdia, "Neexistuje ziadna iná hlava cirkvi okrem pána Jezisa Krista; ani rímsky pápez nemôze byt v ziadnom zmysle hlavou cirkvi; iba ak antikristom, clovekom hriechu a synom vecného zatratenia, ktory sa v cirkvi vyzdvihuje proti Kristovi a proti vsetkému, co sa nazyva Bohom" (25:6).

Aby sa proroctvá o antikristovi zlucovali s osobou pápeza, niektorí dokonca tvrdia, ze "Bozí chrám", v ktorom sa antikrist vydáva za Boha (2 Sol 2:4) je Vatikán.

Cirkevní Otcovia by s tymto nikdy nesúhlasili. Chrám, na ktory Otcovia poukazujú je zidovsky chram v Jeruzaleme, prebudovany antikristom. Skôr ako rímskeho biskupa, prví cirkevní Otcovia stotoznovali antikrista s vládnym cinitelom - králom, ktory povstane k moci v ruinách rímskeho impéria. Pravdepodobne to bude Zid z Danovho kmena. A co je najdôlezitejsie, bude prehlasovat na rozdiel od pápeza, ktory sa nazyva zástupcom alebo vyslancom Jezisa Krista, ze Jezis nebol Kristom, ale ze ním je on. Tym, ze sa pokúsi naplnit politické túzby Zidov ohladom Mesiása, zvedie mnohych z nich.


"Celá vasa doterajsia viera vám neprospeje, ak nebudete dokonalí v poslednych casoch. Lebo v poslednych dnoch sa pocet falosnych prorokov a zvodcov znásobí. Ovce sa zmenia na vlkov... a potom sa objaví zvodca sveta a bude sa vydávat za Bozieho Syna, bude robit znamenia a divy, zem bude vydaná do jeho rúk" (Didaché 16:3-4 [A.D. 70]).


POLYKARP SMYRNIANSKY

"Kazdy, kto nevyznáva, ze Jezis Kristus prisiel v tele je antikrist [por 1 Jn 4:2-3; 2 Jn 7]; ktokolvek nevyznáva svedectvo kríza, je z diabla a ktokolvek prekrúca vyroky Pána podla vlastnych túzob a prehlasuje, ze neexistuje ani vzkriesenie ani Súd, takyto je Satanov prvorodeny" (Listy Filadelfanom 7:1 [A.D. 135]).


IRENEJ LYONSKY

"Udalosti, ku ktorym dôjde za cias antikrista dosvedcia, ze on [antikrist], pretoze je odpadlík a zbojník, dychtí po tom, aby bol uctievany ako Boh a hoci je len obycajny otrok, jeho zelaním je byt prehláseny za krála. Obdareny vsetkou diabolskou mocou, nepríde ako spravodlivy král alebo ako legitímny král, ktory je podriadeny Bohu, ale ako bezbozník, nespravodlivy a ako ten, co nerespektuje zákon... odstráni modly a presvedcí [ludí], ze on sám je Boh, vyvysujúc sa ako jediny idol...

Okrem toho takisto ako Pavol zdôraznoval i ja som poukazoval na to v mnohych ohladoch, ze chrám v Jeruzaleme bol postaveny na pokyn pravého Boha. Lebo i samotny apostol, hovoriac za seba, zretelne ho nazval chrámom Bozím. [2 Sol. 2:4]... v ktorom zasadne nepriatel, so snahou vydávat sa za Krista" (Proti kacírom 5:25:1 - 2 [A.D. 189]).

"Okrem toho dalsie nebezpecenstvo - v ziadnom prípade nie bezvyznamné - zastihne tych, ktori sa budú chybne domnievat, ze poznajú meno antikrista. Pretoze ak títo ludia prijmú jedno [císlo] a ked antikrist príde majúc iné, lahko sa ním dajú zviest, predpokladajúc, ze on [antikrist] nie je ten ocakávany... a práve preto je ovela istejsie a menej riskantné pockat na naplnenie proroctva ako robit domnienky a hladat rôzne mená, ktoré sa mozu vyskytnút, a kedze môze byt vela mien, ktoré majú spomenuté císlo, otázka zostane nakoniec aj tak nevyriesená" (tamze, 5:30:2 - 3).

"A ked antikrist vsetko na tomto svete znicí, bude vládnut tri roky a sest mesiacov a zasadne v jeruzalemskom chráme, a potom príde Pán z nebies v oblakoch, v sláve Otca, poslúc tohto cloveka a tych, ktorí ho nasledovali do ohnivého jazera." (tamze, 5:30:4).


