R
CLÁNKY
V

Suvisiace otázky: 140, 141, 144

Suvisiace clánky: 5, 9, 10, 15, 17, 18,

15
Organizácia spojenych národov (OSN) vedie celoplosnú vojnu proti krestanstvu.

Nová kultúra, nové pravidlá, novy priadok - Nové otroctvo!   

Prominentny belgicky katolícky myslitel, Msgr. Michel Schooyans, kritizuje globalizáciu, New Age ideológiu a kultúru smrti.

 

GLOBALIZÁCIA - STRATA SUVERENITY

OVLÁDANÁ NIEKOLKYMI CENTRAMI

V RUKÁCH PRIVÁTNYCH INDIVÍDUÍ

- povedal Pápez

17. mája 2001 pápez Ján Pavol II. prijal na audiencii 300 úcastníkov stretnutia usporiadaného Fundáciou etiky a ekonomiky z Bassano del Grappa (Taliansko), ktorá zdruzuje ludí z rozlicnych národov a kultúr.

Pápez povedal, ze globalizácia je „bezpochyby javom, ktory dovoluje velké moznosti pre vzrast a produkovanie bohatstiev" ale „mnohí tiez pripústajú, ze nezarucuje sama osebe férovú distribúciu dobier medzi obcanmi rôznych krajín. V skutocnosti, produkované bohatstvo casto zostáva v rukách len niekolkych s následnou stratou suverenity národnych státov, ktoré sú v oblasti vyvoja i tak uz skôr slabé, co vedie ku globálnemu systému ovládanému niekolkymi centrami v rukách súkromnych indivíduí." Slobodné trhy sú bezpochyby neodvolatelnym charakterom nasich cias, avsak jestvujú aj nutné ludské potreby, ktoré sa nemôzu ponechat na milost a nemilost tejto perspektívy s nebezpecím, ze budú absorbované."

Ján Pavol II. naliehal: „Clovek musí byt protagonistom, nie otrokom prostriedkov produkcie… Globalizácia je… jav, ktory sám osebe nie je ani dobry ani zly, je uprostred medzi potenciálnym dobrom pre ludstvo a medzi sociálnym poskodením z váznymi dôsledkami."


Prevzaté z casopisu

M I C H A E L

Institút Louis Evena za sociálnu spravodlivost. Za ekonomiku sociálneho creditu v súlade s ucením Cirkvi skrze bdelú cinnost hláv rodín a nie skrze politické strany.

Teológ a filozóf Msgr. Michel Schooyans z Belgicka sa narodil v r. 1930 a vysväteny na knaza bol v r. 1955. V r. 1959-69 ucil na katolíckej univerzite v Sao Paulo v Brazílii, pricom pracoval aj v miestnej farnosti.

Od r. 1964 je profesorom na katolíckej univerzite v Louvain-la-Neuve v Belgicku, kde ucí politickú filozófiu, prítomnú ideológiu a spolocenskú etiku. Msgr. Schooyans je tiez clenom politickej akadémie pre sociálne vedy a je tiez poradcom pontifikálnej rady pre rodinu.

 
Organizovanie neslychanej diktatúry nad celym svetom.

Msgr. Michel Schooyans napísal knihu vo francúzstine pod titulom: „La face cachée de I'ONU" (Skrytá tvár OSN), ktorá odhaluje páky Spojenych Národov na svetovú vládu a totálnu diktatúru. Tu sú niektoré vynatky z tejto knihy.

20. storocie videlo diktarúry, ktoré celé národy podriadili násiliu, teroru, prenasledovaniu, spiclovaniu a úpadku. Stací, ked si clovek pomyslí len na krajiny, ktoré boli vystavené hororom komunizmu, fasizmu, nacizmu. Akokolvek, druh totality, ktorú prítomné OSN chce nastolit v globálnom merítku, je círocisté nevolníctvo. Táto totalitná ideológia zabíja schopnost rozlisovat medzi dobrom a zlom.

PREVRÁTENÉ LUDSKÉ PRÁVA

Spojené Národy vypracovali a podpísali v roku 1948 "Vseobecnú deklaráciu ludskych práv", ktorá uznala dôstojnost a prvenstvo ludskej osoby. OSN a niektoré z jej agencií sa cím dalej otvorenejsie správajú tak, akoby prijali poverenie vytvorit pojem ludskych práv, ktory je radikálne odlisny od pojmu vyjadreného v roku 1948.

Clovek je podla OSN len ciastockou z vesmíru, ktorá nemá ziadne urcenie pre vecnost. Clovek je produktom vyvoja a jeho konecnym osudom je smrt. Je len jedincom hladajúcim rozkos, neschopnym spoznat pravdu.

Toto je zdrojom novych "ludskych práv" OSN. Tieto nové práva vsak nie sú uznané a prehlásené. Sú skôr nanútené a sú vyjadrením vôle najmocnejsích. Clovek si namiesto Boha, svojho Stvoritela a Stvoritela zeme, musí uctievat Matku-Zem, Gaiu (bohynu zeme v gréckej mytológii).

Ludstvo bude musiet prijat nadnárodnú technológiu, ktorá bude státom diktovat, co musia robit, a jednotlivcom, co musia mysliet.

Stací, ked sa clovek pozrie na debaty o zivotne dôlezitych otázkach ako eutanázia, umelé potraty, masová sterilizácia, homosexualita, atd., aby videl ako sa toto obrátené a perverzné ponatie ludskych práv vsade rozsírilo. Na pravde uz viac nezálezí.

MEDZINÁRODNY TRESTNY SÚD

Pod tlakom niektorych radikálnych feministickych a homosexuálnych hnutí, právomoc Medzinárodného Trestného Súdu, vytvoreného 18. júla 1998, sa môze rozsírit na "zlociny" proti takzvanym novym ludskym právam. Napríklad az tak daleko, ze umely potrat (abort), homosexualita a eutanázia sa uzná za "nové právo" takze oponenti, tí, ktorí budú proti tymto právam, môzu byt súdení a odsúdení Medzinárodnym Trestnym Súdom.

SEKULÁRIZÁCIA

Sekulárizáciou sa myslia vsetky tie skupiny, ktoré bojujú za zmiznutie vsetkého, co sa vztahuje k Bohu a nábozenstvu. Slobodomurári sú jednou z tych organizácií, ktoré bojujú v prospech sekularizácie. Takmer kazdy clen OSN je slobodomurár.

To, co títo sekularisti chcú, je umlcat Cirkev, pretoze ona ohlasuje pravé posolstvo a pretoze vyhlasuje, ze Boh sa zjavil skrze svojho bozského Syna Jezisa Krista. Politická moc chce vládnut spolocnostou a svedomiami tym, ze dovolí len nábozenstvo kontrolované státom, ako je to v komunistickej Cíne.

OSN uz ani neskryva svoje prianie kontrolovat svedomie cloveka. Jestvuje napríklad cudná organizácia "Spojená Iniciatíva Nábozenstiev", zalozena episkopálnym biskupom Wiliamom E. Swingom, horlivym podporovatelom New Age, ktory chce zacat svetové nábozenstvo, ktoré by coskoro zakázalo existenciu akéhokolvek iného nábozenstva. Je v záujme OSN chobotnice podporovat tento plán, lebo globalizácia nie je vyhradená len pre politiku alebo ekonomiku, - zaujíma ju "globálna dusa".

Tieto kruhy snívajú o novej globálnej etike (morálke). Táto téma bolo rozvinutá Hans Kungom, knazom odsúdenym Rímom, a svetovym parlamentom nábozenstiev. Je to duch revolúcie vo svojom panteistickom rúchu (panteismus = vsetko je totozné s Bohom).

KONCENTRÁCIA MOCI

Generálny sekretár Spojenych Národov, konajúc svojvolne, snazí sa vytvorit svetovú elitu, kde, v dosial bezpríkladnom spôsobe, je sústredená politická, ekonomická, vojenská a psychologická moc. Táto posledná moc zahrna masovo komunikacné prostriedky, vedomost, vedz-ako, ideológiu, právo, nábozenstvo. Pod rúskom zdielanej zodpovednosti a pokracujúceho vyvoja, OSN nahadzuje super centralizovanú kontrolu tychto styroch cinitelov moci, aby vládlo svetom a nanútilo sa ako nesporné centrum, ktoré vládne kazdym kúskom moci.

Pyramídovy systém hodnôt prijaty OSN pretvárnil túto organizáciu do fantastického stroja, ktorého úlohou je kontrolovat jedincov, rodiny a státy. Národné státy musia prijat to, ze sú len satelitmi Svetového Státu a môzu byt nahradené hlavou "pyramídy". Toto je vlastne plán ohladom svetovej vlády.

Tieto nové "ludské práva" podporované cez OSN vysvetlujú kampan útokov proti prítomnosti pozorovatela v OSN zo Svätej Stolice (Vatikánu). Chceli by umlcat Vatikán, lebo jeho stanovisko nie je zalozené na hlasovaní, ale na pravde. Cirkev nemôze prijat, aby akákolvek zmienka o pravde bola vyhodená zo zákonov. Tieto tlaky proti Cirkvi sú riadené a financované sekulárnymi skupinami, aby zo svetovej komunity dali mimo zákon Cirkev a krestanov. Tieto sekulárne kruhy chcú, aby zvítazil netolerantny agnosticizmus.

(Pozn. prekl.: Agnosticizmus znamená, ze nie je mozné dôjst k nejakej objektívnej pravde. Tento agnosticizmu neznesie, ked niekto povie, ze nieco je objektívne pravdou, to neznesie, nemôze to tolerovat. Avsak svoje vlastné vyhlásenie, "K pravde nie je mozné dospiet", povazuje za objektívnu - vseobecne platnú - pravdu.)

TERAJSIE OSN JE UZ PREDOM ODSÚDENÉ

Tento druh OSN je uz odsúdeny, lebo je zalozeny na struktúre hriechu. Toto OSN, ktoré odvrhuje hodnoty obsiahnuté v Deklarácii z roku 1948, nemá ziadnu budúcnost. Aby prezilo, OSN potrebuje pravdu, pravdu, ktorú Cirkev ponúka o clovekovi, jeho bozskom pôvode, jeho cieli - ktorym je vecná blazenost. OSN potrebuje Cirkev a krestanov, pretoze sa potrebuje oslobodit od lzí a násilia. Clovek musí prestat potlácat pravdu. Musí zastavit znehodnocovanie rodiny! Musí zastavit vmesovanie sa do intimity dvojíc "vysluhovat" ich neodnatelné právo prenásat zivot! Musí zastavit nicenie najslabsích! Musí zastavit obmedzovanie suverenity národov! Musí zastavit zavádzanie globalizácie, ktorá kontrolovaním svetovej ekonómie bude kontrolovat kazdú ludskú bytost! Musí zastavit lisiacké tvorenie svetovej vlády, ktorá je nad kazdou osobou a kazdym národom! Musí zastavit nanucovanie ludstvu systém ideologickej domestikácie skrze kontrolu médií! Musí zastavit kontrolovanie sveta pouzívaním zvrátenych pojmov práva!

NEZMYSELNÁ VOJNA

Cirkev musí dnes ohlasovat, ze sa zacala nová vojna: celková vojna proti clovekovi. Vojna, ktorá ho chce najprv zmenit a potom znicit. Vojna, ktorá chce odcudzit cloveka od rozumu a vôle, od toho, v com je tak zázracne vyjadrená jeho podobnost s Bohom. Nezmyselná vojna, v ktorej cenou smrti Boha je smrt cloveka.

Privilégiom a poslaním krestanov teda je byt strázcami a majákmi, ktoré kazdému ukazujú cestu, ktorou majú íst, aby sa vyhli nástrahám a pascám, a predovsetkym, aby boli svedkami nádeje.

Msgr. Michel Schooyans

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV