R

42

V

HOME
CLÁNKY - ZOZNAM

OTÁZKY
1 >>> xx
1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

Ak chcete byt informovaní o novych otázkach a clánkoch na stránke Redemptio-Vykúpenie (táto nasa stránka) napíste nám to (napr.: Prosím, informujte ma o novinkach na stránke R-V). Alebo môzete to aj zrusit (napr.: Prosím, neposielajte mi uz informácie)

Nase emaily:

st.maryschurch@rogers.com

mbc24@globalserve.net

Tu posielajte aj VASE OTÁZKY

 

 

 

 

 

 

Clánky - ZOZNAM

42

1
Hla stojím predo dvermi

Hla stojím predo dvermi a klopem

(Zjv 3:20)

Toto je z posolstva dávaného Thiare v Mexicu skrze diktát.

Tieto posolstvá boli odobrené Jeho Excelenciou biskupom Romanom Danylakom, ukrajinskym biskupom v Toronte.

1
Hla stojím predo dvermi


17. máj 1993 5:45

Dcéra, hovorí k tebe tvoj Jezis, Syn Márie, neposkvrnenej Panny, pocaty v jej najsvätejsom lone úcinkom Svätého Ducha, Syn vecného Otca.

Dcéra, idem ti dat teraz text, ktory, vo svojom vnútri, si nechcela písat, nie z neposlusnosti, ale z obavy pre jeho velkú dôlezitost. Teraz je to uz sedem mesiacov, co ti dávam svetlo ohladom tejto veci, ako to robím aj ohladom inych vecí. Ale teraz vidím, ze si pripravená celit túto zálezitost, ktorá je VÁZNA a MIMORIADNE DÔLEZITÁ. Vázna, lebo kazdy, kto nebude zachovávat to, co to poviem, zostane v omyle. A mimoriadnej dôlezitosti, lebo pomôze dosiahnut velkú cast tej zmeny, ktorú moja Cirkev potrebuje. Tá zmena má vela do cinenia s posolstvami, ktoré dávam po celom svete cez zjavenia, ktoré dávam svojim malym detom, ako aj cez mnohé zjavenia sa mojej Matky na zemi v tychto poslednych dnoch, ako aj ohladom poslusnosti môjmu námestníkovi, králujúcemu Svätému Otcovi, v tomto prípade môjmu srdecne milovanému synovi Jánovi Pavlovi II.

Povedal som ti, dcéra, ze v mojej Cirkvi je kríza, VÁZNA kríza viery, kríza, ktorá je dokonca väcsia medzi mojimi biskupmi a knazmi. Niet jedného, alebo takmer ziadneho, kto by veril vo Mna a moje posolstvá, ktoré sú dávané skrze moje malé deti. Cirkev je v kríze pre krízu viery medzi vodcami mojej Cirkvi, s vynimkou niektorych z nich, a samozrejme s vynimkou Svätého Otca. Môzte si byt istí, ze on vo Mna verí.

Vsetci veriaci mojej Cirkvi dlhujú NAJVYSSIU POSLUSNOST môjmu reprezentantovi, Svätému Otcovi, ked hovorí v zálezitostiach viery, dogiem a mravov a to bez toho, aby ste pripustili alebo prekrízili svojími vlastnymi osobnymi kritériami. Bohu sa páci POSLUSNOST, pretoze poslusnost je pokora. A moji veriaci sú povinní poslusnostou mojim biskupom, ak títo biskupi sú v spojení so Svätym Otcom, to znamená, ak pracujú a riadia mojich veriacich v súlade s nariadeniami dávanymi Svätym Otcom, králujúcim a pravym pápezom. (Ako som ti to uz vysvetlil, ked príde cas väcsieho zmätku, ked príde anti-pápez, pravy pápez bude ten, ktory je oddany a ktory vzyva moju Matku. Toto je tak, lebo ten kto je od Nepriatela, a vsetci, ktorí su od Nepriatela, hrozia sa a boja sa Jej.)

Dcéra, ak Sväty Otec, ktory predchádzal králujúceho a pravého pápeza (v tomto prípade Jána Pavla II.), zanechal vám dekrét a prítomne králujúci pápez ho neodvolal alebo nezmenil, znamená to, ze králujúci pápez odobruje a prijíma ako autentické to, co jeho predchodca prehlásil. Jestvujú veci, ktoré s casom môzu byt zmenené alebo odobrené novym najvyssím velknazom - co je iné meno pre pápeza - s vynimkou dogiem, ktoré raz boli prehlásené ako pravdivé, a nimi zostávajú, bez moznosti polemiky alebo zmien od nasledujúcich pápezov, lebo kazdy pravy pápez má pomoc Ducha Svätého v oblasti dogiem. Ohladom tejto veci nie sú a ani nemôzu byt rozdiely medzi pápezmi.

Pokracujme, dcéra: Ak králujúci pápez, mocou, ktorou je zaodiaty, neodmietne predchádzajúci dekrét urobeny pravym pápezom, ten dekrét, hoci bol promulgovany pred mnohymi rokmi, zostáva PLATNYM.

Prv, nez prídeme k hlavnej myslienke tohto posolstva, chcem pripomenút svojim detom, mojim veriacim krastanom, ze prichádzajú casy a uz ste v nich, ked, aby ste jednali správne v súlade s mojou náukou, budete sa musiet riadit svojim najlepsím úsudkom zalozenym na mojom Evanjeliu a budete musiet pocúvat vylucne pravého, králujúceho pápeza. V tych casoch mnohí biskupi a knazibudú, vlastne uz postrádajú vieru. Budú to strasné casy krízy a zmätku pre moju Cirkev! Ale medzi mojimi vernymi krestaskymi laikmi nebude nedostatok opravdivych vodcov, ktorí budú verny mojej náuke a plní viery vo mna.

Áno, dcéra, nie si povinná (a to aj teraz) ani nebudes povinná poslúchat, ked nejaky biskup alebo knaz ti nariadi nieco spôsobom, ktory je v protive s ucením najvyssieho velknaza, králujúceho pápeza. Môze sa stat prípad, ked biskup alebo knaz budú mat pravdu v mnohych veciach, súhlasne so Svätym Otcom, ale budú sa rozchádzat so Svätym Otcom v inom bode, kladúc svoje vlastné logické kritérium (pre svoju krízu viery) v opozícii s tym, co bolo prehlásené Svätym Otcom alebo jeho predchodcom, cize pápezom pred ním. V tomto osobitnom prípade si povinná poslusnostou bikupovi alebo knazovi vo vsetkom, co vidís, ze je v súlade so Svätym Otcom a s náukou Cirkvi, ale nie si povinná poslúchat v tom, co popiera alebo je v protive s tym, co bolo prehlásené pravym a momentálne králujúcim Svätym Otcom, alebo je proti tomu, co zijúci pápez prijíma ako platné od predchodcu. V tomto prípade NEMUSÍS POSLÚCHAT. A nebude to neposlusnost, lebo v tom osobitnom prípade ten biskup alebo knaz nie je v jednote alebo poslusnosti s pravym a králujúcim Svätym Otcom. Pamätaj, neomylnost spocíva iba vo Svätom Otcovi. Biskupi a knazi môzu urobit chyby ak nie sú v jednote s ním, ak uprednostnujú svoje osobné kritériá (vedení pychou).

Dám ti jeden príklad: Je mnoho knazov, ktorí dali "povolenie", ak je to to, co vlastne môzes nazyvat tazkym pomylením, alebo ktorí radia zenám pouzívat vsetky mozné antikoncepcné prostriedky, ktoré sú protiprirodzené. Táto pozícia je úplne proti uceniu Cirkvi a v protive s náukou, ktorú ucí pápez. V tom prípade nemás - zdôraznujem to, NEMÁS poslúchat takého knaza, ktory dáva takéto "povolenie". NIE, lebo je to v protirecení s tym, co ucí a podporuje Sväty Otec. Avsak, ten isty knaz ta môze viest v mnohych inyc oblastiach, a ak jeho rada je v súlade s ucením Cirkvi a specificky s ucením pápezov, vo vsetkych tychto inych oblastiach ho más poslúchat, ALE NIE V TYCH, KTORÉ SA LÍSIA OD UCENIA PÁPEZA… A to isté kritérium sa má zachovávat aj ohladom biskupov. Vo vsetkom ich treba poslúchat, POSLÚCHAT vo vsetkom, OKREM toho, co je iné ako ucenie pravého, králujúceho pápeza alebo jeho predchodcu (dokial iny králujúci pápez neodvolal, nestiahol nejaky dekrét, ktory bol ustanoveny ako zálezitost poslusnosti v case predchádzajúceho, pravého a králujúceho pápeza).

Nuz, dcéra, prejdem k HLAVNEJ MYSLIENKE TOHTO POSOLSTVA.

Môj predchodca (Vsimni si ako hovorím, ja, tvoj Jezis, ako keby ja som bol králujúcim pápezom, lebo ja som naozaj v osobe Jána Pavla II. To ja diktujem zákony skrze osobu velknaza, ktory ich prehlasuje.) Môj predchodca, pápez Pavol VI (sväty pápez, ktorého len málo, velmi málo ludí môze nálezite ocenit), osvieteny Duchom Svätym, predvídal nadchádzajúcu dobu, v ktorej budú mnohoraké prejavy z neba tym najmensím z mojich detí, tym slabym a nevedomym podla múdrosti tohto sveta, epochu v ktorej bude splnené proroctvo proroka Joela:

Potom vylejem svojho ducha na kazdé telo a budú prorokovat vasi synovia i vase dcéry; vasi starci budú mávat sny a vasi mládenci budú mat videnia. Aj na sluzobníkov a sluzobnice vylejem v tych dnoch svojho ducha. (Joel 3:1-2)

(A hoci vo svojom historickom kontexte toto proroctvo bolo dané ludu Izraela, Izrael znamená a predobrazuje môj veriaci lud, mojich vyvolenych, tych, ktory si ma zvolia ako svojho Boha, Pána a Mesiása, to znamená ktoréhokolvek verného krestanského syna alebo dcéru mojej Cirkvi.)

Takze pápez Pavol VI, vediac je v blízkej budúcnosti prichystané pre Cirkev, vydal dekrét v roku 1966 prostredníctvom ktorého dal:

ÚPLNÚ A KOMPLETNÚ SLOBODU VERIT, HOVORIT A PÍSAT o ZJAVENIACH, VÍZIÁCH a LOKÚCIÁCH vsetkym svojim detom.*

Vsimni si, co bolo povedané: ÚPLNÚ A KOMPLETNÚ SLOBODU. To znamená, ze moje deti, deti mojej Cirkvi, mojej pravej Cirkvi NEPOTREBUJÚ vôbec ziadne povolenie vyjavit cokolvek v tejto oblasti: NEPOTREBUJÚ POVOLENIE od ziadneho biskupa, od ziadneho knaza, lebo povolenie a súlad s cirkevnym právom bolo dané samotnym Svätym Otcom, a biskupi, ktorí sú v spolocenstve a zjednotení s pápezom majú povinnost respektovat túto skutocnost ako takú. A kedze dokument nebol anulovany terajsím králujúcim pápezom Jánom Pavlom II., to znamená, ze on to potvrdzuje a odobruje. Preto ktorykolvek biskup alebo knaz, ktory uplatnuje iné kritérium od tohto NEJEDNÁ v súlade s tym, co bolo nariadené Svätym Otcom.

Dcéra, aplikácia tohoto ZIVOTNE DÔLEZITÉHO kritéria bude mat najvyssiu, najväcsiu a najváznejsiu dôlezitost. Hovorím ZIVOTNE DÔLEZITÉHO, pretoze, lebo aplikácia tohto kritéria v tomto bode dá mojej Cirkvi zivot, akoby nová a ozivená miazga mala kolovat a bude kolovat v jej zilách. Áno, dcéra, bude to miazga, ktorá vytieká zo samotného neba, od samotného vásho Boha, ktory vo svojom milosrdenstve a láske sa zjavuje svojim slabym a malym detom, aby skrze nich Cirkev prijala bozskú miazgu, ktorú do nej vlieva Stvoritel, tá Cirkev, ktorú jeho Syn zanechal na zemi. A táto miazga bude kvasom a zivotnou energiou pre jeho novú a pravú Cirkev, ktorá povstane z popola ako jedna, svätá a ocistená.

Dcéra, kazdy biskup, knaz alebo laik, ktory bude pouzívat kritérium odlisné od toho, o ktorom hovorím

ZOSTANE V OMYLE,

lebo bude uzívat kritérium odlisné od toho, ktoré bolo ustanovené a odobrené ako také Svätym Otcom.

 

Ja, tvoj Jezis a Mesiás

Vecny Velknaz

Králujúci v kazdom jednom z velknazov, ktorí ma predstavujú.

Ja, tvoj Jezis.

 


* Thiara, tento dekrét nikdy neprisiel na verejnost pre jeho nepriatelov, ale dekrét bol napísany. Akokolvek, skrz to málo, co z toho vyslo navonok, skrze zrusenie "Indexu", to samo osebe dáva mojich detom slobodu ohladom vsetkého, o com tu hovorím, beztoho, aby Cirkev potrebovala zasahovat, okrem prípadu, kde ludia predstavujú ucenie ako oficiálne. V tomto písaní vysvetlujem to, co bolo ludom neznáme. Ci som ti nepovedal, ze demaskujem svojich nepriatelov, Nepriatela a vsetky práce Nepriatela? Ver, ze takto to bude. - Tvoj Jezis, ktory ta miluje.
1
Hla stojím predo dvermi

1
Hla stojím predo dvermi

"Thiara, daj tieto slová na pociatok spisu, pretoze cas konca pre túto zvrátenú generáciu je blízko."

Hla stojím predo dvermi

OBSAH

Súkromné zjavenia, imprimátur, pápez

Jezis protestantom

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«