HYPOLIT RÍMSKY

"Práve tak ako nás Pán Jezis Kristus, ktory je tiez Boh, bol predpovedany v symbole leva, kvôli jeho príslusenstvu ku královskému rodu a jeho sláve, takisto písmo predpovedalo antikrista ako leva, kvôli jeho tyranii a násiliu. Pretoze podvodník hladá spôsob ako sa vo vsetkom podobat Boziemu Synovi. Kristus je lev, takisto antikrist je lev. Kristus je král, takisto antikrist je král. Spasitel sa ukázal svetu ako baránok, takisto antikrist sa prejaví podobne, ako ovca navonok ale zvnútra bude ako vlk. Spasitel prisiel na svet v obriezke [t.j., zidovská rasa], antikrist príde podobne... Spasitel vzkriesil a ukázal, ze jeho sväté telo je chrámom, antikrist vyzdvihne v Jeruzaleme chrám z kamena" (Antikrist 6 [A.D. 200]).

"Ohladom antikrista je napísané... 'Dan je lev mlady, co vyrazí z Básanu' [Deut. 33:22]. Ale aby sa nikto nezmylil, predpokladajúc, ze toto sa hovorí o Spasitelovi, nech pristupuje k tejto zálezitosti opatrne. Dan ako je povedané je lev mlady. A tym, ze oznacil kmen Danov, jasne naznacil kmen, z ktorého má príst antikrist. Lebo ako Jezis vzisiel z kmena Júdovho, tak antikrist vzíde z kmena Danovho. A zo slov Jakuba vidíme platnost argumentu: 'Dan bude hadom na ceste, co hryzie kona pri kopyte' [Gen. 49:17]. Co sa potom myslí pod pojmom had, ak nie antikrist, ten zvodca, ktory sa spomína v knihe Genesis [Gen. 3:1], ktory zviedol Evu a vystval Adama?... A naozaj vzíde z kmena Danovho, ten tyran a král, ten hrozny sudca, ten diablov syn, ten, ktorého osudom je vzíst a povstat" (tamze, 14).

"A nadovsetko, okrem toho bude milovat zidovsky národ. A s nimi bude robit znamenia a nesmierne divy, falosné divy a nie skutocné, aby zviedol svojich bezboznych seberovnych... A potom postaví a okamzite obnoví chrám v Jeruzaleme a odovzdá ho Zidom" (DISCOURSE ON THE END OF THE WORLD 23 - 25 [A.D. 217]).


TERTULIÁN

"Clovek hriechu, syn zatratenia, ktory sa musí ukázat pred Pánovym príchodom, ktory protirecí a vyzdvihuje sa nad vsetko, co sa volá Bohom alebo co je uctievané; a ktory sa má posadit v chráme Bozom, vychvalovat sa, ze je Boh... V skutocnosti podla násho názoru je to antikrist ako vieme zo starodávnych a novych proroctiev a od apostola Jána, ktory hovorí, ze uz "do sveta vyslo mnoho falosnych prorokov", predchodcovia antikrista, ktorí zapierajú, ze Kristus prisiel v tele a neuznávaju Jezisa v zmysle Boha - Stvoritela" (AGAINST MARCION 5:16 [A.D. 210]).


CYPRIÁN KARTÁGINSKY

"Ak [heretici] túzia po pokoji, nech zlozia svoje zbrane. Ak robia pokánie, preco sa vyhrázajú? Ak sa vyhrázajú, dajme im vediet, ze Bozí knazi sa ich neboja. Dokonca ani antikrist, ked bude prichádzat, nevstúpi do Cirkvi, hoci sa bude vyhrázat; a takisto neustúpime jeho zbraniam a násiliu, i ked bude tvrdit, ze nás znicí ak budeme odporovat" (LETTERS 69[70]:3 [A.D. 253]).

"Oboje, krst i Duch Sväty sú jedno a Cirkev, ktorá bola zalozená Pánom Jezisom Kristom na Petrovi, zdrojom a princípom jednoty, je tiez jedna. A práve to vedie k tomu, ze vsetko, co prichádza od nich [heretikov a schizmatikov] je márne a falosné a nic z toho, co urobili, nemôze byt nami schválené... A pozehnany Ján apostol, dodrziavajúc Pánove prikázania a predpisy to stanovil v jeho epistole a povedal, 'A ako ste poculi, ze príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, ze je tu posledná hodina...' [1 Ján 2:18]. Preto my, ktorí sme s Pánom a zachovávame Pánovu jednotu a podla jeho blahosklonnosti spravujeme jeho knazstvo v Cirkvi, máme zavrhnút a odmietnut a povazovat za rúhavé vsetko, co jeho protivníci a antikristovia robia. A tym, co schybili a spáchali zlo a nakoniec uznali pravú vieru jedinej Cirkvi, mali by sme zarucit pravdu jednoty i viery prostredníctvom vsetkych sviatostí Bozej milosti" (tamze, 54[69]:19).

