R

40

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

Ak chcete byt informovaní o novych otázkach a clánkoch na stránke Redemptio-Vykúpenie (táto nasa stránka) napíste nám to (napr.: Prosím, informujte ma o novinkach na stránke R-V). Alebo môzete to aj zrusit (napr.: Prosím, neposielajte mi uz informácie)

Nase emaily:

st.maryschurch@rogers.com

mbc24@globalserve.net

Tu posielajte aj VASE OTÁZKY

Clánky

40

1.
AKÁ STARÁ JE NASA ZEM?
[Vek Zeme]
Dermott J. Mullan
Fundamentalisti vo vnútri katolíckej Cirkvi: narastajúci jav
 

Vydaním knihy "Katolicizmus a fundamentalizmus" od Karl-a Keating-a (v roku 1988) sa podarilo predíst tomu, aby fundamentalisti odlákali katolíkov z Cirkvi. Kniha poskytuje dôlezitú a uzitocnú sluzbu tam, kde fundamentalisti kritizujú Cirkev zvonka.

Ale co ak sa fundamentalisti nachádzajú vo vnútri Cirkvi? Aká má byt reakcia Cirkvi v prípade takejto situácie?

Pripústam, ze fundamentalisti zacínajú "infikovat" myslenie niektorych katolíkov, ktorí sú inak vernymi clenmi katolíckej Cirkvi. Najjasnejsím symptómom nákazy je presvedcenie, ze Zem je mladá nie viac ako len niekolko tisíc rokov. Ak majú byt katolíci i nadalej chránení pred fundamentalistami, prístup, ktory bol doteraz osvedceny, si vyzaduje zmenu.

VKRÁDA SA FUNDAMENTALIZMUS DO ZIVOTA KATOLÍKOV?

Korene fundamentalistov siahajú do rokov 1909 az 1915, kedy niekolkí protestanti vydali sériu kníh nazvanych Základy (The Fundamentals). Tieto knihy obsahujú (okrem inych tém) opisy "heréz" (vrátane Katolicizmu) a "kritiky vedeckych teórií." Isteze, nikto by nemal mat námietky proti kritike vedeckej práce, pokial je kritika zalozená na rozumovych úvahách. Ale kritiky fundamentalistov obcas vo svojej podstate zah

najú odmietanie logického myslenia.

Tri veci nám naznacujú, ze katolíci sú vystavení názorom fundamentalistov vo vnútri Cirkvi.

Po prvé: pocas domácej vyucby niektoré nase deti, moja zena a ja sme narazili na váznu dilemu v súvislosti s niektorymi vedeckymi ucebnicami. Nechceli sme, aby nase deti boli strhnuté mylnymi názormi Darwinovej evolúcie, ktorá prenikla do americkej kultúry. Preto sme vybrali ucebnice biológie, ktoré odmietajú Darwinove evolucné názory. V tomto ohlade sa obsah ucebníc stretol s nasimi potrebami nad ocakávanie. Jednako len sme boli zdesení, ked sme zistili, ze ucebnice obsahovali aj nasledujúce tvrdenie: Zem je stará len niekolko tisíc rokov. Jedna ucebnica bola protestantská a druhá katolícka.

Po druhé: v roku 1999 jedno z poprednych americkych vydavatelstiev ortodoxnych katolíckych kníh vydalo knihu od G. J. Keane-a "Creation Rediscovered" (Znovuobjavené stvorenie). Táto kniha obsahuje nielen dobre napísanú kritiku Darwinovej evolúcie, ale tiez dlhú kritiku (60 strán) tykajúcu sa vysledkov modernej astrofyziky vo veci veku vesmíru. Kniha naznacuje, ze astrofyzici nesprávne interpretoveli dôkazy z dôvodu ich viery v evolúciu. Kniha tvrdí, ze dôkazy v skutocnosti poukazujú na to, ze Zem a Vesmír nie sú viac ako len niekolko tisíc rokov staré.

Po tretie: v roku 2001 sa v Manassas, státe Virgínia konalo stretnutie pod názvom "Prvá medzinárodná konferencia katolíckej rodiny o stvorení" (First International Catholic Family Conference on Creation). Na prvej prednáske stretnutia - nazvanej Katolícka doktrína o stvorení - recník obhajoval doslovnú interpretáciu stvorenia sveta za sest dní s implikáciou, ze Zem je mladá. Písomná podoba prednásky zahrna tvrdenie, ze "na rozdiel od modernej teórie, Zem je centrom vesmíru." Na dalsej prednáske hovorca diskutoval o 15-tich bodoch z odboru prírodnych vied, ktoré sú dôkazom (ako hovorca usúdil) toho, ze Zem je len niekolko tisíc rokov stará. (Tieto prednásky sú k dispozícii na kazete) Ale kritické presetrenie jednotlivych bodov ukazuje, ze pôsobiace fyzikálne procesy v ziadnom prípade nevedú cloveka k záverom, ze Zem je mladá.

STANOVISKO ASTRONÓMA

Preco povazujem myslienku, ze Zem je mladá, za znepokojujúcu? Pretoze celkom protirecí zdravému rozumu.

V mojej profesii astronóma som dôverne oboznámeny s velkym mnozstvom dôkazov z materiálneho sveta naznacujúceho, ze vek Zeme, Slnka a Vesmíru sa pocíta na bilióny rokov.

Dôkazy o biliónoch rokov pochádzajú z aspon piatich odlisnych a nezávislych oblastí vyskumu v astrofyzike: expanzia vesmíru, hviezdna struktúra, izotopové datovanie, ochladzovanie Bieleho trpaslíka (hvezdárskeho) a vlastnosti kozmického mikrovlnného ziarenia (radiácia). Zhoda medzi tymito piatimi metódami je strhujúca a to z toho dôvodu, ze kazdá z nich závisí od úplne odlisnych typov pozorovania a takisto od odlisnych zákonov fyziky.

Je úplne nerozumné predpokladat, ze ak je svet naozaj len niekolko tisíc rokov stary (ako niektorí zástancovia "mladej Zeme" tvrdia), stovky vyskumníkov z rôznych kútov sveta a vsetkych nábozenskych pozadí by objavili pät úplne odlisnych metód, ktoré vsetky uprednostnujú dobu dlhú multi-bilióny rokov.

 

(pokracovanie)
Pre pokracovanie tohto clánku klikni "delta" sípky, alebo nadpisy v pravom stlpci.
Pre dalsí alebo predchádzajúci clánok klikni sípky v lavom stlpci.

1
VEK ZEME

  

 

AKÁ STARÁ JE NASA ZEM?
1
VKRÁDA SA FUNDAMENTALIZMUS DO ZIVOTA KATOLÍKOV?
STANOVISKO ASTRONÓMA
 
2
DILEMA PRE KATOLÍKA
PREHLÁSENIA O MLADEJ ZEMI
AKO PRISTUPUJE UCITELSKY ÚRAD CIRKVI K PRVYM KAPITOLÁM KNIHY GENEZIS?
 
3
CIRKEVNI OTCOVIA A UCENIE CIRKVI: JE TU ROZDIEL?
AUTORITATÍVNE UCENIE O STVORENÍ
 
4
BOH UTVORIL SVET INTELIGENTNE - VEDA JE PRETO MOZNÁ
CIRKEV A LUDSKY ROZUM
ALE CO S VEDOU, KTORÁ JE CHYBNÁ?
 
5
ROZDIEL MEDZI FYZIKOU A BIOLÓGIOU
 
6
AKY VYZNAM MÁ UCENIE PÁPEZA LEVA PRE KATOLÍKA?
UPREDNOSTNUJE TEÓRIA STAREJ ZEME EVOLUCNÚ TEÓRIU?
 
7
PODROBUJE BOH NASU VIERU SKÚSKE PROSTREDNÍCTVOM VEDECKÉHO DÔKAZU?
TVRDENIE O TOM, ZE SVET JE MLADY: COMU MÁ KATOLÍK VERIT?
1
VEK ZEME

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«