R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka - 92

Za mnohych - za vsetkych (k otazke 77)

18. feb. 2001

Predchádzajúce otázky na danú tému: 60, 77

Pochváleny bud Pán Jezis Kristus!

 

Vázeny p. Eirene!

 

V prvom rade by som sa Vám chcel podakovat za pripomenutie state v Tridentskom katechizme.

V mojom predoslom príspevku som interpretoval odpoved tridentského katechizmu na otázku „Preco obzvlást pri posvätení Krvi ciní sa zmienka o smrti Pána?"

V katechizme, ktory ja mám v rukách (vydalo Dedictví sv. Prokopa 1867) je to otázka c. XXIV.

 

Vo svojej odpovedi uvádzate rôzne miesta vo svätom písme, ktoré opisujú ustanovenie Najsvätejsej Sviatosti Oltárnej a pytate sa:< Je tu vsade presne tá istá "formula" premenenia?>

Na toto môzem odpovedat jedine tym, ze vsetky spomenuté tvary majú rovnaky zmysel a navzájom si neprotirecia.

Ale povedzte mi kde sa pri ustanovení Sviatosti Oltárnej vo sv. Písme spomína „za vsetkych" ?

 

Dalsia Vasa otázka znela: <Trúfate si Vy stanovit aká má byt presná formula premenenia?>

Preco by som to mal urcovat ja? Ved uz to urcila katolícka Cirkev, vedená Duchom Svätym! Uvediem niekolko citátov:

Tridentsky katechizmus: „A co se tyce posvecení vína, jez jest druhá této svátosti hmotnost (poz. rozumej matéria), z téze príciny, kterou jsme svrchu vytknuli, jest treba, aby knez zpusobu její dobre znal a jí porozumel. I nálezí na jisto veriti, ze ona jest obsazena v techto slovech: Tento jest kalich mé Krve, Nového a Vecného zákona, tajemství víry, která za vás a za mnohé vylita bude na odpustení hríchu. Z techto slov mnohá sice vybraná jsou z písem svatych, nekterá pak v církvi se zachovávala z podání apostolského."

Florentsky koncil: „Pretoze v predoslom dekréte Arménom nebola vysvetlená forma slov, aké pri konsekrácii Tela a Krvi Svätá Rímska Cirkev vzdy pouzívala, opierajúc sa o náuku a autoritu Apostolov, preto sme sa uzniesli vylozit ju tu. Pri konsekrácii Tela pouzíva sa táto forma: Lebo toto je moje Telo. A pri konsekrácii Krvi : LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, NOVÉHO A VECNEHO ZÁKONA, TAJOMSTVO VIERY, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS A ZA MNOH¯CH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. (Dz. 715 alebo Breviarrium fidei VII.287)

Pápez Inocent III. v „Cum Martha circa" píse: „Slová premenenia, ktoré nachádzame v Kánone, veríme, ze apostoli ich prevzali od Krista a ich nasledovníci od nich" (Dz. 415)

Dúfam, ze vseobecny koncil, encyklika pápeza, katechizmus a prax Cirkvi je dostatocná záruka hodnovernosti.

<Podla vsetkého uznávate autoritu Cirkvi. Slovensky preklad Sv. Písma uzíva slovo: "Za vsetkych". Tak isto tu na Západe sa v masovom merítku uzíva v katolíckych kostoloch preklad "Za vsetkych">

Áno, uznávam autoritu katolíckej Cirkvi, ktorá je a aj vzdy BOLA vedená Duchom Svätym. Teda, ktorá nemení a ani nemenila zmysel slov Jezisa Krista, ale ich zachovávala a vzdy bude zachovávat.

Vulgáta, ktorá je podla tridentského snemu autentickym prekladom sv. Písma, pouzíva slová „pro multis". Slovensky preklad Vulgáty az do roku 1970 uzíval slová „za mnohych", spanielsky preklad má slová „por muchos" , takisto polsky preklad uzíva dodnes slová „za wielu" .

Poliaci dodnes uzívajú v novej omsi nezdeformovanú formu (...która b´ndze wylana za was i za wielu...). Rovnako nová omsa v latine má dodnes zachované slová za mnohych, taktiez gréckokatolíci sa uz vrátili k pôvodnej forme a v svojej liturgii v slovencine pouzívajú slová „za mnohych". Takze neviem o ciej autorite to vlastne písete. No rozhodne to nebude autorita katolíckej Cirkvi, pretoze tá je v takychto veciach jednotná a nepripústa takyto chaos.

Povedzte mi prosím kde, pred druhym vatikánskym koncilom, sa pouzívali slová „za vsetkych"? V ktorom obrade?

 

<Nuz naozaj si myslíte, ze ak by bolo také jasné, - ako tvrdíte, ze Vám je to jasné, - ze slová "Za vsetkych" robia sviatost neplatnou, ze Sv. Otec, alebo Kongregácia pre vieru na cele s kardinálom Ratzingerom by pri takej váznej veci mlcali a nezasiahli by rozhodne?>

Ján Pavol II. uz viackrát nezasiahol vo váznych veciach, ale naopak dovolil Dalajlámovi v Assisi pocas „modlitebného" stretnutia dna 27.10.1986 vo frantiskánskej bazilike vystavit sosku Budhu na nás bohostánok na oltári, aby ju mohol kadidlom uctievat (teda prevádzat modlosluzbu). Kludne toleroval podporovatela marxistickej revolúcie P. Sambiho vo funkcii nuncia a aj inych marxistov. Taktiez Karol Wojtyla nemal problémy oslavovat narodeniny Martina Luthera a ocenovat vraj „hlboké nábozenské cítenie" tohoto zvrhlíka. Takisto povedzte mi co je to za príklad, ked biskup príjme pozehnanie od pohanskych „knazov", ked bozkáva korán atd.

Vôbec sa nedivym, ze kardinál Ratzinger nezasiahol v tak váznej veci, kedze bol tiez schopny vo svojej knihe Theologische Prinzipienlehre (1982) napísat okrem iného toto: „Kto by dnes popieral, ze Tomás Akvinsky a Luther sú cirkevní Otcovia..."

Dalo by so o tom písat viac, ale to nie je cielom nasej debaty.

V tak dôlezitej veci, vsak nemlcali mnohí katolícki knazi a biskupi, ktorí odmietli slúzenie takto zdeformovanej „omse" a dodnes bojujú za zachovanie katolíckych hodnôt a platnych sviatostí.

 

<Po tom vsetkom, Vy bez akéhokolvek "asi" so vsetkou rozhodnostou tvrdíte (uzívate velké písmená): PREMENENIE JE NEPLATNE. Pápez opatrne zvazuje a odvoláva sa na váznych teológov, ale predsa "nizsích" od neho, a Vy to tu riesite na vyssej dogmatickej úrovni ako samotná Cirkev.>

Prepácte, ale to nie je môj súkromny názor, ja som si to nevymyslel. Nestaviam sa tu nad Cirkev, ale práve naopak ja ju len pocúvam a reprodukujem to, co sa píse v jej dokumentoch! Prosím precítajte si v knazskom misáli spred 2. vat. koncilom stat De defectibus formae a uvidíte, ze to co som napísal nie je moja súkromná mienka. Na potvrdenie toho co vravím, uvediem Vám niekolko citátov z katolíckych autorov:

Pápez Lev XIII. v encyklike „Apostolicae curae et caritas" píse: „Ruka v ruce s tímto vrozenym nedostatkem ve forme jde nedostatek v intenci (v úmyslu) ... U kazdého, kdo presne a vázne pouzije zádoucí materie a formy u udelování svátostí, lze predpokládat, ze má úmysl konat co ciní Církev. Na této zásade spocívá nauka Církve, ze svátost je skutecne udelena, dokonce i heretikem nebo nepokrtenym, za predpokladu, ze uzil katolického ritu. Na druhé strane, jestlize ritus je zmenen se zrejmym úmyslem zavést ritus jiny, ktery není schválen Církví, a ktery ZAVRHUJE TO, co ciní Církev a CO PATRÍ K PODSTATE SVÁTOSTI, JAK BYLA USTANOVENA KRISTEM, pak je zcela jasné, ze chybí nejen potrebná intence pro udelení svátosti, nybrz tato intence je v rozporu ke svátosti A RUSÍ JI "

Antonio Arregui, S. J. v knihe Sumarium theologiae moralis (Bilbao 1948) píse: „ Forma je neplatná ak sa písmená tak zmenia, ze sa zmení zmysel..." a dalej uvádza „Vsetky slová oboch foriem, podla predpisu rubrík, je nutné vyslovit..."

Alexander Spesz, v knihe Sviatosti (SSV 1951) o forme pri konsekrácii vína píse: „ ... kto by ich vynechal ( slová ktoré nasledujú po „toto je kalich mojej Krvi") , musel by zopakovat podmienecne celú formu, aby konsekrácia bola isto platná. Isto neplatná by bola forma, ak by sa v nej zmenil zmysel podstatne."

Mihályfi Ákos vo svojej liturgike Verejné bohosluzby (1937) píse: „Sviatostné slová &endash; forma, musia byt vyrieknuté bez vsetkej zmeny tak, ako to Cirkev predpisuje. Kazdá zmena, ktorá pozmení pôvodny zmysel sviatostnych slov alebo vynechanie co len jedného slova z essentialnej ciastky ciní konsekráciu neplatnou a ked sa to stalo úmyselne, znamená smrtelny hriech."

Takze Cirkev stanovila podmienky, za ktorych je sviatost platná a za ktorych nie. Pritom nie je nutné, aby vymenovala vsetky mozné nezmysly, ktorymi by niekto mohol zdeformovat formy sviatostí

---------------------

Najlahsou zbranou mnohych (no nie vsetkych), ak uz sú v debate v úzkych, je oznacit oponenta za hlúpeho, pysného, prípadne za zvrhlíka. Ak podla Vás je pychou obhajovat ucenie a stárocnú prax jedinej pravej Cirkvi, zalozenej Jezisom Kristom, tak sa nedá nic robit.

 

List „Ex Quo" od Benedikta XIV. nesúvisí s nasou témou. My sa tu nebavíme o tom za koho mozno aplikovat sv. omsu alebo za koho sa môzeme v nej modlit. Toto je iná téma.

---------------

S Pozdravom a so zelaním darov Ducha Svätého 

In Christo Domino

Jozef Rz.


Poznámka: Cervenym oznacené slová v hore uvedenom texte sú od o. Eireneho, ostatok je pôvodny.

 

Odpoved - 92
o. Eirene
8. apr. 2001

Na veky! Amen!

Mily Jozef, vidím, ze premyvate piesok, ktory sme uz raz premyli. Povedal som uz predsa, ze podla vsetkého správne slovo pri konsekrácii by malo byt "za mnohych". K comu je teda dobré to, ze ste priniesli novú záplavu slov k tomu, s cím s Vami aj tak vlastne súhlasím. To je hned prvá nelogicnost z Vasej strany.

Celá debata bola predsa práve ohladom toho, ci zmena tohto slova robí sv. omsu neplatnou alebo nie. A tu opät ste nepriniesli ziadny solídny argument o neplatnosti, ani ziadny argument, ktory by vyvracal argumenty, ktoré som uviedol v prospech platnosti takto vysluhovanej omse.

A tretia nelogicnost je, ked hovoríte, ze list Benedikta XIV. nesúvisí s nasou témou. Pravdou je len to, ze témou encykliky Benedikta XIV. nie je nasa otázka, ale povedat, ze nesúvisí v uvedenom paragrafe s témou "za vsetkych - za mnohych", je povedat "cierne na biele".

Nakoniec tvrdíte: „My sa tu nebavíme o tom za koho mozno aplikovat sv. omsu.“

Máte pravdu, debatujeme tu o "platnosti" alebo "neplatnosti" omse. Ale ked sa o tom nebavíme, preco sa v celej tej svojej "záplave" tolko o tom bavíte?

-----------------------

Dalsie nelogicnosti sú tieto:

1)

Preco písete o pápezovi Jánovi Pavlovi II. a o kardinálovi Ratzingerovi, ked sám priznávate, ze „to nie je cielom nasej debaty“? A ak si myslíte, ze to podstatne súvisí s nasim dialógom, Vase argumenty opät nemajú opodstatnenie, lebo Sv. Otec má charizmu neomylnosti vzhladom na UCENIE v otázkach viery a mravov, ked ucí "Ex Cathedra". Charizma neomylnosti teda nie je to isté ako bezhriesnost. Pápez osobne sa môze SPRÁVAT nesprávne, ale ako hlava Cirkvi nikdy nemôze vyhlásit blud, naopak, vzdy hlása pravdy Zjavenia.

Duch Sväty sa postaral o to, aby aj táto otázka mala svoju odpoved vo Svätom Písme. Ked prvy pápez, sv. Peter (Kefas), bol v Antiochii, zaslúzil si pokarhanie za svoj strach o ludské ohlady, ale táto jeho chyba, alebo nazvime ju aj hriech, nemala ziadny vplyv na jeho charizmu neomylnosti, lebo tá bola a je z moci Ducha Svätého.

Ked prisiel Kéfas do Antiochie, zoci-voci som sa postavil [Pavol] proti nemu, lebo si zaslúzil pokarhanie. Kym neprisli niektorí od Jakuba, jedával s pohanmi. Ale ked prisli, odtahoval sa a oddeloval, lebo sa bál tych, co boli z obriezky. A s ním sa pretvarovali aj ostatní Îidia, takze sa dal aj Barnabás strhnút ich pokrytectvom. Ked som videl, ze nepostupujú priamo, podla pravdy evanjelia, povedal som Kéfasovi pred vsetkymi…

Gal 2:11n

Ak by nám Petrova hriesnost mala zabránit verit jeho uceniu, o co skôr by sme mali prestat verit apostolovi Pavlovi! Apostol Peter sa iba "odtahoval" pri jedení, ale Pavol zabíjal krestanov. A aj vtedy, ked sa uz stal krestanom mal svoje hriechy, ako kazdy, lebo hovorí: „Nerobím to, co chcem, ale robím to, co nenávidím… Ved nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. “ (Rim 7:15,19)

Nuz, Jozef, zvázte, ci Vase argumenty obstoja. Aj keby vsetko to, co ste o pápezovi napísali, bola pravda, v nasej zálezitosti to nemá ziadnu, opakujem, ziadnu argumentacnú silu. Ale otázka je: Je to vôbec pravda?

Ja som sa tych "vecí", ktoré pápezi vraj "narobili", napocúval uz dost. Najprv od komunistov, potom od adventistov a jehovistov az po kapitalistov a nakoniec sa k tomu pridávate este aj Vy. Pilát a Herodes boli nepriatelia, ale neuveritelne sa zjednotili proti Kristovi. Zasnem nad tym, ako sa protichodní ludia, ako sú komunisti, adventisti, jehovisti a Vy dokázu zjednotit v pokladaní pápeza bud za hlúpeho, pysného, prípadne za zvrhlíka! Vari ste vsetci v úzkych?

2)

V predoslej Vasej reakcii (otázka 77), ste citovali Tridentsky Katechizmus: "nemohli byt pouzite slova -za vsetkych-". A teraz tu hovoríte, ze ste to iba "interpretoval". Vzdelany clovek nemôze nikdy dávat svoju interpretáciu (vysvetlenie) ako citát z knihy. Ak to urobí, ako ste to Vy urobili (dali ste to do úvodzoviek), potom bud nie je vzdelany (aj keby mal nejaky ten dokument zo skoly), alebo ak je naozaj vzdelany a dá ako citát, co je iba jeho interpretácia, je podvodník. Alebo je este iná moznost, kde by ste sa mohli zaradit?

Vase "citáty" a tvrdenia ohladom pápeza Jána Pavla II. a kardinála Ratzingera, ako vidím, majú podla vsetkého tú istú váhu hodnovernosti, ako vyssie spomenuty "citát" z Tridentského katechizmu.

3)

Ked sa argumentuje na úrovni koncilov, pápezov a Cirkevnych Otcov, co si mám mysliet, ked zrazu zacnete argumentovat na úrovni Antonio Arregui, S.J., Alexander Spesz, Mihályfi Ákos? Aká je tu proporcionalita?

4)

Vy sám citujete formu premenenia vína na krv raz ako "vylita bude" a raz "sa vylieva". Sú to dva rôzne vyznamy. Raz je tu prítomny cas a raz budúci. Nemyslíte, ze by sa z toho dal urobit presne taky isty problém ako z otázky "za mnohych - za vsetkych"?

-----------------

Co povedat na záver?

Ked so vsetkou tou nelogicnostou, na ktorú som Vám poukázal, sa pokladáte za lepsieho v otázkach viery, ako pápezi Ján Pavol II., Ján Pavol I., Pavol VI., Ján XXIII., Benedikt XIV., múdrejsí ako vsetci biskupi na svete, vrátane tych, ktorí sa stretli na II. vatikánskom koncile, ak sa pokladáte za zbehlejsieho vo viere ako knazi, ktorí roky studovali pod vedením tej Cirkvi, ktorú i sám ústami uznávate, ci to nie je pycha? Ja som nepovedal (ako by ste si to mozno zelali), ze ste pysny. Ja sa pytam. Ja sa pytam, ci to nie je podla Vás pycha? Ja sa pytam, lebo nechcem pouzit "najlahsiu zbran". Ja sa pytam, aby ste mali moznost vysvetlit, co mozno nechápem, a tak obhájili seba a svoj názor. Ja sa pytam, lebo si uvedomujem, ze vo svojom uvazovaní som mohol nieco prehliadnut, nakolko skutocnost môze byt ovela zlozitejsia, ako si to ja predstavujem. Ja sa pytam, aby som na základe doterajsích argumentov nebol núteny vidiet Vasu lásku k pravde negatívne.

Ja nemôzem, nepotrebujem a ani nechcem vyniest nad Vami rozsudok, lebo rozsudok si nad sebou vynásame my sami tym, co hovoríme, podla slov Jezisa Krista:

Lebo podla svojich slov budes ospravedlneny a podla svojich slov budes odsúdeny. (Mt 12:37)

o. Eirene

 Predchádzajúce otázky na danú tému: 60, 77

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150