"Pretoze loz a pravda nemajú nic spolocné, tma a svetlo, smrt a nesmrtelnost, antikrist a Kristus; mali by sme za kazdú cenu udrzovat jednotu Katolíckej Cirkvi a v ziadnom ohlade neustúpit nepriatelom viery a pravdy. Takisto nemôzeme diktovat zauzívany spôsob zvyklostí, ale zdolat náprotivné zvyklosti odôvodnovaním. Lebo ani Peter, ktorého ako prvého Pán vybral a na ktorom postavil svoju Cirkev... nepohrdal Pavlom len preto, ze bol predtym prenasledovatelom Cirkvi, ale pripustil radu ohladom pravdy [ktorú dal Pavol]... a takto nám dal názorny príklad tak svornosti ako aj trpezlivosti." (tamze, 70[71]:2-3).


LACTANTIUS

"Král vzíde zo Syrie, zrodeny zo zlého ducha, dobyvatel a nicitel ludskej rasy, ktory znicí to, co zostalo z predoslého zla, spolu so sebou samym... Ale král bude nehanebny nielen sám v sebe, ale bude tiez prorokom lzí a ustanoví a nazve seba samého Bohom a nariadi, aby bol uctievany ako Syn Bozí a bude mu daná moc, aby robil znamenia a divy, na ktoré sa ludia môzu nalákat aby sa mu klanali. Prikáze ohnu, aby zostúpil z neba a slnku, aby sa zastavilo a opustilo svoju dráhu a obrazu, aby rozprával a tieto veci sa udejú na jeho rozkaz... A potom sa pokúsi znicit chrám Bozí a prenasledovat spravodlivych" (DIVINE INSTITUTES 7:17 [A.D. 307]).


CYRIL JERUZALEMSKY

"Tento horeuvedeny antikrist príde, ked casy rímskeho impéria sa naplnia a koniec sveta sa priblízi. Povstane desat rímskych králov, ktorí budú vládnut pravdepodobne na odlisnych územiach, ale vsetci budú vládnut v tom istom case. Po tychto príde jedenásty, antikrist, ktory sa diabolskou prefíkanostou mágie zmocní rímskeho impéria. Z králov, ktorí vládli pred ním, troch pokorí [Dan. 7:24] a siedmi zostávajúci mu budú podrobení. Spociatku bude predstierat miernost - ako keby bol vzdelanou a rozváznou osobou - a vecnost a láskyplnú dobrotu" (CATECHETICAL LECTURES 15:12 [A.D. 350]).

"Uchvacujúc Zidov klamnymi znameniami a zázrakmi svojich magickych trikov, az kym neuveria, ze on je ocakávany Kristus, potom sa stane známy vsetkymi moznymi spôsobmi ohavnych skutkov neludskosti a bezprávia, ako keby mal prevysit vsetkych nespravodlivych a bezboznych, ktorí kedy pred ním zili. Vsetkym ludom, ale zvlást nám krestanom predstaví ducha vrazdenia a krajnej krutosti, nemilosrdnosti a lsti. Len tri roky a sest mesiacov bude páchat tieto skutky a potom bude zniceny druhym príchodom jednorodeného Syna Bozieho, násho Pána a Spasitel Jezisa, pravého Krista, ktory príde v sláve z nebies a ktory ho znicí dychom svojich úst [2 Sol. 2:8] a vydá ho do pekelného ohna" (tamze).


SV. AUGUSTÍN

"Daniel prorokuje o poslednom súde tak, aby nám naznacil, ze antikrist ked príde, bude nicit vecnú vládu svätych. Lebo v prorockej vízii videl styri selmy, naznacujúce styri královstvá a stvrté dobyté urcitym králom, ktory je rozpoznany ako antikrist a potom [príde] vecné královstvo Syna Bozieho, a to Krista" (O Bozom státe 20:19 [A.D. 419]).


(Pre Redemptio prelozila Ivana)  

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV