R

32

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

32

2
Odpoved Jehovovym svedkom

(pokracovanie)

II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV

Povedzme si hned na zaciatku, ze nie je lahké predstavit ho, lebo je rozptylené v mnozstve publikácií a je vsetkym inym, len nie organickou a presne vymedzenou náukou. Naopak, vzdy sa vyvíja podla casu a okolností. Spolu s niektorymi pravdami obsahuje zmes inych, len divnych, protireciacich, ba dokonca smiesnych tvrdení, a tiez ozajstné bludy, ktoré sú v priamom protiklade s katolíckou náukou.

Scasti sú JS ovládnutí posadnutostou satana, ktorí podla nich vládne vo svete prostredníctvom politiky, obchodu a nábozenstiev, zvlást toho katolíckeho a protestantského. Okrem toho sú presvedcení, ze koniec sveta je bezprostredne blízky: Za krátky cas Jehova znicí tento "zly systém vecí", t. j. státy, vlády, nábozenstvá a vsetkych ludí, ktorí sa nestali veriacimi Jehovovymi svedkami.

Nemôzeme tu odpovedat na vsetky ich tvrdenia. Pozrime si aspon tie, ktoré viac protirecia nasej viere a správnemu vysvetlovaniu Biblie. Ani nemáme priestor pre citovanie ich pramenov. Kto by sa chcel informovat do hlbky, potreboval by cítat niektorú z tolkych kníh, ktoré demaskujú omyly Jehovovych svedkov. Hla, aspon niektoré, na podklade ktorych sú napísané tiez tieto strany:

G. Bibini, Risposta ai Testimoni di Geova (Elle Di Ci, Leumann 1981,str. 238), G. Grocetti, I Testimoni di Geova a confronto con la vera Biblia (Ancora, Milano 1985, str. 184), P. A. Gramaglia, Perche non sono d accordo con i Testimoni di Geova (Ed. Pieme, Roma 1984, str. 192, prehojne dokumentované.

1. Biblia

JS tvrdia, ze ich náuka je zalozená vylucne na Biblii. Odmietajú teda uz v princípe Tradíciu zijúcu v Cirkvi (liturgiu, ucenie Otcov, myslienky teológov v priebehu storocí...), ktorá naopak je s Bibliou paralelnym pramenom pravdy.

A potom, aká je ich Biblia? Tá pôvodná, napísaná hebrejsky a grécky? Alebo nejaky jej preklad urobeny vedcami specializovanymi v problematike? Nie, Biblia, ktorú vám ponúkajú, je preklad z anglictiny. Jej titul je napr. Preklad nového sveta Svätého písma. Podla anglickej verzie z roku 1961 s vernym porovnaním s antickymi textami hebrejskymi a gréckymi (Brooklyn 1967). Teda preklad prekladu s titulom dost podivnym. Nielen náhodou, ale úmyselne falsovaná vo viacerych bodoch (T. Contecchio, Biblická nevieryhodnost Jehovovych svedkov, predstavuje viac ako sto príkladov!), aby bolo vidno, ze títo nehladajú pravdu zjavenú Bohom, ale podporu svojich teórií a vedome ignorujú stúdia skúsenejsích biblistov, ci uz katolíckych alebo protestantskych.

Okrem toho JS majú metódu úplne nevedeckú a protireciacu pre vysvetlovanie Biblie. Doposial podporujú zásadu, ktorá je tiez zamietnutá od vsetkych vedcov, ze Písmo sväté sa má vysvetlovat doslovne, vrátane císel a údajov, ktoré obsahuje. Uzívajú ju predovsetkym pre knihu proroka Daniela a pre Apokalypsu, a to bez toho, aby si uvedomili, ze tieto knihy uzívajú symbolickú rec a je velkym omylom chciet ich chápat doslovne, ako by chceli podávat presné informácie. A potom, protireciac si, utiekajú sa k symbolickému vysvetlovaniu, ktoré doslovne kricí proti ich teóriam. Dalej, vsetky vedecké objavy, ktoré sú v kontraste s ich doslovnym vysvetlovaním (napr. vek zeme, pôvod zivota a cloveka) sú odvrhnuté ako satanské a bohorúhavé.

V skutocnosti JS sú vyucovaní predovsetkym periodikom "Strázna veza", ktoré je prakticky jedinym pramenom ich pravdy. Je to vrtkavá pravda, ak uz Rutheford protirecil vysvetleniam Russela a potom Knorr tym Ruthefordovym..

Jeden fakt je isty; velké mnozstvo Jehovovyvh svedkov má biednu prípravu tak vzdelanostnú ako aj biblickú. Vedia citovat jeden tucet fráz vytrhnutych z kontextu, aby k nim mohli povedat to, co chcú. Hlásajú, ze kazdy musí cítat a vysvetlovat Bibliu súkromne, ale v skutocnosti dávajú svoje vysvetlenie.

Odpovedáme, ze cestnejsia a istejsia metóda je studovat Písmo z originálov alebo prekladu, ktory je urobeny odborníkmi.

Okrem toho je potrebné zaobstarat dobré vysvetlivky, ktoré pomáhajú chápat Bozie Slovo a urobit ho normou zivota. V obchode je ich mozno dostat pre kazdú úroven vzdelania.

2. Najsvätejsia Trojica

JS odmietajú Boha v troch osobách. Hovoria, ze by to boli traja bohovia, zvysok pohanstva. Vskutku, - hovoria - Sv. písmo o tom vôbec nic nehovorí. Jezis Kristus nie je Bohom a Sväty Duch je len "aktívnou Bozou silou".

Áno, odpovedá katolícka teológia, v Starom zákone tajomstvo Najsv. Trojice zostáva v tieni a v Novom vyraz "Najsv. Trojica" bol utvoreny neskôr katolíckou teológiou na konci druhého storocia, ked sa proti nej zacali hadit bludy.

Na zhrnutie sa môze povedat, ze v Novom zákone Otec, Syn a Duch Sväty vychádzajú najavo ako osoby jasne rozlísené a vsetky tri so zásahmi a cinnostou, ktoré prislúchajú jedine Bohu. Tri Osoby, ale len jedna prirodzenost, jeden Boh.

Dôkazy nechybajú. Stací spomenút Jezisov krst. Prví traja evanjelisti dosvedcujú, ze po nom Sväty Duchzostúpil na Jezisa ako holubica a bolo pocut z neba hlas; "Ty si môj milovany Syn, v Tebe mám zalúbenie" (Mk 1,10n; Mt 3,16n; Lk 3,21n). Hla tu sú tri bozské osoby: Otec, Syn, v ktorom má zalúbenie a Sväty Duch v podobe holubice.

Formula krstu zobratá z Matúsa vyjadruje trinitárnu vieru prvotnej Cirkvi: "Chodte teda, ucte vsetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28, 19).

Sv. Pavol uzatvára svoj druhy list korintskym krestanom slovami: "Milost Pána Jezisa Krista a láska Bozia i spolocenstvo Svätého Ducha nech je s vami vsetkymi" (2 Kor. 13:13). Dnes sa tento pozdrav opakuje na zaciatku sv. omse ako velmi jasná trinitárna formula.

O Jezisovi Kristovi, Bohu, budeme hovorit hned po tomto. Co sa tyka Sv. Ducha, je pravdou, ze v Starom zákone vyraz "Duch Jahveho" znací silu, ktorou je Boh cinny. Dar, ktory sa sprostredkuje scasti jednotlivym osobám (králom, prorokom, atd), ale v Novom zákone jasne urcuje bozskú Osobu, odlísenú od Otca i od Syna. K uz citovanym úryvkom pripojme jeden zo Skutkov apostolov (Sk 5:3n). Peter vycíta Ananiásovi, ze sa pokúsal "luhat Duchu Svätému" a hovorí mu: "Neluhal si ludom, ale Bohu," co sa rovná tvrdeniu, ze Sväty Duch je Boh.

A sv. Ján reprodukuje Jezisove prísluby: "Sväty Duch naucí vás vsetko (14:26) zvestuje vám co má príst (16:13) a zostane so svojimi naveky (14:16), práve tak, ako Jezis (Mt 28, 20), t. j. ako Boh." Jezis Kristus zjavil teda jasne tajomstvo Trojice. A ze sa potom jedná len o jediného Boha, to potvrdzuje rovnako jasne: "Ja a Otec sme jedno" (Jn 10:30., 14:9). A krst sa udeluje v mene jediného Boha v troch osobách. (vid Mt 28, 19).

Zaiste, je to pre nás nepreniknutelné tajomstvo, lebo celkom prevysuje schopnosti násho rozumu. Ale veríme v neho, pretoze je zjavené od Boha, ktory je absolútnou pravdou. Avsak pokúsme sa urcitym spôsobom to vysvetlit: Ak je Boh podstatnou láskou (1 Jn 4:8), nemôze byt osamoteny, pretoze v tom prípade by nemal koho milovat.

(pokracovanie)

2
Odpoved Jehovovym svedkom


1
I. KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA
1. Prosíme, nezvonte!
2. Preco "Jehovovi svedkovia"
3. Trochu z histórie
4. Organizácia a propaganda

2
II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV
1. Biblia
2. Najsvätejsia Trojica

3
3. Je Jezis Kristus Bohom?

4
4. Co sa stane po smrti?

5
5. A Mária, Jezisova matka ?

6
6. Cirkev, Pápez, Sviatosti

7
7. Niektoré jednotlivé otázky
8. Dôvody úspechu

8
III. SVEDECTVÁ
1. Dvaja ex ministri Jehovovych svedkov

9
2. Istá pani

10
3. Günther Pape

11
IV. ZÁVER

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV